Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

4084. Sklep o pričetku priprave Sprememb in dopolnitev Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Miren - Kostanjevica za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Miren - Kostanjevica za obdobje 1986–1990, stran 12557.

Na podlagi 46. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 31. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) župan občine Miren - Kostanjevica sprejme
S K L E P
o pričetku priprave Sprememb in dopolnitev Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Miren - Kostanjevica za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Miren - Kostanjevica za obdobje 1986–1990 (Uradno glasilo št. 15/97)
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo Sprememb in dopolnitev Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Miren - Kostanjevica za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Miren - Kostanjevica za obdobje 1986–1990 – v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve plana
Občina Miren - Kostanjevica je z aktivnostmi za pripravo občinskega prostorskega načrta (OPN) po Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – v nadaljevanju ZPNačrt) pričela in že pripravila osnutek prostorskega akta ter ga posredovala nosilcem urejanja prostora v smernice.
ZPNačrt v svojem 96. členu omogoča, da se do sprejetja Občinskega prostorskega načrta po ZPNačrt prostorske sestavine planskih aktov lahko spreminjajo in dopolnjujejo.
Postopek sprejemanja OPN je zaradi obsežnih sprememb in zaradi prostorskih in okoljskih presoj teh sprememb in potrebnega usklajevanja z nosilci urejanja prostora zelo dolgotrajen. Zato je investitor ene od obsežnejših sprememb namenske rabe prostora družba Habestor d.o.o. za turistični center »Habestor – Kras resort« na lokaciji Gomila ob vasi Lokvica, Občini Miren - Kostanjevica predlagala, da se postopek te spremembe vodi ločeno v postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskega plana.
Obseg nameravanih sprememb in dopolnitev je vezan le na eno pobudo, to je pobudo za izgradnjo turistične kraške vasi s spremljajočo ponudbo. Omenjeni poseg je že voden skozi postopek priprave OPN in ga je Občina Miren - Kostanjevica že ocenila kot razvojno sprejemljivega in perspektivnega.
Predmet sprememb in dopolnitev plana je sprememba namenske rabe prostora za območje načrtovanih stavbnih zemljišč, določitev podrobnejše namenske rabe prostora za turistične in spremljajoče namene, določitev načina urejanja prostora s prostorskim izvedbenim aktom ter določitev usmeritev za izvedbena merila in pogoje, ki bodo določena v prostorskem izvedbenem aktu.
Investitor pričakuje, da bi lahko na osnovi ločenega postopka spremembo namenske rabe prostora končal pred zaključkom postopka OPN. Ker je terminski plan vodenja postopka in časovna realizacija projekta za investitorja izjemnega pomena, je investitor pripravljen v celoti financirati stroške tega postopka.
Zaradi navedenih razlogov je župan Občine Miren - Kostanjevica sprejel pobudo investitorja za vodenje ločenega postopka sprememb in dopolnitev plana.
Vse ostale razvojne in druge pobude bodo obravnavane v postopku izdelave Občinskega prostorskega načrta.
2. Opis predvidenih sprememb in dopolnitev
Celotno območje sprememb in dopolnitev plana je namenjeno izgradnji oziroma vzpostavitvi turističnega kompleksa v obliki kraške vasi. Kompleks obsega izgradnjo okvirno devetih apartmajskih objektov v obliki kraških hišic (120 m2 + dvorišče 100 m2), dveh apartmajskih objektov v obliki kraških hiš (250 m2 + dvorišče 200 m2), wellness centra, restavracije, recepcije s pisarniškimi prostori, ločenega objekta kmetije s prikazom življenja na kmetiji in za oskrbo kompleksa, spremljajočih športnih in rekreacijskih površin (teniško igrišče, mini golf, konjeništvo, ipd.) ter spremljajoče komunalne prometne in energetske infrastrukture.
3. Območja sprememb in dopolnitev
Območje sprememb in dopolnitev obsega območje kompleksa v okvirni velikosti 15 ha, pri čemer se v stavbna zemljišča spreminjajo funkcionalna zemljišča načrtovanih objektov v okvirni velikosti 6 ha, ostala zemljišča pa pretežno ostajajo v primarni rabi, torej izvajanju kmetijske dejavnosti, kot vzporedne dejavnosti in s tem vzdrževanju kulturne krajine. Celotno območje se celovito krajinsko ureja v smislu turističnega kompleksa ob upoštevanju varovanj in omejitev in prepoznavnosti kraške krajine.
Točno območje sprememb in dopolnitev se določi s strokovnimi podlagami v postopku teh sprememb in dopolnitev plana.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri pripravi sprememb in dopolnitev bodo upoštevane nekatere že izdelane strokovne podlage za območja obdelave.
Strokovne rešitve bodo pridobljene v skladu z ZPNačrt. Strokovne podlage v celoti zagotovi investitor.
5. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev plana in posameznih faz
Predvidevamo naslednje roke za izdelavo ključnih faz sprememb in dopolnitev plana:
– izdelava osnutka v decembru 2009,
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka v aprilu 2010,
– obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev na seji občinskega sveta v juniju 2010.
6. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Pripravljavec sprememb in dopolnitev plana je Občina Miren - Kostanjevica.
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice k osnutku sprememb in dopolnitev, so naslednja ministrstva in organi v njihovi sestavi, ter nosilci javnih pooblastil:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor;
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za sonaravno kmetijstvo, Oddelek za kmetijski prostor;
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za vode;
5. Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek povodja reke Soče;
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za zavarovana območja in Sektor za politiko ohranjanja narave;
7. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino;
8. Vodovodi in kanalizacija d.d., Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
9. Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica;
10. Občina Miren - Kostanjevica.
Če se pri pripravi sprememb in dopolnitev plana ugotovi potreba po sodelovanju subjektov, ki niso navedeni v tem seznamu, lahko Ministrstvo za okolje in prostor k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju in Zakonom o varstvu okolja se v postopku sprememb in dopolnitev plana pridobi tudi odločbo Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za okolje o potrebi po vodenju postopka celovite presoje vplivov na okolje.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev plana
Stroške priprave sprememb in dopolnitev plana v celoti pokrije investitor in pobudnik za vodenje postopka družba Habestor d.o.o..
8. Veljavnost sklepa
Ta sklep prične veljati s sprejemom. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0-0012/2009-1
Miren, dne 13. novembra 2009
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti