Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

4074. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2009, stran 12551.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 27. seji dne 11. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2009 (Uradni list RS, št. 121/08 in 44/09) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+-----------------------------------------+------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    v EUR|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov        |  Rebalans|
|    |                     |    2009|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   | 23.068.488|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 21.447.163|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             | 16.396.838|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     | 14.146.858|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |703 Davki na premoženje         |  1.782.500|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |   467.480|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |  5.050.325|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |   820.779|
|    |premoženja                |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |   16.000|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni     |   50.000|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|   130.448|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |  4.033.098|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |   85.100|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|   35.100|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |   50.000|
|    |neopredmetenih sredstev         |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |    8.968|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |    8.968|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |  1.488.923|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |  1.338.166|
|    |javnofinančnih institucij        |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   150.757|
|    |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |      |
|    |unije                  |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |   38.334|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |   38.334|
|    |institucij                |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 24.137.208|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |  6.267.714|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  1.305.690|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   224.780|
|    |varnost                 |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |  1.964.244|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |409 Rezerve               |  2.773.000|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             | 10.603.521|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |410 Subvencije              |   126.600|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |411 Transferi posameznikom in      |  4.388.416|
|    |gospodinjstvom              |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |  1.009.216|
|    |in ustanovam               |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |  5.079.289|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  6.559.089|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  6.559.089|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   706.884|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |431 Inv.transferi pravnim in fiz. osebam,|   435.154|
|    |ki niso pror. uporabniki         |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |   271.730|
|    |uporabnikom               |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma PRIMANJKLJAJ| –1.068.720|
|    |(I.-II.)                 |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |   327.350|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)      |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |   327.350|
|    |KAP. DELEŽEV               |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |     350|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev     |   327.000|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |   145.000|
|    |DELEŽEV (440+441)            |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |   145.000|
|    |DELEŽEV                 |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |440 Dana posojila            |      0|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |   145.000|
|    |finančnih naložb             |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |   182.350|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |      0|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |      0|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |      0|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |      0|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |  –886.370|
|    |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |      0|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |  1.068.720|
+-------+-----------------------------------------+------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.  |   886.370|
|    |PRETEKLEGA LETA             |      |
+-------+-----------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.«
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2009 (Uradni list RS, št. 121/08 in 44/09) se peti odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski sklad za financiranje investicij v Osnovno šolo Toma Brejca in Osnovno šolo Frana Albrehta na področju osnovnega šolstva se v letu 2009 oblikuje v višini 2.480.000 €.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 410-0278/2007-3/3
Kamnik, dne 11. novembra 2009
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti