Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

4063. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice, stran 12534.

Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 72. člena Statuta Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (Uradni list RS, št. 122/06, spremembe in dopolnitve št. 117/07 in 24/09) je Senat Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, na 1. korespodenčni seji v študijskem letu 2009/2010 dne 11. 11. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice
1. člen
Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice (v nadaljevanju: pravilnik) določa obliko, vsebino in postopek za izdajo diplom, potrdil o opravljenem izpopolnjevanju po študijskem programu za izpopolnjevanje in potrdil o drugih oblikah izobraževanja na samostojnem visokošolskem zavodu.
2. člen
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (v nadaljevanju: VŠZNJ) izdaja naslednje diplome in potrdila o izobraževanju:
– diplome,
– dvojnike diplom in
– potrdila o opravljenih izpopolnjevanjih po študijskih programih za izpopolnjevanje.
Listine navedene v prvem odstavku tega člena so javne listine.
Javne listine so tudi potrdila o opravljenih izpitih, ki jih študentom ali diplomantom izda VŠZNJ.
VŠZNJ izdaja potrdila o različnih oblikah neformalnega izobraževanja, ki ga izvaja v okviru Centra za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo.
3. člen
Diploma se izda po opravljenih obveznostih študijskega programa za pridobitev izobrazbe na posebnem papirju z vodnim žigom, na katerem je kot podlaga odtisnjen znak VŠZNJ.
Sestavni del diplome je »priloga k diplomi«. Sestavine obrazca »Priloga k diplomi« določa Pravilnik o prilogi k diplomi (Uradni list RS, št. 56/07).
4. člen
VŠZNJ podeljuje diplome o zaključenih študijskih programih prve stopnje (visokošolski strokovni študijski program) in druge stopnje (magistrski študijski programi).
5. člen
Diploma vsebuje:
– polno ime samostojnega visokošolskega zavoda (VŠZNJ), na kateri je študij potekal,
– ime akreditiranega študijskega programa ter smer oziroma področje, kadar ima študijski program več smeri ali področij,
– stopnjo pridobljene izobrazbe,
– pridobljen strokovni naslov,
– ime in priimek kandidata ter datum in kraj njegovega rojstva.
Diploma ima zaporedno številko, datum diplomiranja, datum izdaje, pečat VŠZNJ ter podpis dekana VŠZNJ.
Diploma o strokovnem magisteriju, vsebuje poleg podatkov iz prvega in drugega odstavka tega člena tudi naslov magistrskega dela in datum njegovega zagovora.
Dimenzija diplome je 210 mm x 297 mm.
6. člen
Po opravljenih obveznostih na akreditiranem študijskem programu za izpopolnjevanje, ki ga izvaja VŠZNJ, izda VŠZNJ kandidatu potrdilo.
Potrdilo, ki je natisnjeno na papirju z znakom VŠZNJ, vsebuje:
– ime in priimek kandidata,
– datum in kraj njegovega rojstva,
– naziv programa in njegovo trajanje, izvajalca programa, lahko pa tudi pričakovane učne izide.
Potrdilo ima podpis dekana VŠZNJ.
7. člen
Vse diplome in potrdila, ki jih izda VŠZNJ so javne listine in so sestavljene v slovenskem jeziku.
Priloga k diplomi, ki je sestavni del diplome, je sestavljena v slovenščini in angleščini na posebnem obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za visoko šolstvo.
8. člen
VŠZNJ izda potrdilo o zaključenih oblikah neformalnega izobraževanja, ki jih izvaja v okviru Centra za vseživljenjsko izobraževanje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentostvo (tečaji, seminarji, poletne šole, programi usposabljanja, posveti, konference ipd.). Potrdilo podpiše dekan VŠZNJ.
Tako potrdilo ni javna listina.
Potrdilo iz prvega odstavka tega člena vsebuje:
– ime in priimek kandidata,
– datum in kraj njegovega rojstva,
– podatke o vsebini, trajanju in izvajalcih izobraževanja, lahko pa tudi podatke o pridobljenih znanjih in kreditnih točkah (ECTS), če je program ovrednoten s kreditnimi točkami (ECTS).
9. člen
O izdanih diplomah in potrdilih VŠZNJ vodi posebno evidenco v skladu z zakonom in posebnimi predpisi.
10. člen
Če se pojavi utemeljen sum, da imetnik diplome ali potrdila ni opravil s študijskim programom predpisanih obveznosti, uvede VŠZNJ skladno z veljavnimi predpisi ustrezne postopke.
11. člen
VŠZNJ izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz evidence, ki jo vodi VŠZNJ, razvidno, da mu je bil po končanih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se v danem trenutku uporablja za izdajo diplom VŠZNJ, s tem, da je v gornjem desnem kotu na prvi strani napisano, da gre za dvojnik.
Na prvi strani dvojnika diplome se z izjemo zaporedne številke navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebovati diploma, s tem, da se namesto lastnoročnega podpisa pri podpisniku zapiše »l. r.«.
Na hrbtni strani dvojnika diplome dekan VŠZNJ podpiše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne pečat VŠZNJ.
V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 27-01/2009-II
Jesenice, dne 11. novembra 2009
Dekanja
doc. dr. Brigita Skela Savič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti