Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

4069. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2009, stran 12546.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 10. izredni seji dne 12. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2009
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2009 (Uradni list RS, št. 63/09 z dne 7. 8. 2009), ki se na novo glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+--------------------------------------+----------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |     v eurih|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |Skupina/Podskupina          |        |
|   |kontov/Konto/Podkonto         |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |  2.836.119,26|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  1.626.210,73|
+------+--------------------------------------+----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |  1.539.506,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |  1.427.556,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |703 Davki na premoženje        |    71.150,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |    40.800,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |706 Drugi davki            |      0,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |    86.704,73|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |    29.760,05|
|   |premoženja              |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |711 Takse in pristojbine       |     250,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni   |      0,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in   |      0,00|
|   |storitev               |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |    56.694,68|
+------+--------------------------------------+----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |    1.535,90|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |     500,00|
|   |sredstev               |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog     |      0,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |    1.035,90|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|73  |PREJETE DONACIJE           |      0,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov |      0,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine    |      0,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |  1.208.372,63|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |  1.071.499,28|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega   |   136.873,35|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evr. |        |
|   |unije                 |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |  3.853.726,03|
+------+--------------------------------------+----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI            |   677.846,88|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   158.383,25|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za     |    29.558,55|
|   |socialno varnost           |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve   |   431.537,87|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |    58.367,21|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |409 Rezerve              |    12.943,04|
+------+--------------------------------------+----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI           |   948.047,84|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |410 Subvencije            |    26.217,15|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |411 Transferi posameznikom in     |   507.658,47|
|   |gospodinjstvom            |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |412 Transferi neprofitnim       |   135.102,13|
|   |organizacijam in ustanovam      |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |   279.070,09|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino     |      0,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  1.223.758,24|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih     |  1.223.758,24|
|   |sredstev               |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   344.254,80|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim  |   182.236,14|
|   |in fizičnim osebam, ki niso pror.   |        |
|   |upor.                 |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |432 Investicijski transferi      |   162.018,66|
|   |proračunskim uporabnikom       |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |   –357.788,50|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)      |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |      0,00|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|   |(750+751+752)             |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |      0,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |      0,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev    |      0,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije |      0,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |      0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |      0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV          |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |440 Dana posojila           |      0,00|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in |      0,00|
|   |finančnih naložb           |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |      0,00|
|   |privatizacije             |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v |      0,00|
|   |javnih skladih in drugih osebah    |        |
|   |javnega prava, ki imajo premoženje v |        |
|   |svoji lasti              |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |      0,00|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-  |        |
|   |V.)                  |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA          |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)          |  1.046.933,18|
+------+--------------------------------------+----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE             |  1.046.933,18|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |  1.046.933,18|
+------+--------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |   689.144,68|
+------+--------------------------------------+----------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |   689.144,68|
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga     |   689.144,68|
+------+--------------------------------------+----------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  |      0,00|
|   |RAČUNIH                |        |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0  |        |
|   |ali +                 |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |   357.788,50|
+------+--------------------------------------+----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE           |   357.788,50|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)         |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.  |     921,80|
|   |12. PRETEKLEGA LETA          |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo - ali 0  |     921,80|
|   |ali +                 |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gornji Petrovci.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 10. člena, ki se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 1.046.933,18 eurov.«
3. člen
Vsa ostala določila Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2009, ki se s tem odlokom ne spremenijo, ostanejo še naprej v veljavi.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2009.
Št. 007-0002/2009-4
Gornji Petrovci, dne 13. novembra 2009
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti