Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

Št. 478/3/2009 Ob-7604/09 , Stran 2931
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Prebold, Hmeljarska c. 3, 3312 Prebold, mat. številka: 1357654, ID št. za DDV: SI39527972. II. Predmet prodaje in izklicna vrednost: 1. Nepremičnina parc. št. 2019, k.o. Dobrna, vpisana v zemljiškoknjižni podvložek št. 793, številka stavbe 455, ki v naravi predstavlja večstanovanjsko enonadstropno hišo na naslovu Lokovina 12, Dobrna, s šestimi stanovanji, v skupaj neto tlorisni površini 344,69 m2: – stanovanje št. 1; 50,00 m2 (v najemu), – stanovanje št. 2; 52,66 m2 (v najemu), – stanovanje št. 3: 38,57 m2 (prazno), – stanovanje št. 4: 69,94 m2 (v najemu), – stanovanje št. 5: 68,96 m2 (prazno), – stanovanje št. 6: 65,56 m2 (v najemu). Izhodiščna cena je 50.000,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje davka na promet nepremičnine, ki ga plača kupec. III. Pogoji sodelovanja: 1. Nakup po načelu videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. 2. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10% ponujene cene na transakcijski račun Občine Prebold, št. 01374-0100004665, odprt pri Banki Slovenije. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino. 3. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne ponudbe. 4. Zavezujoča ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine: – podatke o kupcu (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine); – navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša; – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne; – dokazilo o vplačani varščini; – potrdilo o državljanstvu in fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti starejši od 30 dni; – pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse razpisne pogoje, – izjavo o verodostojnosti na dano ponudbo. 5. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 6. Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne. 7. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne cene (ponudba, ki bo vsebovala nižjo ceno od izklicne, bo kot nepravilna zavrnjena). Ponudnike, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev) bo prodajalec pozval k dopolnitvi ponudb. Po prejemu dopolnjenih ponudb, bo prodajalec izbral najugodnejšega ponudnika. 8. Pri nakupu ima najemnik stanovanja pod enakimi pogoji predkupno pravico. 9. Kupec, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca iz sklenjenega najemnega razmerja z najemnikom. 10. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom. 11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb. Najugodnejšega ponudnika bo izbrala imenovana Komisija, kateri bo potrjen s sklepom župana. 12. Občina Prebold lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, na da bi zato navedla razloge, pri čemer ponudnikom vrne plačano varščino. 13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. 14. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Prebold pravico zadržati vplačano varščino. 15. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 16. Celotno kupnino mora kupec poravnati 30 dni od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. 17. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnine, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. IV. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek 21. decembra 2009. 2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. Ponudnike, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec pozval k oddaji nove ponudbe. Po prejemu novih ponudb bo prodajalec izbral najugodnejšega ponudnika. 3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb. 4. Občina Prebold lahko do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški. V. Rok za predložitev ponudbe Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Prebold, Hmeljarska c. 3, 3312 Prebold, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine Lokovina 12 – ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov, do vključno 21. decembra 2009, do 12. ure. VI. Kontaktne osebe prodajalca Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Prebold, pri Tjaši Skočaj Klančnik, tel. 03/703-64-07. Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Prebold: http://www.prebold.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo v tajništvu Občine Prebold.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti