Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

4087. Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja Občine Straža s stvarnimi služnostmi, stran 12569.

Na podlagi 15. in 97. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na 23. redni seji dne 5. 11. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o obremenjevanju nepremičnega premoženja Občine Straža s stvarnimi služnostmi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopek za vzpostavitev stvarne služnosti na nepremičnem premoženju v lasti oziroma upravljanju Občine Straža ter višina odškodnine zaradi ustanovljenih stvarnih služnosti.
2. člen
Obremenjevanje nepremičnega premoženja občine s stvarnimi služnosti je odplačno, razen v primerih, za katere ta pravilnik določa drugače.
3. člen
(1) Brezplačno se lahko ustanovi služnost le izjemoma, če se z ustanovitvijo zasleduje javni interes. Vsebina javnega interesa se ugotavlja v vsakem konkretnem primeru posebej.
(2) Javni interes je izkazan praviloma v naslednjih primerih:
– kadar investitor izvaja novogradnjo gospodarske javne infrastrukture sočasno z gradnjami, ki so v interesu Občine Straža in so kot take določene v izvedbenih prostorskih aktih občin ali v načrtu razvojnih programov občine,
– kadar investitor izvaja rekonstrukcijo obstoječe gospodarske javne infrastrukture in upošteva nadgradnjo obstoječe gospodarske javne infrastrukture v smislu razvoja pozidave v Občini Straža, določene v sprejetih izvedbenih prostorskih aktih občine,
– kadar investitor izvaja novogradnjo v koridorjih obstoječe gospodarske javne infrastrukture in pri gradnji upošteva razvoj pozidave v Občini Straža, določen v sprejetih izvedbenih prostorskih aktih občine ali v načrtu razvojnih programov občine,
– kadar izvaja gradnjo oziroma investicije gospodarske javne infrastrukture investitor, katerega ustanovitelj oziroma soustanovitelj je Občina Straža.
II. POSTOPEK USTANOVITVE SLUŽNOSTI IN DOLOČITEV ODŠKODNINE
4. člen
(1) Postopek za vzpostavitev služnostne pravice se začne na podlagi vloge stranke za sklenitev pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice.
(2) Investitor mora k vlogi priložiti:
– projektno dokumentacijo z vrisom poteka trase oziroma posega na nepremičnini, na kateri se ustanavlja služnostna pravica, in površino posega, izraženo v m2,
– katastrske podatke za posamezno nepremičnino, na kateri se ustanavlja služnostna pravica,
– opis namena posega.
5. člen
(1) Služnost se praviloma ustanovi z neposredno pogodbo, sklenjeno z zainteresirano osebo. Če se izkaže, da obstaja interes dveh ali več oseb za pridobitev istih služnostnih pravic na isti nepremičnini, se z interesenti izvede postopek pogajanj.
(2) V pogodbi o ustanovitvi služnosti je treba služnost natančno določiti, in sicer v čim manjšem obsegu, racionalno in gospodarno.
6. člen
Odškodnina za ustanovitev služnostne pravice se obračuna v enkratnem znesku oziroma izjemoma v obliki periodičnega obračunavanja in znaša:
a. za stavbna zemljišča in javno dobro: 6 EUR/m2,
b. za kmetijska in ostala zemljišča (njiva, travnik, pašnik, sadovnjak, gozd …): 2 EUR/m2.
7. člen
V primerih, ko višina odškodnine, izračunana na način, določen v prejšnjem odstavku, preseže vrednost 2.000,00 EUR, ugotovi višino odškodnine pooblaščeni cenilec vrednosti nepremičnin. Stroški postopka ugotavljanja višine odškodnine s cenitvijo bremenijo služnostnega upravičenca.
8. čen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 00700-14/2009-3
Straža, dne 5. novembra 2009
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti