Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

4050. Pravilnik o postopku razdelitve prometnih pravic, stran 12510.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E in 48/09) in 81. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo in 33/09) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o postopku razdelitve prometnih pravic
1. člen
(obseg urejanja)
(1) Ta pravilnik za izvrševanje Uredbe (ES) št. 847/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o pogajanjih in izvajanju sporazumov o letalskih prevozih med državami članicami in tretjimi državami (UL L št. 157 z dne 30. 4. 2004, str. 7) določa postopek za razdelitev prometnih pravic, kadar Republika Slovenija sklene dvostranski sporazum o zračnem prometu, njegove spremembe ali priloge k njemu, ki določajo omejitve uporabe prometnih pravic ali števila letalskih prevoznikov Skupnosti, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje prometnih pravic.
(2) Za namene tega pravilnika se obveznost javne službe iz 16. do 18. člena Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (prenovitev) (UL L št. 293 z dne 31. 10. 2008, str. 3) ne šteje med omejene prometne pravice.
2. člen
(prometne pravice in potreba prevoznikov po njihovem izvajanju)
(1) Informacije o prometnih pravicah in njihovem izvajanju na zračnih poteh med Republiko Slovenijo in državami, ki niso članice Evropske unije, s katerimi je Republika Slovenija sklenila sporazume o zračnem prometu, daje Ministrstvo za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), in sicer na sedežu ministrstva ali jih objavlja na spletni strani (www.mzp.gov.si/).
(2) Ministrstvo objavi podatke o načrtovanih pogajanjih za prometne pravice na spletni strani iz prejšnjega odstavka.
(3) Prevozniki Skupnosti, ki se zanimajo za opravljanje prometa na zračnih poteh z omejenimi prometnimi pravicami ali na zračnih poteh med Republiko Slovenijo in državo, ki ni članica Evropske unije in s katero Republika Slovenija ni sklenila sporazuma o zračnem prometu, lahko obvestijo ministrstvo o svojih načrtih in zahtevah. Ministrstvo te zahteve upošteva pri pogajanjih za sklenitev sporazumov o zračnem prometu.
3. člen
(vloga za izdajo dovoljenja)
(1) Kadar prevoznik Skupnosti izrazi zanimanje za neuporabljeno zmogljivost na zračni poti z omejenimi prometnimi pravicami, ministrstvo izda uradni pisni poziv za oddajo vloge za izdajo dovoljenja za izvajanje prometnih pravic na zračnih poteh z omejenimi prometnimi pravicami (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje). Poziv se elektronsko pošlje vsem prevoznikom Skupnosti, ki opravljajo prevoz v zračnem prometu v Republiko Slovenijo in/ali iz nje, in tistim, ki so zaprosili za podatke o neuporabljeni zmogljivosti. Uradni poziv se objavi tudi na spletni strani iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika. V pozivu se določi rok za oddajo pisne vloge, ki ni krajši od 15 dni.
(2) Pisna vloga za izdajo dovoljenja mora vsebovati najmanj naslednje listine in podatke:
a) kopijo operativne licence;
b) opis prometa, ki ga prevoznik načrtuje za določeno zračno pot (število poletov na teden, aeronavtično opremo, kakršne koli postanke, letno in sezonsko naravo storitev prometa);
c) obdobja načrtovanega prometa;
č) vrsto prometa (potniški, tovorni ali drugo);
d) podatke o dostopnosti prometa in podpori potrošnikom (mreža prodaje letalskih vozovnic, spletno podprte storitve itd.);
e) podatke o kakršnem koli povezovalnem prometu;
f) cenovno politiko za posamezno zračno pot.
(3) Pisna vloga se v slovenskem jeziku v roku iz prvega odstavka tega člena posreduje ministrstvu.
(4) Če pride do odpovedi ali preklica dovoljenja ali če se kako drugače pojavi neizkoriščena zmogljivost, se izvede postopek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Ne glede na druge določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na zagotavljanje podatkov, ministrstvo po uradni dolžnosti pridobi podatke o dejstvih, o katerih samo vodi uradno evidenco, in o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco drug pristojni slovenski organ ali nosilec javnega pooblastila, ki mu je javno pooblastilo izdal slovenski organ.
4. člen
(dovoljenje za izvajanje prometnih pravic)
(1) Ministrstvo po opravljeni predhodni oceni potniških in/ali tovornih storitev, spodbujanja konkurence in uravnoteženosti razvoja prometa Skupnosti izda v skladu z razpoložljivimi prometnimi pravicami izbranemu prosilcu, ki izpolnjuje pogoje, dovoljenje. Dovoljenje velja najmanj eno prometno obdobje in največ tri leta, če z mednarodnim sporazumom ni določeno drugače.
(2) V skladu z razpoložljivimi prometnimi pravicami se za izvajanje prometnih pravic na določeni progi izbere letalski prevoznik, ki čim bolj izpolnjuje merila glede:
– zadovoljitve povpraševanja po zračnem prevozu (mešani ali tovorni prevozi, direktni prevozi ali prevozi z vmesnimi postanki, pogostnost prevozov, dnevi opravljanja prevozov);
– cenovne politike (zlasti cene vozovnic, obstoj znižanj in drugih prilagoditev);
– kakovosti storitev (zlasti konfiguracija zrakoplovov, možnost zamenjave vozovnic in morebitni obstoj prodajnih mest, odprtih za javnost);
– prispevka k ponudbi zadovoljive ravni konkurence;
– predvidenega datuma začetka opravljanja prevozov;
– jamstva za trajnost opravljanja prevozov;
– razvoja tržnega deleža prevoznikov Skupnosti v zadevnem dvostranskem odnosu;
– okoljske učinkovitost uporabljenih zrakoplovov, zlasti glede obremenitve s hrupom.
Poleg tega se lahko upoštevajo še naslednja merila:
– razvoj nadaljnjih povezav, ponujenih potnikom;
– starost popolne vloge;
– prispevek k prostorskemu načrtovanju;
– možnost razvoja turizma v Republiki Sloveniji;
– primernost zrakoplovov za operacije na slovenskih letališčih, na katera in s katerih letijo;
– stanje prevoznika glede plačila letaliških pristojbin in pristojbin za storitve navigacijskih služb zračnega prometa v Republiki Sloveniji;
– obstoj storitve trženja v slovenskem jeziku.
(3) Kadar želi na določeni progi nastopati več prevoznikov, ministrstvo izvede javno obravnavo, na kateri lahko prisostvujejo vsi prosilci. Pri javni obravnavi ministrstvo ne izda dovoljenja za izvajanje prometnih pravic na določeni zračni poti, dokler vsi prosilci ne prejmejo pisnega odpravka zapisnika in se ne izteče rok za pripombe zaradi morebitnih nepravilnosti v zapisniku.
(4) Postopek dodeljevanja omejenih prometnih pravic se vodi v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, odločba o izdaji dovoljenja pa se objavi na spletni strani ministrstva.
(5) Zoper odločbo, ki jo izda ministrstvo, ima stranka pravico do pritožbe v skladu z zakonom, ki ureja letalstvo. V primeru pritožbe se pravnomočna odločba v zvezi s pritožbo objavi na spletni strani ministrstva.
5. člen
(ponovna ocena dovoljenja)
(1) Ministrstvo spremlja izvajanje pravic, dodeljenih v skladu s 4. členom tega pravilnika, in vsako leto opravi analizo učinkovitosti izvajanja omejenih prometnih pravic, pri kateri lahko sodelujejo vsi prevozniki, ki so sodelovali v postopku izbire. Če se ugotovi, da se prometne pravice ne izvajajo učinkovito, se izdana dovoljenja ponovno proučijo.
(2) Izdano dovoljenje se ponovno prouči tudi na zahtevo prevoznika Skupnosti, ki opravlja prevoz v zračnem prometu v Republiko Slovenijo in/ali iz nje. V tem primeru ponovna ocena ni mogoča tri leta od izdaje dovoljenja ali od zadnje ponovne ocene.
(3) Imetnik dovoljenja je obveščen o vsaki ponovni oceni. Obvestilo o ponovni oceni se objavi na spletni strani ministrstva. Obvestilo vsebuje rok, do katerega morajo prevozniki Skupnosti, ki se zanimajo za izvajanje prometnih pravic, vsebovanih v dovoljenju, oddati vlogo za izdajo dovoljenja, če se izdano dovoljenje na podlagi ponovne ocene prekliče.
(4) Ob ponovni oceni dovoljenja v skladu z drugim odstavkom tega člena se drugi in tretji odstavek 3. člena in 4. člen tega pravilnika uporabljajo tako, da ne vplivajo na veljavna dovoljenja, če se prometne pravice iz dovoljenja izvajajo učinkovito in v skladu s konkurenčno zakonodajo Evropske skupnosti in ustreznimi predpisi Republike Slovenije.
6. člen
(preklic, odpoved in omejitev dovoljenja)
(1) Če se promet, za katerega je bilo izdano dovoljenje:
– ne začne v prometnem obdobju, ki sledi dnevu, določenem za začetek opravljanja prevoza v zračnem prometu, ali
– prekine in ponovno ne vzpostavi v dveh naslednjih prometnih obdobjih, ter imetnik dovoljenja v primernem času, ki ga določi ministrstvo, ne dokaže, da je navedeno neizvajanje ali prekinitev posledica okoliščin, na katere imetnik dovoljenja ni imel vpliva, se dovoljenje prekliče.
(2) Dovoljenje se prekliče tudi v primeru, če imetnik dovoljenja pisno obvesti ministrstvo, da ne namerava več izvajati prometnih pravic iz izdanega dovoljenja oziroma da prevoznik nima več veljavne operativne licence ali drugih za opravljanje prevoza v zračnem prometu predpisanih dokumentov.
(3) Ministrstvo prekliče dovoljenje v celoti ali za določeno obdobje ali omeji dejavnosti, vsebovane v dovoljenju, če imetnik dovoljenja:
– ne opravlja prevoza v zračnem prometu v skladu s pogoji iz dovoljenja ali
– ne upošteva sporazuma o zračnem prometu, na podlagi katerega je bilo izdano dovoljenje, ali drugih mednarodnih obveznosti ali
– ne izpolnjuje predpisanih pogojev za izvajanje prometnih pravic ali
– ne opravlja prevoza v zračnem prometu v skladu z redom letenja.
7. člen
(prehodna določba)
Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka 5. člena tega pravilnika je ponovna ocena glede dovoljenja, ki je bilo izdano pred uveljavitvijo tega pravilnika, mogoča po preteku treh let od uveljavitve tega pravilnika.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-208/2006/20
Ljubljana, dne 26. oktobra 2009
EVA 2009-2411-0063
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti