Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

Ob-7689/09 , Stran 2908
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov štirimesečnega raziskovalnega dela slovenskih doktorskih študentov s področja naravoslovja, tehnike in medicine v tujini v študijskem letu 2009/2010, in sicer: A) mladih raziskovalcev, asistentov in drugih doktorskih študentov, ki jih na raziskovalno delo v tujino napoti delodajalec (v nadaljevanju: predmet razpisa pod točko A), B) drugih doktorskih študentov (v nadaljevanju: predmet razpisa pod točko B). Za predmet razpisa pod točko A podrobneje ureja 6. poglavje SPP, za predmet razpisa pod točko B pa 3. poglavje SPP. 2. Vrednost javnega razpisa: višina sredstev javnega razpisa znaša 300.000,00 EUR. Višina sofinanciranja znaša 5.000,00 EUR za posameznega doktorskega študenta. 3. Pogoji javnega razpisa Na javni razpis za predmet razpisa pod točko A se lahko prijavi prijavitelj, ki izpolnjuje sledeče pogoje: – je raziskovalna ustanova ali gospodarska družba s sedežem v Republiki Sloveniji, vpisana v sodni ali poslovni register Republike Slovenije in je hkrati vpisana v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Agenciji Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost,ki na raziskovalno delo v tujino napoti doktorskega študenta s statusom mladega raziskovalca; ali – je izobraževalna ustanova s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izvaja javno veljavni študijski program in na raziskovalno delo v tujino napoti doktorskega študenta, ki ima status mladega raziskovalca ali status asistenta na tem visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji; ali – je delodajalec s sedežem v Republiki Sloveniji, pri katerem je doktorski študent zaposlen, kadar gre za doktorskega študenta, ki nima statusa mladega raziskovalca ali asistenta. Na javni razpis za predmet razpisa pod točko B se lahko prijavi prijavitelj, ki izpolnjuje sledeče pogoje: – je doktorski študent, ki ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti oziroma ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati doktorski študent za predmet razpisa pod točko A in pod točko B: – je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, – ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, – je v študijskem letu 2009/2010 vpisan na javno veljavni doktorski študijski program s področja naravoslovja, tehnike ali medicine na izobraževalni ustanovi v Republiki Sloveniji, – z raziskovalnim delom v tujini bo pričel med 1. oktobrom 2009 in 31. avgustom 2010, vključno z obema navedenima datumoma, – bo raziskovalno delo v tujini opravljal neprekinjeno vsaj 4 mesece, – ima na tuji instituciji že določenega somentorja. Doktorski študent, ki se prijavlja na javni razpis za predmet razpisa pod točko B, mora poleg pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjevati še sledeča pogoja: – ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, – hkrati ne prejema katere od štipendij za študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine. Prijavitelj se lahko na ta javni razpis prijavi le enkrat, in sicer za tisto obdobje raziskovalnega dela doktorskega študenta v tujini, za katerega še ni prejel denarnih sredstev sklada po katerem izmed predhodnih javnih razpisov. 4. Dokumentacija Prijavitelj mora predložiti: – v celoti izpolnjeno prijavnico, – uradno potrdilo visokošolske ustanove o vpisu doktorskega študenta na doktorski študij v študijskem letu 2009/2010 z navedbo študijskega programa in ravni izobraževanja, – izjavo domačega in tujega mentorja o vodenju doktorskega študenta v času raziskovalnega dela v tujini. Prijavitelj za predmet razpisa pod točko A mora poleg dokazil iz prejšnjega odstavka predložiti tudi: – izjavo prijavljenega doktorskega študenta, s katero ta soglaša, da ga prijavitelj prijavi na javni razpis, – za doktorske študente s statusom mladega raziskovalca sklenjeno pogodbo o financiranju, za doktorske študente asistente in druge doktorske študente, ki so zaposleni, pa pogodbo o zaposlitvi, – fotokopijo dokazila o plačilu upravne takse v skupni višini 17,73 EUR, in sicer 3,55 EUR za vlogo ter 14,18 EUR za izdajo odločbe oziroma sklepa, s katerim se konča postopek, pri čemer upravno takso prijavitelj plača z veljavnimi plačilnimi instrumenti na račun Ministrstva RS za finance pri Upravi za javna plačila, št. 01100-1000315637, sklic 11, številka sklica 96091-7111002-110076. Vsa zahtevana dokazila, razen dokazila iz zadnje alineje prejšnjega odstavka, morajo biti originali ali overjeni prepisi. Sklad originalov ne vrača. 5. Izbirni postopek in razmejitvena merila Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, razpisna komisija. Razpisno komisijo s sklepom imenuje direktor sklada. Ker javni razpis določa odprti rok prijave, bodo za sofinanciranje izbrani tisti prijavitelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe sredstev. Če bo na isti dan prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je še razpoložljivih sredstev, se za odločitev o upravičencih uporabi sledeča razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje merilo upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po predhodnem merilu: 1. upravičenec ima status mladega raziskovalca v gospodarstvu, 2. dosežki prijavljenega upravičenca na študijskem, znanstvenem oziroma strokovnem področju, kot so objava člankov ali drugih strokovnih gradiv in prispevkov ter aktivna udeležba na konferencah, ki so vpisani v Slovenski kooperativni online bibliografski sistem in servis (COBISS), pri čemer se za razvrstitev upošteva število vpisov v COBISS. Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi sredstev in pred pretekom odprtega roka, se zavrnejo. 6. Obravnavanje vlog in trajanje sofinanciranja: direktor sklada vsem prijaviteljem izda odločbo o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe bo sklad z izbranim prijaviteljem za predmet razpisa pod točko A sklenil pogodbo o sofinanciranju ter z izbranim prijaviteljem za predmet razpisa pod točko B sklenil pogodbo o štipendiranju. Pogodba se izvršuje le za enkratno raziskovalno delo v tujini. 7. Nakazilo sredstev Za predmet razpisa pod točko A se nakazilo dodeljenih sredstev lahko izvrši šele na podlagi veljavne pogodbe praviloma v roku 8 dni od prejema obvestila prijavitelja o odhodu doktorskega študenta na raziskovalno delo v tujino. Za predmet razpisa pod točko B se nakazilo dodeljenih sredstev izvrši v po sklenitvi pogodbe v enkratnem znesku na osebni račun štipendista, ki je odprt pri banki v Republiki Sloveniji. Prijavitelj za predmet razpisa pod točko A in B sme prejeta sredstva porabiti izključno za namen, za katerega jih je pridobil. 8. Pogodbene obveznosti Prijavitelj za predmet razpisa pod točko A je dolžan zagotoviti ustrezno izvedbo raziskovalnega dela v tujini, priznanje v tujini opravljenega raziskovalnega dela v okviru študijskega programa prijavljenega študenta, ki ga ta opravlja pri prijavitelju, in skladu predložiti v roku enega meseca po zaključku raziskovalnega dela poročilo o opravljenem raziskovalnem delu študenta v tujini. Prijavitelj za predmet razpisa pod točko B je dolžan skladu: – v roku enega meseca od zaključka raziskovalnega dela v tujini skladu predložiti poročilo o opravljenem raziskovalnem delu v tujini ter najkasneje, – v 30 dneh po zaključku tistega študijskega leta, v katerem je zaključil študijski obisk, pa tudi potrdilo izobraževalne ustanove, na kateri je prijavitelj v Republiki Sloveniji vpisan, da je ta raziskovalno delo v tujini priznala kot del obveznosti študijskega programa, ki ga opravlja ta doktorski študent na tej ustanovi. S pogodbo bodo podrobneje urejena tudi druga določila pogodbenega razmerja. 9. Dostopnost dokumentacije: razpisna dokumentacija skupaj z besedilom javnega razpisa in prijavnico je na voljo na spletni strani www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, v času uradnih ur, vsak delovni dan, med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro. 10. Rok in način oddaje prijav Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 76. javni razpis«. Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 31. avgusta 2010. Prijava je vložena pravočasno, če jo sklad prejme pred iztekom roka za vložitev prijav. Če prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek, med 9. in 15. uro, v sredo, med 9. in 16. uro, ter v petek, med 9. in 14. uro. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo sklad zavrgel. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta javni razpis. Prijavitelji, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani, da vloge v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa, bodo zavrnjene. Če prijavitelj odstopi od svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora o tem pisno obvestiti sklad. O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prijavitelj lahko pritožbo vloži na sklad v roku 15 dni od prejema sklepa oziroma odločbe. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji. 11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada, www.sklad-kadri.si, v razdelku Aktualni razpisi, osebno ali telefonsko pa v času uradnih ur, vsak delovni dan, med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri Špeli Sušec, e-pošta spela.susec@sklad-kadri.si, tel. 01/434-10-86.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti