Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

Št. 536/09 Ob-7568/09 , Stran 2920
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmetov prodaje: predmet prodaje sta nepremičnini parc. št. 534/10, dvorišče v izmeri 1090 m2 s poslovno stavbo v izmeri 23 m2 in parc. št. 534/11, poslovna stavba v izmeri 201 m2, kar v naravi predstavlja stavbo, pomožni objekt in zemljišče v območju kompleksa nekdanje Kojičeve vojašnice v Tolminu, vse vpisano pri vl. št. 54, k.o. Tolmin, katerih upravljavec je na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 830-00/98-2 (N) z dne 22. 10. 1998 Ministrstvo za kulturo. Nepremičnini sta prosti bremen in stvari. Iz potrdila o namenski rabi prostora Občine Tolmin št. 3501-0147/09 z dne 12. 8. 2009 izhaja, da se parc. št. 534/10 in parc. št. 534/11, k.o. Tolmin vas, nahajata v območju, namenjenem pretežno za oskrbne, storitvene, proizvodne in servisne dejavnosti. Občina Tolmin ne uveljavlja predkupne pravice, niti začasnih ukrepov za zavarovanje. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine. Ker je bila javna dražba z dne 5. 11. 2009 neuspešna, se na podlagi četrte alineje 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) ponovno izvaja javna dražba s 15% znižano izklicno ceno. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je izklicna cena 93.500,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Davek na promet nepremičnin po stopnji 2% ni vključen v ceno in ga kupec plača poleg kupnine. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 8 dneh po javni dražbi in sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Ministrstvu za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana, v veliki sejni sobi v 3. nadstropju, 16. 12. 2009, z začetkom ob 10. uri. 7. Višina varščine Varščina za nepremičnini znaša 9.350,00 EUR in se plača na podračun proračuna Republike Slovenije št. 01100-6300109972, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Tolmin. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v 15 dneh po opravljeni javni dražbi. Dražiteljem, ki varščino plačajo, k javni dražbi pa ne pristopijo, varščina zapade. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe Ogled predmeta javne dražbe je možen po predhodnem dogovoru. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnine se obrnite na Alenko Črnič, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana, tel. 01/369-59-66, e-pošta: alenka.crnic@gov.si. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na spletni strani http://www.mk.gov.si/. 9. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo najkasneje do 14. 12. 2009, v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj, javna dražba«, na naslov Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana priporočeno po pošti ali osebno na vložišče oddati: – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, če takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p., – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, če takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik; – dokazilo o plačani varščini. Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso mogli pravočasno pridobiti dokazil iz prve, druge ali tretje alineje te točke, lahko le-te predložijo na dan javne dražbe. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, iz postopka izločeni. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec. Nepremičnini bosta prodani po načelu videno kupljeno, zato se morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne upoštevajo.

AAA Zlata odličnost