Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

Št. 013-18/2009/22 Ob-7648/09 , Stran 2931
1. Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 112/07) v 10. členu določa, da ima Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) 14 članov, ki so imenovani, in člane po položaju. Šest članov Sveta imenuje Vlada Republike Slovenije izmed raziskovalcev tako, da so zastopane vse znanstvene vede, šest članov izmed nosilcev tehnološkega razvoja in predstavnikov gospodarskih družb, enega člana kot predstavnika javnosti ter enega člana kot predstavnika reprezentativnih sindikatov s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti. Člani Sveta po položaju so predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, rektorji univerz, ministra, pristojna za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter finance in predsednik Gospodarske zbornice Slovenije. Predloge za članstvo v Svetu podajo raziskovalne organizacije, univerze in samostojni visokošolski zavodi, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, gospodarska in strokovna združenja ter druge nevladne organizacije. 2. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je dne 10. 4. 2009 objavilo prvi javni poziv za predlaganje članov Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije. 3. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ponovno poziva raziskovalne organizacije, univerze in samostojne visokošolske zavode, Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, gospodarska in strokovna združenja ter druge nevladne organizacije, da posredujejo predloge kandidatov, ki se jih bo imenovalo v Svet. 4. Upravičeni predlagatelji so: a) raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije; b) univerze in samostojni visokošolski zavodi, ki so vpisani v razvid visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo; c) Slovenska akademija znanosti in umetnosti; d) gospodarska in strokovna združenja; e) strokovna združenja, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti in so vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije; f) druge nevladne organizacije (društva, ustanove, zadruge, privatni zavodi itd.), ki delujejo na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti; g) reprezentativni sindikati s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti. Upravičenost predlagateljstva dokazuje pisna izjava pooblaščene osebe organizacije iz d), f) in g) točke prejšnjega odstavka o izpolnjevanju navedenih pogojev. Iz predloga mora biti razvidno, ali je kandidat predlagan kot predstavnik organizacij, navedenih v 3. točki tega poziva. 5. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba organizacije. Za posameznega predlaganega kandidata mora predlagatelj predložiti naslednje podatke: ime in priimek; dan, mesec, leto in kraj rojstva; stopnjo izobrazbe; poklic, za katerega je usposobljen; naziv organizacije, kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja; stalno prebivališče; izjavo predlaganega kandidata, da pristaja na kandidaturo; kratko utemeljitev predloga. 6. Na podlagi posredovanih predlogov bo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo oblikovalo predlog kandidatov in ga posredovalo v odločitev Vladi Republike Slovenije. Predlogi za članstvo v Svetu, ki jih je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo prejelo na podlagi javnega poziva, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 28/09 z dne 10. 4. 2009 in javnega poziva, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 44/09 z dne 12. 6. 2009 bodo obravnavani skupaj s predlogi, prejetimi na podlagi tega poziva. 7. Predlog s podatki, navedenimi pod točko 4. in točko 5., posredujte na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kadrovska služba (kandidati za Svet za znanost in tehnologijo), Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. 8. Predloge za članstvo v Svetu je treba poslati v 8 dneh od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu RS.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti