Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

Ob-7684/09 , Stran 2902
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje usposabljanja enega slovenskega državljana na področju komuniciranja o znanosti v okviru programa The Innovation Journalism Fellowship Program na The International Institute of Innovation Journalism na University of Stanford v letu 2010. Sredstva za sofinanciranje usposabljanja se dodelijo za pokritje stroškov usposabljanja in življenjskih stroškov upravičenca. 2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa je 40.000,00 EUR. 3. Pogoji Kandidat mora biti državljan Republike Slovenije in imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka mora kandidat izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – se bo udeležil programa usposabljanja na področju komuniciranja o znanosti The Innovation Journalism Fellowship Program na University of Stanford v letu 2010; – preko različnih medijev poroča o znanosti in inovacijah primarno s področja naravoslovja, tehnike in/ali medicine širši javnosti; – v času usposabljanja, za katerega sofinanciranje se prijavlja, hkrati ne bo prejemal katere od štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje; – kandidat v času usposabljanja, za katerega sofinanciranje se prijavlja, v Republiki Sloveniji ne bo prejemal štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih. 4. Dokumentacija Kandidat mora oddati v celoti izpolnjen in lastnoročno podpisan prijavni obrazec. Izpolnjenemu in podpisanemu prijavnemu obrazcu mora kandidat priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril: 1. lastnoročno podpisano izjavo o namenu prijave na program usposabljanja na področju komuniciranja v znanosti Innovation Journalism Fellowship Program na University of Stanford v letu 2010; 2. dokazila o poročanju v Sloveniji o znanosti, raziskavah in inovacijah širši javnosti, ki so bila javno objavljena od 1. januarja 2005 dalje. Dokazila iz točke 2 so lahko fotokopije ali prepisi, pri čemer si sklad pridržuje pravico, da zahteva originale na vpogled. Vse priložene objave morajo biti tudi ustrezno označene. 5. Merila za ocenjevanje prijav Prijave se ocenjujejo po treh kriterijih, najvišje možno skupno število točk je dvainštirideset. Ocenjujejo se izključno poročanja v Sloveniji o znanosti s področja naravoslovja, tehnike in/ali medicine širši javnosti. a) Vsebinsko področje poročanja Po tem merilu se ocenjuje vsebinsko področje poročanja o raziskavah in inovacijah s področja naravoslovja, tehnike in/ali medicine: – poročanje iz enega znanstvenega področja – 1 točka, – poročanje iz najmanj dveh znanstvenih področij – 5 točk. Če kandidat dodatno poroča tudi o inovacijah s področja naravoslovja, tehnike in/ali medicine, pridobi še dodatni 2 točki po tem merilu. Največje skupno število točk po tem merilu je sedem. b) Geografsko področje poročanja Po tem merilu se ocenjuje geografsko področje poročanja: – poročanje o slovenskih znanstvenih dosežkih – 1 točka, – poročanje o slovenskih in tujih ali izključno tujih znanstvenih dosežkih – 5 točk. Največje skupno število točk po tem merilu je pet. c) Ciljna skupina obveščanja Pri tem merilu se ocenjuje ciljna skupina, kateri je prijavitelj poročal o znanosti in inovacijah s področja naravoslovja, tehnike in/ali medicine, glede na ciljno skupino medija, v katerem je prijavitelj objavljal: – ciljna skupina medija so mladi – vsaka objava 2 točki, – ciljna skupina medija je splošna javnost ne glede na starost – 1 točka. Največje skupno število točk po tem kriteriju je dvajset. d) Inovativnost Pri tem merilu se ocenjuje inovativnost medija, v katerem je prijavitelj poročal, ter inovativnost poročanja: – za vsak inovativen medij, ki ga je prijavitelj uporabil –1 točka, – če prijavitelj v predloženih objavah izkazuje inovativnost poročanja – 5 točk. Med inovativne medije se uvrščajo novi mediji, ki vključujejo sodobne računalniške sisteme, telekomunikacijske sisteme, internetna omrežja, multimedijske storitve ter medije in tehnologije nove ekonomije (spletna stran, e-pošta, klepetalnica, blog, mobilna telefonija (SMS), GPS, računalniške igre, navidezna resničnost, iTV itn.) kot nosilci kulturnih obratov, novih oblik izražanja in mišljenja ter novih oblik besedilnosti, ter drugi mediji, ki uvajajo drugačne načine komuniciranja z javnostjo. Inovativnost poročanja v predloženih objavah se izkazuje tako, da je v objavi opisan: – vpliv predmeta opazovanja na prostor (kako se znanost povezuje z ostalimi deležniki – gospodarstvom, državo, lokalnimi skupnostmi, vzgojno-izobraževalnim sistemom, itd.), – vpliv predmeta opazovanja na prihodnost (posledice za prihodnost, nadaljnji razvoj), – jasna opredelitev predmeta opazovanja v inovacijski proces (v kateri fazi razvoja je predmet opazovanja – zasnova, prototip, implementacija, tržna manifestacija). Največje skupno število točk po tem kriteriju je deset. 6. Izbirni postopek in razmejitvena merila Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, posebna komisija. Komisijo s sklepom imenuje direktor sklada. Vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa, bo komisija ocenila na podlagi meril, ki jih določa javni razpis, ter določila prednostni seznam teh kandidatov, kjer bo te kandidate razvrstila po vrstnem redu glede na prejeto višino točk, in sicer od kandidata z največ točkami do kandidata z najmanj točkami. Za sofinanciranje bo med kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa, izbran tisti kandidat, katerega vloga bo glede na merila javnega razpisa prejela višje število točk. V primeru, da ima več kandidatov isto število točk, se kot razmejitveno merilo upoštevajo sledeča merila, pri čemer se vsako naslednje uporabi le, če vlog ni možno razvrstiti po predhodnem merilu: a) večje število predloženih dokazil, ki so se upoštevala za točkovanje po merilu c – ciljna skupina obveščanja, b) večje število inovativnih medijev, ki jih je prijavitelj uporabil, upoštevajoč vse predložene dosežke, c) skupno število predloženih objav. Če tudi po uporabi razmejitvenih meril ni mogoče izbrati enega kandidata, se sredstva razpisa enakomerno porazdelijo med tiste kandidate, ki so bili uvrščeni enako tudi po merilu c) iz prejšnjega odstavka. 7. Obravnavanje vlog in trajanje sofinanciranja: direktor sklada vsem kandidatom izda odločbo o izidu razpisa. Po dokončnosti odločbe ter predložitvi uradnega dokazila o sprejemu, ki ga izda tuja institucija usposabljanja, sklad z izbranim kandidatom sklene pogodbo o sofinanciranju. 8. Nakazilo sredstev Nakazilo sredstev se lahko izvrši šele po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju, in sicer sklad nakaže sredstva: – za usposabljanje na poslovni račun institucije usposabljanja, in sicer na podlagi izstavljenega računa, ki se glasi na sklad in v katerem je navedeno osebno ime upravičenca; – za življenjske stroške v enkratnem znesku na osebni račun upravičenca, ki je odprt pri banki v Republiki Sloveniji. Sklad bo izvršil plačilo dodeljenih sredstev po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju, in sicer stroške usposabljanja neposredno instituciji predvidoma v roku 8 dni od prejema računa institucije, izplačilo preostalega zneska sredstev, namenjenih pokritju življenjskih stroškov, pa v 8 dneh po izplačilu stroškov usposabljanja na osebni račun upravičenca, odprt pri banki v Republiki Sloveniji. Račun za plačilo stroškov usposabljanja pridobi sklad. Če je kandidat usposabljanje delno ali v celoti plačal sam, mu sklad na podlagi računa institucije usposabljanja, ki se glasi na osebno ime kandidata, in potrdila o izvršenem plačilu usposabljanja povrne znesek plačanega usposabljanja skladno z določili 63. člena SPP. K morebitnemu plačilu davka je zavezan upravičenec. Podrobneje se bo morebitno plačilo davka uredilo s pogodbo. 9. Pogodbene obveznosti: kandidat mora usposabljanje zaključiti najkasneje do 2. avgusta 2010. Po končanem usposabljanju mora kandidat predložiti poročilo in potrdilo o uspešno zaključenem usposabljanju, za katerega je prejel sredstva, ter skleniti ali nadaljevati delovno razmerje z delodajalcem s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma se samozaposliti v Republiki Sloveniji za vsaj tri leta po zaključenem usposabljanju skladno z določili 69. in 70. člena SPP. Kot samozaposlitev v skladu s 70. členom SPP šteje tudi status svobodnega novinarja, če je oseba vpisana v razvid svobodnih novinarjev pri pristojnem ministrstvu. 10. Dostopnost dokumentacije in način prijave: besedilo javnega razpisa, prijavnico in obrazec za pooblastilo kandidati dobijo na spletni strani www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 9. in 14. uro. 11. Rok in način oddaje prijav Kandidati morajo prijavo, in sicer v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj z dokazili predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: »za 67. javni razpis«). Rok za zbiranje prijav začne teči na dan objave tega razpisa v Uradnem listu RS in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je ponedeljek, 30. november 2009. Prijava je vložena pravočasno, če jo sklad prejme, preden izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 9. in 14. uro. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo sklad zavrgel. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta razpis. Kandidati, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave. V primeru, da kandidati prijave ne bodo dopolnili v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo sklad njihove prijave zavrgel. Prijava je v skladu z določili 26. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 14/07 – UBP3, 126/07) takse prosta. 12. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada www.sklad-kadri.si v razdelku Aktualni razpisi, osebno ali telefonsko pa v času uradnih ur, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro pri Špeli Sušec, e-pošta spela.susec@sklad-kadri.si, tel. 01/434-10-86.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti