Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

4062. Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju, stran 12531.

Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Senat ISH – Fakultete za podiplomski humanistični študij, Ljubljana na 139. seji dne 13. 10. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju
1. člen
S tem pravilnikom se določajo oblika, vsebina in postopek za izdajo diplom, potrdil o opravljenem izpopolnjevanju po študijskem programu za izpopolnjevanje in potrdil o drugih oblikah izobraževanja.
2. člen
ISH – Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ISH) izdaja naslednje diplome in potrdila o izobraževanju:
– diplome,
– dvojnike diplom in
– potrdila o opravljenih izpopolnjevanjih po študijskih programih za izpopolnjevanje.
Listine iz prvega odstavka so javne listine. Javne listine so tudi potrdila o opravljenih izpitih.
ISH izdaja potrdila o različnih oblikah neformalnega izobraževanja, ki ga izvaja.
3. člen
Diploma se izda po opravljenih obveznostih študijskega programa za pridobitev izobrazbe na posebnem papirju s suhim žigom, na katerem je kot podlaga odtisnjen znak ISH.
Sestavni del diplome je »Priloga k diplomi«.
4. člen
ISH podeljuje diplome o zaključenih študijskih programih za pridobitev znanstvenega magisterija in doktorata znanosti.
5. člen
Diploma vsebuje: ime fakultete, ime in priimek kandidata/kandidatke, naziv predhodno pridobljene izobrazbe, datum in kraj rojstva, ime akreditiranega študijskega programa ter smer oziroma področje, kadar ima študijski program več smeri ali področij, naslov magistrskega dela oziroma doktorske disertacije ter datum zagovora, pridobljen znanstveni naslov.
Diploma ima zaporedno številko, datum in kraj izdaje, suhi pečat ISH ter podpis trenutne/-ga dekana/dekanje.
6. člen
Po opravljenih obveznostih na akreditiranem študijskem programu za izpopolnjevanje izda ISH kandidatu/kandidatki potrdilo.
Potrdilo, ki je natisnjeno na papirju z znakom ISH, vsebuje: ime in priimek kandidata/kandidatke, datum in kraj njegovega/njenega rojstva, naziv in trajanje programa, lahko tudi pričakovane učne izide. Potrdilo ima podpis dekana/dekanje.
7. člen
Vse diplome in potrdila, ki jih izdaja ISH in so javne listine, so sestavljene v slovenščini.
Priloga k diplomi, ki je sestavni del diplome, je sestavljena v slovenščini in angleščini na posebnem obrazcu, ki ga predpiše minister/ministrica, pristojen/-na za visoko šolstvo.
8. člen
ISH izda potrdilo o zaključenih oblikah neformalnega izobraževanja, ki jih izvaja (tečaji, seminarji, poletne šole, programi usposabljanja ipd.). Potrdilo podpiše dekan/dekanja. Tako potrdilo ni javna listina.
Potrdilo iz prvega odstavka vsebuje: ime in priimek kandidata/kandidatke ter datum in kraj njegovega/njenega rojstva, podatke o vsebini, trajanju in izvajalcih izobraževanja, lahko pa tudi podatke o pridobljenih znanjih in kreditnih točkah, če je program ovrednoten s kreditnimi točkami.
9. člen
O izdanih diplomah in potrdilih ISH vodi posebno evidenco v skladu z zakonom in posebnimi predpisi.
10. člen
Če se pojavi utemeljen sum, da imetnik/imetnica diplome ali potrdila ni opravil/-a s študijskim programom predpisanih obveznosti, uvede ISH skladno z veljavnimi predpisi ustrezne postopke.
11. člen
ISH izda dvojnik diplome diplomantu/diplomantki, ki je ustrezno preklical/-a izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz evidence, ki jo vodi ISH, razvidno, da mu/ji je bil po končanih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se v danem trenutku uporablja za izdajo diplom ISH, s tem, da je v gornjem desnem kotu na prvi strani napisano, da gre za dvojnik.
Na prvi strani dvojnika diplome se z izjemo zaporedne številke navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebovati diploma, s tem, da se namesto lastnoročnega podpisa pri imenu podpisnika/podpisnice zapiše »l. r.«.
Na hrbtni strani dvojnika diplome trenutni/-a dekan/dekanja podpiše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne pečat fakultete.
V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 13. oktobra 2009
Dekanja
prof. dr. Svetlana Slapšak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti