Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

Ob-7662/09 , Stran 2916
I. Na razpis se lahko prijavijo: – športna društva in klubi, – pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa in izvajajo programe, določene z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji, razen Javnega zavoda za šport Nova Gorica. II. Splošni pogoji kandidiranja: – izvajalci športnih programov morajo imeti registriran sedež v Mestni občini Nova Gorica in pretežno delovati na njenem območju, – najmanj eno leto registrirana dejavnost, – zagotovljena redna programska vadba najmanj 36 tednov v letu, razen v primeru, ko izvajalec kandidira za sredstva večjih prireditev, – v pogodbeno določenem roku oddano vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji letnega programa športa za preteklo leto in poročilo o namenski porabi sredstev javnega razpisa, če je prijavitelj na njem sodeloval. III. Višina razpisanih proračunskih sredstev je 527.000 €, in sicer iz naslednjih proračunskih postavk: 1. 18/10.043 – sofinanciranje profesionalnih trenerjev 120.000 €, 2. 18/10.047 – program športa 170.000 €, 3. 18/10.048 – večje športne prireditve 50.000 €, 4. 18/10.147 – materialni stroški za športne objekte – klubi in društva 12.000 €, 5. 18/10.057 – sofinanciranje športnih šol 120.000 €, 6. 18/10.047 – sofinanciranje uporabnine za športne objekte 55.000 €. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. IV. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji programi: 1. interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok in mladine, 2. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 3. kakovostni in vrhunski šport, 4. športna rekreacija, 5. šport invalidov, 6. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, 7. delo profesionalnih športnih trenerjev v društvih oziroma klubih (klubi in društva lahko zaprosijo za sofinanciranje le enega profesionalnega trenerja), 8. večje športne prireditve, ki imajo rekreativni značaj in športne prireditve tekmovalnega značaja, ki so organizirane praviloma na območju Mestne občine Nova Gorica (organizatorju se sofinancira samo eno večjo športno prireditev), 9. tekoče vzdrževanje javnih športnih objektov, ki niso v upravljanju Javnega zavoda za šport Nova Gorica. V. Posebni pogoji kandidiranja: – športna društva in klubi kandidirajo samostojno, – za pridobitev sredstev pod točko 9. lahko kandidirajo športna društva, ki upravljajo z javnimi športnimi objekti, – društva, ki kandidirajo za pridobitev sredstev pod točko 7. morajo priložiti tudi program dela z opredeljenim razvojnim ciljem, predvsem v delu z mladimi ter dokazila o ustrezni strokovni izobrazbi oziroma usposobljenosti trenerjev, – društva in klubi, ki so člani Zveze za tehnično kulturo Nova Gorica ter drugi klubi in društva, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja tehnične kulture, ne morejo kandidirati za sredstva iz tega razpisa. VI. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi meril za vrednotenje in izbor programov športa v Mestni občini Nova Gorica, upoštevaje razpoložljiva sredstva na posamezni proračunski postavki ter za točko 7. tudi na osnovi mnenja strokovne službe Javnega zavoda za šport Nova Gorica in Športne zveze Nova Gorica. VII. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Če prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu (Prijava - šport 2010). Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, www.nova-gorica.si, ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur, v tajništvu Oddelka za družbene (soba III/27) in na Javnem zavodu za šport Nova Gorica, Bazoviška 4. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo na tel. 05/33-50-353 (Robert Cencič). VIII. Prijavo z vsemi prilogami v zaprti kuverti pošljite kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte v glavni pisarni št. 38/I Mestne občine Nova Gorica, z oznako »Javni razpis – šport 2010 – Ne odpiraj, do vključno 21. decembra 2009, do 11. ure. Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka (21. 12. 2009, do 11. ure) prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 38/I). Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno ime in naslov vlagatelja. Odpiranje vlog bo predvidoma 22. 12. 2009, ob 14. uri. Nepravočasne vloge pristojni oddelek s sklepom zavrže, nepopolne vloge pa mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori, pristojni oddelek s sklepom vlogo zavrže. IX. Prijavljeni kandidati bodo o sofinanciranju programov obveščeni v zakonsko določenem roku po zaključku razpisa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti