Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

Št. 478-30/2009 Ob-7679/09 , Stran 2935
1. Naziv in sedež organizatorja javne ponudbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova ulica 5, Ljubljana. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi Komisija Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za izvedbo pravilnega in zakonitega postopka prodaje državnega premoženja – pristojna komisija. 2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. 3. Opis predmeta prodaje Predmet prodaje je stavbno zemljišče parc. št. 1728/2, k.o. Portorož, v izmeri 156 m2. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Zemljišče ni pozidano. Obstaja predkupna pravica Občine Piran. Izhodiščna cena je 60.000,00 €. 4. Informacije glede nepremičnine: za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine smo dosegljivi na tel. 01/369-77-72 med 10. in 12. uro. 5. Pogoji prodaje Nepremičnina se prodaja v celoti po sistemu videno kupljeno. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna komisija. Podpis pogodbe in plačilo kupnine: kupec (najugodnejši ponudnik) v 15 dneh po odpiranju ponudb prejme enostransko podpisano pogodbo, pogodbo podpiše in plača kupnino v roku 8 dni po obojestranskem podpisu pogodbe. Kupnino plača na transakcijski račun Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, št. 01100-6300109972 sklic 18 26115-7200013-43282009. Plačana kavcija se všteva v kupnino. Izhodiščna cena ne vsebuje davščin. Vse dajatve plača kupec. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če najugodnejši ponudnik v roku ne sklene pogodbe in je krivda na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino. Nepremičnina preide v last kupca z izročitvijo zemljiškoknjižnega dovolila, v posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine. Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec izstavi po plačilu celotne kupnine. V primeru, da bo za nepremičnino več ponudnikov podalo ponudbo v enaki višini, se bo med ponudniki opravila javna dražba takoj po odpiranju ponudb. Najmanjši dvig ponudbene cene znaša 500,00 EUR. 6. Pogoji za udeležbo pri prodaji zemljišča na podlagi javne ponudbe Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izhodiščne cene stanovanja, v višini 6.000,00 €, na transakcijski račun Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, št. 01100-6300109972 sklic 18 26115-7200013-43282009. Pisna ponudba mora vsebovati naziv kupca in njegov točen naslov ter telefonsko številko, navedbo nepremičnine za katero daje ponudbo in ponujeni znesek. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: a) potrdilo o plačani kavciji in priloženo celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije, b) dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe, oziroma izpis iz ustreznega registra in davčno številko oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in s.p. ipd.), c) potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), d) potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR), e) pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba pooblaščenec, f) pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. 7. Postopek Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah z napisom »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Zemljišče Portorož«, na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana do 7. 12. 2009, do 10. ure. Na sprednji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Odpiranje prispelih ponudbe bo izvajala pristojna komisija. 8. Ustavitev postopka: komisija za izvedbo pravilnega in zakonitega postopka prodaje državnega premoženja si v vsakem primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi vse do sklenitve pravnega posla. 9. Pravila javnega zbiranja ponudb: javno zbiranje ponudb se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju držav, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju držav, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). 10. Drugo: k odpiranju ponudb dne 7. 12. 2009 ob 13. uri, lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje bo potekalo v sejni sobi, v medetaži na naslovu: Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti