Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

Ob-7685/09 , Stran 2904
1. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje udeležbe dijakov in študentov ter njihovih mentorjev na mednarodnih tekmovanjih iz znanja in raziskovanja v tujini, ki se začnejo med 1. septembrom 2009 in 30. septembrom 2010. Priprave na tekmovanje niso predmet sofinanciranja. 2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa je 150.000,00 EUR. Višina sofinanciranja znaša 1.000 EUR na osebo za tekmovalca oziroma vsakega člana tekmovalne skupine ter največ dva mentorja. Prijavitelj lahko za sofinanciranje uveljavlja dva mentorja le, če se tekmovanja udeleži več kot 10 tekmovalcev, ki izpolnjujejo pogoje razpisa. 3. Pogoji razpisa Na razpis se lahko prijavijo organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izvajajo pripravo tekmovalca ali tekmovalne skupine na tekmovanje v tujini, in sicer: – javno veljavne srednješolske, višješolske in visokošolske izobraževalne ustanove, ki v Republiki Sloveniji izvajajo javno veljavne izobraževalne in študijske programe; – raziskovalne institucije; – strokovna ali druga primerljiva združenja in društva oziroma ustanove. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati s strani prijavitelja prijavljeni tekmovalec – posameznik ali tekmovalec – član tekmovalne skupine: – je redno vpisan na srednješolski ali višješolski oziroma visokošolski izobraževalni program v Republiki Sloveniji, – je kot posameznik tekmovalec ali v okviru tekmovalne skupine že sprejet na tekmovanje, ki izpolnjuje pogoje iz naslednjega odstavka. Tekmovanje mora zadostiti naslednjim pogojem: – je namenjeno dijakom oziroma študentom oziroma je del tekmovanja, v katerem bodo tekmovalci sodelovali, namenjen dijakom oziroma študentom, – ima mednarodno udeležbo, – poteka v tujini, – se začne med 1. septembrom 2009 in 30. septembrom 2010, – je iz znanja, pri čemer je bil za udeležbo na tekmovanju potreben predhoden izbor na državnem tekmovanju oziroma ima vsaj 3 letno predhodno tradicijo ali je z znanstvenoraziskovalnega oziroma razvojnega področja, – ni s področja umetnosti, kulture ali športa. Tekmovanje iz znanja je tekmovanje, kjer tekmovalec ali tekmovalna skupina obstoječe znanje aplicira na problem s posameznega področja, pri čemer praviloma problem prejme na samem tekmovanju, ob tem pa ne generira novega znanja v disciplini tega tekmovanja. Tekmovanje z znanstveno-raziskovalnega oziroma razvojnega področja je tekmovanje, kjer tekmovalec ali tekmovalna skupina s svojim delom generira novo znanje v disciplini tega tekmovanja, pri čemer je lahko problem podan predhodno ali na samem tekmovanju. Za tekmovanja, ki se začnejo med 1. januarjem 2010 in 30. septembrom 2010, mora prijavitelj prijavo oddati pred začetkom tekmovanja. Za tekmovanja, ki so se začela med 1. septembrom in 31. decembrom 2009, je dovoljeno oddati prijavo po začetku tekmovanja. Prijavitelj lahko prijavi za sofinanciranje največ dva mentorja. Vsak prijavljeni mentor mora izpolnjevati naslednje pogoje: – je strokovnjak s tekmovalnega področja, ki se ga bo udeležil tekmovalec ali tekmovalna skupina, – na tem področju poučuje, raziskuje ali se drugače udejstvuje, – je sodeloval oziroma sodeluje pri pripravi tekmovalca ali tekmovalne skupine za tekmovanje, – bo spremljal tekmovalca ali tekmovalno skupino na tekmovanje. Sredstva za sofinanciranje sodelovanja posameznega dijaka oziroma študenta na istem tekmovanju lahko pridobi le en prijavitelj in največ enkrat. 4. Dokumentacija Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjeno prijavnico, žigosano in podpisano s strani zakonitega zastopnika prijavitelja. Prijavnici iz prejšnjega odstavka morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev: – uradno potrdilo o vpisu, veljavno za tisto šolsko oziroma študijsko leto, v katerem se bo dijak oziroma študent tekmovanja udeležil; pri tekmovalnih skupinah je potrebno tovrstno potrdilo predložiti za vsakega člana tekmovalne skupine, – uradno potrdilo organizatorja tekmovanja o sprejemu tekmovalca oziroma tekmovalne skupine na tekmovanje, iz katerega morajo biti razvidni podatki o sprejetem tekmovalcu ali tekmovalni skupini, namen, termin in lokacija tekmovanja, – podpisano soglasje tekmovalca oziroma vsakega člana tekmovalne skupine, da soglaša, da ga prijavitelj prijavi za sofinanciranje; za mladoletne osebe mora soglasje podpisati tudi zakoniti zastopnik, – podpisano izjavo za sofinanciranje prijavljenega mentorja, da izpolnjuje pogoje tega razpisa, na predpisanem obrazcu, s soglasjem k prijavi, – za tekmovanja iz znanja dokazilo o udeležbi oziroma uvrstitvi na državnem tekmovanju, v kolikor predhoden izbor na državnem tekmovanju obstaja, oziroma dokazilo, da ima tekmovanje vsaj 3-letno predhodno tradicijo. Dokazila od prve do četrte alineje prejšnjega odstavka morajo biti originali ali overjeni prepisi. Originalov ali overjenih prepisov javni sklad ne vrača. Dokazila iz pete alineje prejšnjega odstavka so lahko kopije, vendar si javni sklad pridržuje pravico zahtevati originale oziroma overjene prepise. Prijavitelj mora ob predložitvi vloge plačati upravno takso v skupni višini 17,73 EUR, in sicer 3,55 EUR za vlogo ter 14,18 EUR za izdajo odločbe oziroma sklepa, s katerim se konča postopek. Upravno takso lahko prijavitelj plača z veljavnimi plačilnimi instrumenti na račun Ministrstva RS za finance pri Upravi za javna plačila št. 01100-1000315637, sklic 11, številka sklica 96091-7111002-110080, o čemer ob prijavi predloži originalno dokazilo o izvedenem plačilu. 5. Izbirni postopek in razmejitvena merila Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, razpisna komisija. Razpisno komisijo s sklepom imenuje direktor javnega sklada. Ker javni razpis določa odprti rok prijave, bodo za sofinanciranje izbrani tisti prijavitelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe sredstev. Če bo na isti dan prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je še razpoložljivih sredstev, se za odločitev o upravičencih uporabi sledeča razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje merilo upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po predhodnem merilu: 1. tekmovanje je s področja naravoslovja, tehnike ali medicine; 2. tekmovanje je z znanstveno-raziskovalnega oziroma razvojnega področja; 3. tekmovalec ali tekmovalna skupina je bila za udeležbo na tekmovanju v tujini izbrana v okviru predhodnega izbora na državnem tekmovanju; 4. dosežki za sofinanciranje prijavljenega mentorja na znanstvenem oziroma strokovnem področju, ki so vpisani v Slovenski kooperativni online bibliografski sistem in servis (COBISS), pri čemer se za razvrstitev upošteva število vpisov v COBISS; 5. tekmovalec ali člani tekmovalne skupine so študenti (pri skupinah, kjer so člani dijaki in študenti, se šteje, da gre za študente); 6. tekmovalec ali člani tekmovalne skupine so vpisani v višji letnik izobraževanja (pri skupinah, kjer so člani vpisani v različne letnike, se upošteva povprečni letnik vseh članov skupine). Komisija pripravi predlog upravičencev tako, da nanj uvrsti tudi tistega prijavitelja, ki bi glede na višino sredstev, ki so razpoložljiva za javni razpis, prejel le sorazmerni del zaprošenih sredstev, pri čemer se temu prijavitelju dodelijo sredstva le v sorazmernem delu zaprošenega zneska do skupne višine razpoložljivih sredstev za posamezni javni razpis. Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi sredstev in pred pretekom odprtega roka, se zavrnejo. 6. Obravnavanje vlog in trajanje sofinanciranja: direktor javnega sklada vsem prijaviteljem izda odločbo o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe javni sklad z izbranim prijaviteljem sklene pogodbo o sofinanciranju. Pogodba o sofinanciranju se izvršuje le za posamezno tekmovanje. 7. Nakazilo sredstev: javni sklad izvrši plačilo sredstev za sofinanciranje sodelovanja dijakov in študentov na tekmovanjih v tujini v enkratnem znesku na poslovni račun prijavitelja praviloma v roku 8 dni od sklenitve pogodbe o sofinanciranju in prejema obvestila o odhodu dijakov oziroma študentov na tekmovanje. 8. Pogodbene obveznosti Prijavitelj je dolžan prejeta finančna sredstva porabiti za namen, za katerega so bila podeljena. Prijavitelj je dolžan zagotoviti udeležbo tekmovalca ali tekmovalne skupine na tekmovanju v tujini, podporo tekmovalcu ali tekmovalni skupini pri pripravi na tekmovanje, vključno z mentorjem, če tega prijavlja za sofinanciranje, in v roku enega meseca po zaključku tekmovanja javnemu skladu predložiti poročilo o sodelovanju dijakov in študentov na tekmovanju v tujini. S pogodbo bodo podrobneje urejena tudi druga določila pogodbenega razmerja. 9. Dostopnost dokumentacije: razpisna dokumentacija skupaj z besedilom javnega razpisa in prijavnico je na voljo na spletni strani www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajski 22 v Ljubljani, v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek, med 9. in 15. uro, v sredo, med 9. in 16. uro, ter v petek, med 9. in 14. uro. 10. Rok in način oddaje prijav Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, v zaprti kuverti, vidno označene z napisom »AD FUTURA – 80. javni razpis« in točnim naslovom prijavitelja na hrbtni strani. Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. septembra 2010. Prijava je vložena pravočasno, če jo javni sklad prejme pred iztekom roka za vložitev prijav. Če prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v poslovnem času, in sicer vsak ponedeljek, torek in četrtek, med 9 in 15. uro, ob sredah, med 9. in 16. uro, ter ob petkih, med 9. in 14. uro. Osebno oddana prijava se bo štela za pravočasno, če bo vložena najkasneje zadnji dan prijavnega roka v poslovnem času. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo javni sklad zavrgel. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta razpis. Prijavitelj, ki ne bo oddal popolne prijave, bo pozvan k dopolnitvi prijave. Če prijavitelj prijave ne bo dopolnil v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo javni sklad tako prijavo zavrgel. Če prijavitelj odstopi od svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora o tem pisno obvestiti javni sklad. O morebitni pritožbi bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prijavitelj lahko pritožbo vloži na javni sklad v roku 15 dni od prejema sklepa oziroma odločbe. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji. 11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo pri Doris Sattler na e-poštnem naslovu doris.sattler@sklad-kadri.si, v času uradnih ur, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro pa tudi osebno na naslovu javnega sklada ali tel. 01/434-58-92.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti