Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

Ob-7654/09 , Stran 2911
ki jih bo v letu 2010 sofinancirala Občina Krško. 1. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško. 2. Predmet javnega razpisa so: programi nevladnih ali nepridobitnih in/ali neprofitnih organizacij ter zavodov, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Predmet javnega razpisa je: Pod A 1: – programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva, – programi za aktivno preživljanje prostega časa invalidnih otrok, – organiziranje prostovoljnega dela z mladimi in preventivni program za delo z mladimi, – programi za pospeševanje socialne vključenosti posameznih družbenih skupin zaradi revščine, – programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj in žrtve nasilja v družini, – programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, – programi pomoči urejanja in reševanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti. Pod A 2 Programi društev upokojencev, ki imajo sedež v Občini Krško: – programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starostnikov, – programi pozornosti do starejših ob novem letu in jubilantov, – drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz in izraženih socialnih težav. Pod B 1: – programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva, – programi za zdravstveno rehabilitacijo invalidnih otrok med poletnimi počitnicami, – programi za promocijo zdravja v občini, – programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja, – programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev. Pod B 2 Programi za krepitev zdravja: – zdravstveno letovanje otrok in mladostnikov z zdravstvenimi in socialnimi indikacijami, – zdravstveno terapevtska kolonija za otroke s cerebralno paralizo, – promocija zdravja za romsko populacijo v občini. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis Na razpis se lahko prijavijo nevladne ali nepridobitne in/ali neprofitne organizacije, društva ter zavodi ustanovljeni za delovanje na območju Občine Krško, ki prijavijo program, ki je predmet razpisa za A in B področje. Na razpis se lahko prijavijo: – javni socialnovarstveni in javni zdravstveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih programov, – dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Krško, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, – organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih reševali socialne in zdravstvene probleme svojih članov – občanov Občine Krško, – invalidske in humanitarne organizacije kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne in zdravstvene programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov, – druga društva in zavodi, ki izvajajo programe na področju sociale in zdravstva za uporabnike z območja Občine Krško; ob pogojih, da: a) imajo sedež v občini in delujejo na območju Občine Krško oziroma za občane Občine Krško, razen invalidskih in dobrodelnih organizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na področju regije (v tem primeru se upošteva število članov iz Občine Krško), b) so registrirani in delujejo najmanj eno leto na področju socialno varstvenih oziroma zdravstvenih dejavnosti, c) imajo urejeno evidenco članstva, oziroma lahko pri poročilu o delu izkažejo število uporabnikov Občine Krško, d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov, e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem področju, f) v svojih aktih imajo jasno opredeljeno delovanje na področju, na katerega se prijavljajo v okviru razpisa, g) prijavljajo program ali projekt, ki je predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko delo .). Na programski sklop A 2: Programi društev upokojencev, ki imajo sedež v Občini Krško se lahko prijavijo le: – društva upokojencev, ki imajo sedež v Občini Krško. Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu A ali B prijavijo največ pet različnih programov naenkrat, ki pa jih lahko strokovna komisija združi, če meni, da je to smotrno. Zavodi, katerih ni ustanovitelj lokalna skupnost ali država, lahko v posameznem vsebinskem sklopu A ali B prijavijo le en program. 4. Orientacijska vrednost razpisa Orientacijska vrednost razpisa za obe področji za leto 2010 je 114.000 €, in sicer: – za področje A 70.000 €, od tega za programe društev upokojencev 3.000 €, – za področje B 35.000 €, za programe za krepitev zdravja 8.000€. 5. Merila za izbor programov Merila za izvajanje letnega programa na nivoju občine, vsebujejo: – splošna merila, ki so za vse prijavitelje enaka (kvaliteta in realnost predloženega programa, sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu, finančna konstrukcija programa), – dodatna merila, ki so opredeljena po posameznih programskih sklopih, – merila za sofinanciranje programov društev, ki nimajo sedeža v Občini Krško. 6. Posredovanje potrebne dokumentacije: – izpolnjena prijava na razpis, obrazec 2010 z vsemi zahtevanimi podatki – za vsak prijavljen program posebej, – s podpisom potrjen vzorec pogodbe. 7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2010 morajo biti porabljena v letu 2010. 8. Rok za predložitev prijav in način predložitve Prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, najkasneje do 21. decembra 2009. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v glavni pisarni Občine Krško. Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu razpisne dokumentacije naročnika (Občine Krško). Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – ponudbe na razpis« s pripisom »za področje A« oziroma »za področje B, odvisno od tega za katero razpisno področje ponudnik oddaja ponudbo. 9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 24. 12. 2009, ob 8. uri, v sejni sobi D, Občine Krško. Odpiranje prijav ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija prijavitelja v 8 dneh od odpiranja pozvala, da dopolni vlogo. V primeru, da je prijavitelji v roku ne bodo dopolnili, bo vloga zavržena. 10. Izid razpisa Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh po odpiranju prijav. Na podlagi ocene vlog, komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, na podlagi katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev, zoper katerega je možna pritožba županu občine. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov po sprejemu in uveljavitvi proračuna za leto 2010 in v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu. 11. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo podrobnejše informacije Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si, ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Dodatne informacije posreduje Klavdija Žibert, tel. 07/498-12-03, e-mail: klavdija.zibert@krsko.si, v času uradnih ur.

AAA Zlata odličnost