Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

4099. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja naselja Zvirče – izboljšanje opremljenosti stavbnih zemljišč, stran 12576.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba USD, 93/05 – ZVMS in 126/07), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), ter 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 25. redni seji dne 12. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja naselja Zvirče – izboljšanje opremljenosti stavbnih zemljišč
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja Zvirče – izboljšanje opremljenosti stavbnih zemljišč z novo kanalizacijo in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
2. člen
Obstoječa komunalna oprema je tista komunalna oprema, ki je že zgrajena in predana v upravljanje izvajalcu gospodarske javne službe.
Izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo pomeni gradnjo tiste vrste komunalne opreme, na katero dotlej lastnik ni mogel priključiti objekta oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba.
Predvidena komunalna oprema so objekti in omrežja, ki so načrtovani v prostorskem aktu občine.
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini.
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
Obračunski stroški opremljanja z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju so skupni stroški, izračunani po metodi nadomestitvenih stroškov, zmanjšani za delež drugih virov pri financiranju načrtovanih investicij iz načrtov razvojnih programov občinskega proračuna.
Parcela je zemljiška parcela oziroma njen del, na kateri je zgrajen ali je možno zgraditi objekt oziroma zemljišče namenjeno za gradnjo, ki je z veljavnim prostorskim aktom namenjeno za graditev objektov.
Veljavni prostorski akti po tem odloku so prostorski planski akti občine, prostorski ureditveni pogoji (PUP), zazidalni načrti (ZN) ter ureditveni načrti (UN), sprejeti na podlagi Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, občinski lokacijski načrti (OLN), sprejeti na podlagi ZUreP-1 ter občinski podrobni prostorski načrti (OPPN), sprejeti na podlagi ZPnačrt.
Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
3. člen
Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo komunalne opreme na obračunskem območju. Skupni stroški vsebujejo celotno vrednost izgradnje odpadnega kanalizacijskega omrežja s pripadajočim deležem tlačnega voda in črpališča k CČN Tržič, tj. skupaj z deležem, ki bo financiran s strani RS in iz Kohezijskega sklada Evropske unije.
Tabela 1: Skupni stroški komunalnega opremljanja za območje urejanja Zvirče:
+--------------------+----------+---------+--------------------+
|  Vrsta komunalne |   %  | Delež |    Cena    |
|    opreme    |     |     |    (ocena    |
|          |     |     |  investicije)  |
|          |     |     |  30. 9. 2009   |
+--------------------+----------+---------+--------------------+
|Padavinsko     |  39,40%|  37,34%|    683.036,92 €|
|kanalizacijsko   |     |     |          |
|omrežje       |     |     |          |
|(št. proj. P-2402/3)|     |     |          |
+--------------------+----------+---------+--------------------+
|Padavinsko     |   4,66%|  4,41%|     80.710,83 €|
|kanalizacijsko   |     |     |          |
|omrežje       |     |     |          |
|(projekt      |     |     |          |
|odvodnjavanja cest) |     |     |          |
+--------------------+----------+---------+--------------------+
|Odpadno       |  48,33%|  45,81%|    837.814,06 €|
|kanalizacijsko   |     |     |          |
|omrežje       |     |     |          |
|(št. proj. P-2402/3)|     |     |          |
+--------------------+----------+---------+--------------------+
|Črpališče na    |   3,74%|  3,54%|     64.835,35 €|
|odpadnem      |     |     |          |
|kanalizacijskem   |     |     |          |
|omrežju       |     |     |          |
|(št. proj. P-2402/3)|     |     |          |
+--------------------+----------+---------+--------------------+
|Povezovalni kanal – |   3,88%|  3,68%|     67.274,04 €|
|tlačni vod s    |     |     |          |
|črpališčem     |     |     |          |
+--------------------+----------+---------+--------------------+
|Inženiring     |   3,00%|  2,84%|     52.010,14 €|
+--------------------+----------+---------+--------------------+
|Nadzor       |   2,50%|  2,37%|     43.341,78 €|
+--------------------+----------+---------+--------------------+
|Skupaj       |  105,50%| 100,00%|   1.829.023,11 €|
+--------------------+----------+---------+--------------------+
Stroški odkupa zemljišč v izračunu skupnih stroškov niso upoštevani.
Cene so preračunane na nivo cen september 2009. Vse cene so z DDV.
Podlaga za odmero komunalnega prispevka v obračunskem območju je višina obračunskih stroškov komunalne opreme (Tabela 2). Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
Obračunski stroški za območje urejanja so skupni stroški zmanjšani za pridobljena nepovratna sredstva s strani Republike Slovenije (29,95%) in Kohezijskega sklada Evropske unije (60,05%). Obračunski stroški, ki bremenijo zavezance za plačilo komunalnega prispevka, predstavljajo le 9,5% skupnih stroškov opremljanja naselja Zvirče.
Tabela 2: Obračunski stroški komunalnega opremljanja z načrtovano komunalno opremo za območje urejanja Zvirče:
+--------------------------+---------+---------+---------------+
| Vrsta komunalne opreme |  %  | Delež | Cena (ocena |
|             |     |     | investicije) |
|             |     |     | 30. 9. 2009 |
+--------------------------+---------+---------+---------------+
|Padavinsko kanalizacijsko |  41,32%|  39,17%|  68.303,69 €|
|omrežje (št. proj. P-   |     |     |        |
|2402/3)          |     |     |        |
+--------------------------+---------+---------+---------------+
|Odpadno kanalizacijsko  |  50,69%|  48,04%|  83.781,41 €|
|omrežje (št. proj. P-   |     |     |        |
|2402/3)          |     |     |        |
+--------------------------+---------+---------+---------------+
|Črpališče na odpadnem   |  3,92%|  3,72%|   6.483,54 €|
|kanalizacijskem omrežju  |     |     |        |
|(št. proj. P-2402/3)   |     |     |        |
+--------------------------+---------+---------+---------------+
|Povezovalni kanal –    |  4,07%|  3,86%|   6.727,40 €|
|tlačni vod s črpališčem  |     |     |        |
+--------------------------+---------+---------+---------------+
|Inženiring        |  3,00%|  2,84%|   4.958,88 €|
+--------------------------+---------+---------+---------------+
|Nadzor          |  2,50%|  2,37%|   4.132,40 €|
+--------------------------+---------+---------+---------------+
|Skupaj          | 105,50%| 100,00%|  174.387,32 €|
+--------------------------+---------+---------+---------------+
V obračunskih stroških ni upoštevanih stroškov odkupov zemljišč.
Cene so preračunane na nivo cen september 2009. Vse cene so z DDV.
Na območju opremljanja Zvirče gre za izboljšanje opremljenosti stavbnih zemljišč s komunalno opremo.
III. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA m2 ZEMLJIŠČA NAMENJENEGA ZA GRADNJO IN NA m2 NETO TLORISNE POVRŠINE OBJEKTOV
4. člen
Tabela 4: Preračun obračunskih stroškov na enoto m2:
Cena/m2 zemljišča namenjenega za gradnjo       Stroški
Obračunski stroški komunalne opreme za      174.387,32 €
drugo obračunsko območje (območje
oskrbovanih stanovanj)
(ps) prispevna stopnja zavezanca             1,0
Površina obračunskega območja          110.400,46 m2
Površina neto tlorisnih površin objektov     40.732,65 m2
Cpi1 (indeksirani stroški opremljanja       1,580 €/m2
parcel)
Cti1 (indeksirani stroški opremljanja       4,281 €/m2
objektov)
Površina celotnega območja, ki se v območju urejanja Zvirče komunalno opremlja v enem obračunskem območju meri 110.400,46 m2.
Vrednost gradbene izgradnje komunalne infrastrukture in stroški nadzora, tehničnega svetovanja in gradbenega inženiringa znaša 174.387,32 €, preračunano na nivo cen 30. september 2009.
Znesek stroškov načrtovane komunalne opreme na m² zemljišča predvidenega za pozidavo znaša 1,580 €/m².
Znesek stroškov načrtovane komunalne opreme na m² neto tlorisne površine objektov znaša 4,281 €/m².
IV. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
Komunalni prispevek načrtovane komunalne opreme se izračunava po naslednji formuli:
KP(i) = (A(parcela) x C(pi1) x D(pi)) +
     (K(dejavnost) x A(tlorisna) x C(ti1) x D(ti))
 
KP(i)      znesek dela komunalnega prispevka, ki
         pripada posamezni vrsti komunalne opreme na
         posameznem obračunskem območju,
A(parcela)    površina parcele,
C(pi)      obračunski stroški, preračunani na m2
         zemljišča predvidenega za gradnjo na
         obračunskem območju za posamezno vrsto
         komunalne opreme,
D(p)       delež zemljišča predvidenega za pozidavo pri
         izračunu komunalnega prispevka,
K(dejavnost)   faktor dejavnosti,
A(tlorisna)   neto tlorisna površina objekta,
C(ti)      obračunski stroški, preračunani na m2 neto
         tlorisne površine objekta na obračunskem
         območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
D(t)       delež neto tlorisne površine objekta pri
         izračunu komunalnega prispevka,
i        posamezna vrsta komunalne opreme.
6. člen
Zavezancu, ki se mu izboljša opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo, na katero dotlej ni mogel priključiti objekta oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba, se odmeri komunalni prispevek samo za izboljšavo opremljenosti stavbnega zemljišča. V primeru izboljšanja komunalne opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo se zavezancem komunalni prispevek odmerja v skladu s sedmim odstavkom 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07). Pristojni organ občinske uprave izda odločbo po uradni dolžnosti.
V. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
7. člen
Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (D(pi) in D(ti))
S tem odlokom se določi, da je razmerje med delom zemljišča predvidenega za pozidavo in merilom neto tlorisne površine predvidenih objektov (D(pi) in D(ti)) pri izračunu komunalnega prispevka
D(pi) : D(ti) = 0,5 : 0,5.
Faktor dejavnosti (k(dejavnost))
Glede na načrtovano gradnjo kanalizacijskega omrežja se s tem odlokom določi faktor dejavnosti – K(dejavnost) = 1.
Oprostitve in olajšave pri plačilu komunalnega prispevka
Olajšave za zavezance in oprostitve za plačilo komunalnega prispevka niso predvidene.
Upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo pri plačilu komunalnega prispevka
Znižanje odmerjenega zneska komunalnega prispevka zaradi minulih vlaganj investitorja v komunalno opremo je možno, kadar je ugotovljeno, da je investitor v preteklosti sam financiral izgradnjo posamezne komunalne infrastrukture.
V primeru naselja Zvirče tega primera ni.
Indeksiranje stroškov opremljanja
Izračunana vrednost C(pi) in C(ti) velja na dan 30. september 2009. Obračunski stroški opremljanja stavbnih zemljišč se pri izračunu komunalnega prispevka na dan izračuna revalorizirajo z indeksi cen za ostalo nizko gradnjo, ki jih objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
8. člen
Investitor mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja na območju urejanja Zvirče za komunalno infrastrukturo plačati sorazmerni del komunalnega prispevka Občini Tržič.
9. člen
Zavezanci plačajo komunalni prispevek v roku določenim z odločbo iz 6. člena tega odloka v enkratnem znesku ali v največ štirih obrokih. Rok plačila se na vlogo zavezanca lahko podaljša največ za eno leto, o čemer odloča tričlanska komisija, ki jo za ta namen imenuje župan.
Rok plačila se zavezancu s posebnim sklepom lahko podaljša za največ eno leto, če se na podlagi potrdila o njegovem premoženjskem stanju ugotovi nezmožnost plačila v predpisanem roku. Podaljšanje roka plačila zaradi gmotnega položaja zavezanca se obravnava po predpisih, ki urejajo socialno področje.
VI. NAMENSKA PORABA SREDSTEV KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
Zbrana sredstva komunalnega prispevka občina namensko porabi za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami sekundarnega omrežja na območju.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Osnova za odmerno odločbo je Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja Zvirče, ki ga je izdelalo podjetje MATRIKA, Andrej Novak s.p., Paradiž 3, Trebnje, z datumom oktober 2009, št. projekta PO-008/2009-ZVI.
12. člen
Program opremljanja je na vpogled na Uradu za urejanje prostora Občine Tržič.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-010/2009-34/2
Tržič, dne 12. novembra 2009
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti