Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

Št. 536/09 Ob-7568/09 , Stran 2920
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmetov prodaje: predmet prodaje sta nepremičnini parc. št. 534/10, dvorišče v izmeri 1090 m2 s poslovno stavbo v izmeri 23 m2 in parc. št. 534/11, poslovna stavba v izmeri 201 m2, kar v naravi predstavlja stavbo, pomožni objekt in zemljišče v območju kompleksa nekdanje Kojičeve vojašnice v Tolminu, vse vpisano pri vl. št. 54, k.o. Tolmin, katerih upravljavec je na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 830-00/98-2 (N) z dne 22. 10. 1998 Ministrstvo za kulturo. Nepremičnini sta prosti bremen in stvari. Iz potrdila o namenski rabi prostora Občine Tolmin št. 3501-0147/09 z dne 12. 8. 2009 izhaja, da se parc. št. 534/10 in parc. št. 534/11, k.o. Tolmin vas, nahajata v območju, namenjenem pretežno za oskrbne, storitvene, proizvodne in servisne dejavnosti. Občina Tolmin ne uveljavlja predkupne pravice, niti začasnih ukrepov za zavarovanje. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine. Ker je bila javna dražba z dne 5. 11. 2009 neuspešna, se na podlagi četrte alineje 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) ponovno izvaja javna dražba s 15% znižano izklicno ceno. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je izklicna cena 93.500,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Davek na promet nepremičnin po stopnji 2% ni vključen v ceno in ga kupec plača poleg kupnine. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 8 dneh po javni dražbi in sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Ministrstvu za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana, v veliki sejni sobi v 3. nadstropju, 16. 12. 2009, z začetkom ob 10. uri. 7. Višina varščine Varščina za nepremičnini znaša 9.350,00 EUR in se plača na podračun proračuna Republike Slovenije št. 01100-6300109972, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Tolmin. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v 15 dneh po opravljeni javni dražbi. Dražiteljem, ki varščino plačajo, k javni dražbi pa ne pristopijo, varščina zapade. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe Ogled predmeta javne dražbe je možen po predhodnem dogovoru. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnine se obrnite na Alenko Črnič, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana, tel. 01/369-59-66, e-pošta: alenka.crnic@gov.si. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na spletni strani http://www.mk.gov.si/. 9. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo najkasneje do 14. 12. 2009, v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj, javna dražba«, na naslov Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana priporočeno po pošti ali osebno na vložišče oddati: – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, če takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p., – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, če takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik; – dokazilo o plačani varščini. Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso mogli pravočasno pridobiti dokazil iz prve, druge ali tretje alineje te točke, lahko le-te predložijo na dan javne dražbe. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, iz postopka izločeni. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec. Nepremičnini bosta prodani po načelu videno kupljeno, zato se morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne upoštevajo.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti