Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

Št. 126/2009 Ob-7664/09 , Stran 2934
1. Predmet prodaje: Zemljišča, parc. št. 2990/2 v izmeri 7 m2, parc. št. 3165/8 v izmeri 217 m2, parc. št. 3165/9 v izmeri 63 m2 in parc. št. 3165/13 v izmeri 16 m2 vse k.o. Pobrežje, v lasti Mestne občine Maribor. Zemljišča se nahajajo med Čufarjevo in Osojnikovo ulico in skupaj merijo 303 m2 in zanje velja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PPE, Po3-S, Po4-KE in Po5-S- območje med Čufarjevo, Šolsko ter Osojnikovo ulico in pokopališčem na Pobrežju – v Mestni občini Maribor (MUV, št. 15/08, popravek MUV, št. 31/08). Zemljišča predstavljajo gradbeno celoto skupaj s parc. št. 1021 in parc. št. 1023/4, k.o. Pobrežje. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil na 96,00 € za m2, kar znaša za 303 m2 skupaj 29.088,00 € in predstavlja izhodiščno ceno. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja, za kar bo izdana posebna odločba. Zemljišča, parc. št. 2990/2, parc. št. 3165/8, parc. št. 3165/9 in parc. št. 3165/13, k.o. Pobrežje, bodo prodana na podlagi javnega zbiranja ponudb, ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno, višjo ali enako od izhodiščne cene. Izhodiščna cena za javno zbiranje ponudb je 29.088,00 €. 2. Pogoji javnega zbiranja ponudb: Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe ter samostojni podjetniki. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente: – pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji, morajo priložiti sklep o vpisu ustanovitve subjekta, ki ne sme biti starejši od 30 dni in številko TRR, – fizične osebe morajo priložiti fotokopijo osebnega dokumenta in številko TRR, – samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz registra Davčne uprave RS, ki ne sme biti starejše od 30 dni, in številko TRR, – pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo priložiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javnega zbiranja ponudb, – potrdilo o vplačani 10% varščini. Ponudniki vplačajo varščino v višini 10% od izhodiščne cene, na transakcijski račun Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. 04515-0000651184, odprt pri NKBM d.d, najkasneje do 4. 12. 2009, – tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično identifikacijsko številko oziroma EMŠO, – v pisni ponudbi je potrebno navesti ponujeno ceno za zemljišče – pri tem lahko ponudnik navede višjo ali enako ceno od izhodiščne, – posebna izjavo ponudnika, da ponudba velja do 31. 12. 2009. 3. Kraj in čas oddaje ponudb: ponudba v zaprti ovojnici, s pripisom: »Ponudba na nakup zemljišča k.o. Pobrežje – Ne odpiraj«, mora biti na sedežu JP GSZ d.o.o., Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, najkasneje do srede, 7. 12. 2009, do 9. ure. 4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika: Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako najvišjo ceno, bo Komisije za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč izvedla med temi ponudniki pogajanja. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč. Odpiranje ponudb ne bo javno. 5. Omejitev v postopku razpolaganja: prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov. 6. Sklenitev pogodbe: Uspeli ponudnik mora z Mestno občino Maribor skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po izdanem sklepu o izbiri ponudnika. Kupec mora poravnati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za nično, brez izvedbe posebnega postopka. Če uspeli ponudnik po svoji krivdi ne izpolni obveznosti iz prejšnjega stavka, se šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru varščina zapade v korist prodajalca. Po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo podan zemljiškoknjižni predlog. V primeru, da najugodnejši ponudnik odstopi od ponudbe oziroma ne sklene pogodbe, lahko prodajalec sklene pogodbo z drugim najugodnejšim ponudnikom brez javnega zbiranja ponudb. 7. Varščina: varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo v 8 dneh po izdanem sklepu o izbiri ponudnika brezobrestno vrnjena. 8. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino, davek na dodano vrednost in stroške Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. v zvezi s postopkom prodaje, in sicer v višini 2% od izhodiščne cene oziroma največ 5.000,00 € z vključenim DDV. 9. Ustavitev postopka: Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi. Ogled nepremičnin je možen na kraju samem. Dodatne informacije lahko dobite na tel. 02/220-14-22, 02/220-14-23 ali info@jp-gsz-mb.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti