Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

Št. 563/09 Ob-7706/09 , Stran 2895
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana 1. Predmet in področja razpisa Predmet razpisa z oznako JCR-PROG-DIG-2010-2013 je štiriletno sofinanciranje izvajalca javnega kulturnega programa (v nadaljevanju: programa) glasbenoinformacijske dejavnosti in štiriletno sofinanciranje izvajalca programa informacijske dejavnosti na področju uprizoritvene umetnosti. Razpis se nanaša na naslednja področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin: glasbena umetnost in uprizoritvena umetnost. Izvajalci programov so nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe na področjih glasbene in uprizoritvene umetnosti (v nadaljevanju: izvajalci). 2. Cilji razpisa Ministrstvo za kulturo bo izvajalce programov informacijske dejavnosti na področju glasbene in uprizoritvene umetnosti podpiralo v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: povečanje dostopnosti kulturnih dobrin in informacij, spodbujanje ustvarjalnih dognanj, ki jih prinašajo nove informacijske tehnologije, utrjevanje zavesti o slovenski razvojni smeri na področju glasbene in uprizoritvene umetnosti, vpeljevanje celostnih storitev za sodelovanje med kulturnimi ustanovami, državo, državljani in drugimi organizacijskimi strukturami informacijske družbe. Sofinanciranje je namenjeno podpori tistih izvajalcev javnih kulturnih programov, katerih dosedanje delovanje je bilo na nacionalnem nivoju prepoznano kot vrhunsko, njihovi večletni programi dela pa vključujejo cilje in prioritete kulturne politike za naslednje štiriletno obdobje. Splošni cilji kulturne politike so podlaga za ovrednotenje dejavnosti posameznega predlagatelja. Določeni kriteriji in zahteve na posameznih področjih razpisa so navedeni kot posebni prednostni kriteriji in so razvidni iz dokumentacije razpisa. 3. Pomen izrazov Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so skladno s 80. in 81. členom ZUJIK: kulturna društva in pravne osebe zasebnega prava (zavodi, ustanove, zadruge), ki ustvarjajo in posredujejo javne kulturne dobrine na razpisnih področjih (v nadaljevanju: upravičene osebe). Izvajalec programa je odgovorni nosilec programa, ki poslovno in programsko predstavlja in zastopa kulturno organizacijo. Javni kulturni program je skladno s 56. členom ZUJIK kulturna dejavnost, ki je po vsebini In obsegu zaključena celota in jo izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost, je pa na njegovo delovanje v javnem interesu do te mere, da ga država ali lokalna skupnost financira na primerljiv način kot javni zavod. Sestavljajo ga en ali več programskih sklopov. Programski sklop je del programa, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopen javnosti. Sestavljajo ga lahko ena ali več programskih enot, v skladu s posebnimi pogoji za posamezno področje. Programska enota je vsebinsko in formalno zaključena programska aktivnost. Finančna uravnoteženost pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega programa dela v finančni zgradbi, ujemajo. 4. Osnovna razpisna področja: ministrstvo na področjih razpisa razpisuje naslednje programske sklope: 4.1. Glasbena umetnost Programski sklop: Programski sklop 1: Glasbenoinformacijska dejavnost; Programski sklop 2: Mednarodno sodelovanje; Programski sklop 3. Nakup opreme. 4.2. Uprizoritvena umetnost Programski sklop: Programski sklop 1: Spletni portal uprizoritvene dejavnosti; Programski sklop 2: Informacijska podpora slovenski uprizoritveni dejavnosti. 5. Splošni pogoji za sodelovanje na programskem razpisu Na razpis se lahko prijavijo le izvajalci programov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: 1. so pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: izjava o registraciji; v primeru, da Ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku); 2. na področjih razpisa delujejo vsaj tri leta (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja o realizaciji in izpolnjevanju pogojev za triletno obdobje); 3. v programskem sklopu Glasbenoinformacijska dejavnost zagotavljajo vsebinsko pokritje vseh glasbenih zvrsti in celotnega glasbenega področja, ter lastništvo oziroma najem prostorov delovanja, do katerih bo najmanj 5 dni tedensko mogoč brezplačen, javen dostop, zagotavljati pa mora tudi neomejen dostop do podatkovnih baz preko spleta; (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); 4. v programskem sklopu Spletni portal uprizoritvenih dejavnosti zagotavljajo vsebinsko pokritje vseh uprizoritvenih zvrsti in celotnega uprizoritvenega področja, tako na ravni zgodovinskega arhiviranja, kot na ravni aktualnega spremljanja scenskega dogajanja v Sloveniji. Prijavitelj mora omogočiti kontinuiran, globalen, prost in enakopraven dostop do spletnih vsebin in storitev vsem uporabnikom ne glede na njihovo lociranost in oddaljenost od vira (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); 5. v programskem sklopu Informacijska podpora slovenski uprizoritveni dejavnosti zagotavljajo pokritje celotnega uprizoritvenega področja, povezovanje gledaliških institucij, producentov, financerjev, države ter dostopnost za uporabnike (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); 6. so v primeru, da so bili pogodbena stranka Ministrstva za kulturo v letih 2007, 2008 ali 2009, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva (podlaga za ugotovitev izpolnjevanja pogodbenih obveznosti je arhivirana dokumentacija Ministrstva za kulturo za leta 2007, 2008 in 2009; obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); 7. predlagajo programske sklope, katerih zaprošeni znesek financiranja ne presega najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki so opredeljena na posameznih področjih, (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); 8. dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani Ministrstva za kulturo, skladno z Zakonom o dostopnosti informacij javnega značaja in Zakona o varstvu osebnih podatkov (originalna izjava predlagatelja). 6. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisu: na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji programov (upravičene osebe), ki poleg splošnih izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje: 6.1 Na področju glasbene umetnosti 6.1.1. Posebni pogoji, vezani na obseg delovanja izvajalca v letih 2007–2009: Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na razpisu s področja glasbene umetnosti izvajalci, katerih program je v obdobju 2007–2009 v posameznih sklopih vključeval: – izvajanje brezplačne glasbenoinformacijske dejavnosti v sodelovanju z najmanj 80 glasbenimi organizacijami oziroma posamezniki ter z dostopom v prostore najmanj 5 dni tedensko, do podatkovnih baz pa neomejeno, – delovanje in dnevno ažuriran informacijski portal že najmanj 4 leta, – aktivno sodelovanje z domačimi in mednarodnimi organizacijami, – izvajanje promocijske dejavnosti. 6.1.2. Posebni pogoji, vezani na obseg in višino zaprošenih sredstev programske prijave za obdobje 2010–2013: Po obsegu izpolnjujejo navedene pogoje za sodelovanje na javnem razpisu s področja glasbene umetnosti izvajalci, ki v letih 2010–2013 zaprošajo za: – sofinanciranje najmanj ene enote v programskem sklopu 1: Glasbenoinformacijska dejavnost in najmanj ene enote v programskem sklopu 2: Mednarodno sodelovanje, – najvišja zaprošena vsota za sklop Glasbenoinformacijske dejavnosti letno ne sme presegati 140.000 €, – najvišja zaprošena vsota za sklop Mednarodno sodelovanje letno ne sme presegati 40.000 €, – najvišja zaprošena vsota za sklop Nakup opreme letno ne sme presegati 20.000 €. 6.1.3. Posebni pogoji, vezani na izvedbo programa: 6.1.3.1. Za programski sklop 1 Glasbenoinformacijska dejavnost mora prijavitelj zagotavljati vsebinsko pokritje vseh glasbenih zvrsti in celotnega glasbenega področja, ter lastništvo oziroma najem prostorov delovanja, do katerih bo najmanj 5 dni tedensko mogoč brezplačen, javen dostop. Zagotavljati mora: – neomejen in prost dostop do podatkovnih baz preko spleta, – pridobivanje, dokumentiranje ter trajno hranjenje vseh glasbenih informacij vseh glasbenih zvrsti (analogno in digitalno), – posredovanje slovenskih glasbenih vsebin digitalni knjižnici (dLib.si, Euroepana) v skladu s predpisanimi standardi, – koordinacijo in spodbujanje digitalizacije glasbenih vsebin v slovenskem prostoru, – (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja, da bo zagotavljal vsebinsko pokritje vseh glasbenih zvrsti in celotnega glasbenega področja, ter najmanj 5 dni tedensko omogočal brezplačen in prost dostop v lastniške oziroma najemniške prostore, do podatkovnih baz preko spleta pa neomejeno). Pri oblikovanju programske opreme in podatkovnih zbirk je potrebno upoštevati uveljavljene mednarodne standarde in priporočila ter zagotavljati: – zanesljivo delovanje v spletnem okolju, – enake možnosti dostopa do vsebin portala ne glede na brskalnik oziroma napravo prek katere uporabnik dostopa do portala, – podpora standardu Dublin Core (podatkovne baze), – podpora protokola OAI-PMH in povezljivosti z evropsko digitalno knjižnico (Europeana), – podpora standarda podatkovnih baz XML, – podpora formata RSS, – možnost dograjevanja, spreminjanja in dodatnega razvoja, – zagotovitev večjezičnosti portala, – dokumentiranje in vzpostavljanje pogojev za trajno hranjenje vseh glasbenih informacij za vse glasbene zvrsti, – koordiniranje digitalizacije ter dajanja na voljo javnosti glasbenih vsebin ne glede na glasbeno zvrst. 6.1.3.2. Za programski sklop 2 Mednarodno sodelovanje mora prijavitelj zagotavljati pogoje za mednarodno prepoznavnost in vključenost slovenske glasbene scene v mednarodni prostor. 6.1.3.3. Za programski sklop Nakup opreme mora prijavitelj zagotavljati pogoje za nakup opreme vezane na izvedbo programa. 6.2. Na področju uprizoritvene umetnosti: 6.2.1. Posebni pogoji, vezani na obseg delovanja izvajalca v letih 2007–2009: Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na razpisu s področja uprizoritvene umetnosti izvajalci, katerih program je v obdobju 2007–2009 vključeval: – vsaj dve leti vzdrževanje brezplačnih in dnevno ažuriranih spletno dostopnih servisov, namenjenih informiranju, raziskovanju in izobraževanju na področju uprizoritvene umetnosti, tako na ravni zgodovinskega arhiviranja, kot na ravni aktualnega spremljanja uprizoirtvenega dogajanja v Sloveniji; – sodelovanje z najmanj 30 uprizoritvenimi organizacijami in producenti in drugimi domačimi in mednarodnimi organizacijami ter Slovenskim gledališkim muzejem; – izvajanje promocijske dejavnosti. 6.2.2. Posebni pogoji, vezani na obseg prijave za obdobje 2010–2013 in višino zaprošenih sredstev: Po obsegu in višini zaprošenih sredstev izpolnjujejo pogoje za sodelovanje na javnem ciljnem razpisu s področja uprizoritvene umetnosti izvajalci, ki v celotnem obdobju 2010–2013: – zaprošajo za sofinanciranje najmanj 1 enote v programskem sklopu Spletni portal uprizoritvene dejavnosti ali – zaprošajo za sofinanciranje najmanj 1 enote v programskem sklopu Informacijska podpora slovenski uprizoritveni dejavnosti; – katerih skupna zaprošena vsota za programski sklop Spletni portal uprizoritvene dejavnosti na letni ravni ne presega 100.000 €; – katerih skupna zaprošena vsota za programski sklop Informacijska podpora slovenski uprizoritveni dejavnosti na letni ravni ne presega 80.000 €. 6.2.3. Posebni pogoji, vezani na izvedbo programa. 6.2.3.1. Za programski sklop Spletni portal uprizoritvenih dejavnosti mora prijavitelj zagotavljati: – neomejen in prost dostop do podatkovnih baz preko spleta; – povezovanje gledaliških institucij, producentov, izobraževalnih ustanov; – povezavo s sorodnimi portali s kulturnimi vsebinami v Sloveniji in tujini; – koordinacijo in spodbujanje digitalizacije gledaliških vsebin v slovenskem prostoru. Pri oblikovanju programske opreme in podatkovnih zbirk je potrebno upoštevati uveljavljene mednarodne standarde in priporočila ter zagotavljati: – zanesljivo delovanje v spletnem okolju; – enake možnosti dostopa do vsebin portala, ne glede na brskalnik oziroma napravo, prek katere uporabnik dostopa do portala; – upoštevanje MINERVINIH smernic za spletne strani s kulturnimi vsebinami; – dostopnost informacij ne glede na uporabljeno tehnologijo ali fizične omejitve uporabnikov: upoštevanje smernic v W3C Web Accessibilty Initiative za zagotovitev čim višje stopnje dostopnosti za osebe s fizičnimi omejitvami; – pri hranjenju metapodatkov je potrebno upoštevati minimalno Dublin Core Metadata Element Set in zagotoviti možnost sledenja novosti preko RSS in/ali ATOM virov; – povezljivosti z evropsko digitalno knjižnico (Europeana) in dLib.si; – podpora standarda podatkovnih baz XML; – možnost dograjevanja, spreminjanja in dodatnega razvoja; – večjezičnost portala; – dokumentiranje in vzpostavljanje pogojev za trajno hranjenje vseh informacij s področja uprizoritvenih umetnosti; – koordiniranje digitalizacije. 6.2.3.2. Za programski sklop Informacijska podpora slovenski uprizoritveni dejavnosti mora prijavitelj zagotavljati: – dostopnost vsem uporabnikom; – povezovanje gledaliških institucij, producentov, financerjev, države; – povezavo s sorodnimi sistemi; – koordinacijo in spodbujanje enotnega sistema informacijske podpore slovenski uprizoritveni dejavnosti v slovenskem prostoru. Pri oblikovanju programske opreme in podatkovnih zbirk je potrebno upoštevati uveljavljene mednarodne standarde in priporočila ter zagotavljati: – zanesljivo delovanje tudi v spletnem okolju; – dostopnost ne glede na uporabljeno tehnologijo ali fizične omejitve uporabnikov: upoštevanje smernic v W3C Web Accessibilty Initiative za zagotovitev čim višje stopnje dostopnosti za osebe s fizičnimi omejitvami; – pri hranjenju metapodatkov je potrebno upoštevati minimalno Dubline Core Metadata Element Set in zagotoviti možnost sledenja novosti preko RSS in/ali ATOM virov; – celostno rešitev, ki omogoča poslovno in programsko vodenje, planiranje, programiranje, poročanje in arhiviranje na področju javnih zavodih in nevladnih organizacijah s področja uprizoritvene in njej organizacijsko sorodne umetnosti (glasba); – možnost dograjevanja, spreminjanja in dodatnega razvoja. 7. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed uslužbencev ministrstva imenuje ministrica, za področja, ki so predmet razpisa. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev ter nepopolnih in prepoznih vlog. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in s predlagateljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača! 8. Razpisni kriteriji 8.1. Splošni razpisni kriteriji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (*1) Društva, ki delujejo v javnem interesu, prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko. 8.2. Prednostni razpisni kriteriji po razpisnih področjih: 8.2.1 Glasbena umetnost Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8.2.2. Uprizoritvena umetnost Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8.3. Kriteriji za določanje stroškov za nakup opreme na področju glasbene umetnosti so: – nujnost nakupa predlagane opreme za izvajanje javnega kulturnega programa; do 50 točk, – glede na obseg in finančno konstrukcijo uravnotežen predlog nakupa opreme; do 40 točk, – omogočanje trajnejšega in kakovostnejšega delovanja drugih nepridobitnih organizacij oziroma upravljanje z javno kulturno infrastrukturo; do 10 točk. 9. Uporaba kriterijev Izbran bo tisti izvajalec programa za posamezno področje, ki bo v postopku izbire ocenjen oziroma ovrednoten najvišje. Povzetek načina ocenjevanja: splošni in prednostni razpisni kriteriji za posamezni razpisni področji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju in prednostnem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk izvajalca programa je 100 točk, financirani pa so lahko izvajalci, ki prejmejo najmanj 81 točk. V predlog za sofinanciranje stroškov nakupa opreme na področju glasbene umetnosti bodo posredovani tisti predlogi nakupa opreme izbranih izvajalcev, ki bodo dosegli najmanj 81 točk. 10. Predvidena vrednost 10.1. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa z oznako JCR- PROG-DIG-2010-2013 znaša na letni ravni predvidoma 380.000 €. 10.2. Predvidene razpisne vrednosti po razpisnih področjih ne letni ravni so naslednje: – glasbena umetnost: predvidoma letno 200.000 € za izbranega izvajalca, – uprizoritvena umetnost: predvidoma letno 180.000 € za izbranega izvajalca. Izbran bo en izvajalec na področju glasbene umetnosti in en izvajalec na področju uprizoritvene umetnosti. 11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskih letih 2010, 2011, 2012 in 2013 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS. 12. Razpisni rok: razpis se prične 20. 11. 2009 in se zaključi 21. 12. 2009. 13. Dokumentacija razpisa Dokumentacija razpisa obsega: – besedilo razpisa; – prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec); – prijavni obrazec 2 (izjave); – prijavni obrazec 3 (obrazci po področjih in programskih sklopih razpisa z navedbo obveznih prilog). Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec 1, – v celoti izpolnjen prijavni obrazec 2, – v celoti izpolnjen prijavni obrazec 3, – obvezne priloge, navedene v posameznih prijavnih obrazcih. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek, od 9. do 12. ure, ter v sredo, od 9. do 12. ure, in od 14. do 16. ure). Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.mk.gov.si/, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezano z izvedbo razpisa. Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 14. Oddaja in dostava vlog 14.1. Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje in programski sklop ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do vključno 21. 12. 2009, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na javni ciljni razpis z oznako JCR- PROG-DIG-2010-2013, z obvezno navedbo osnovnega razpisnega področja (npr. Glasbena umetnost). Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: uradni naziv in naslov (sedež). 14. 2. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 21. 12. 2009 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih razpisna dokumentacija. Za neupravičeno osebo se šteje oseba, katere vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge predlagatelja. Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku, z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev: – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog; – vloge, ki niso popolne. 15. Pristojni uslužbenki za dajanje informacij in pojasnil: Glasbena umetnost: Biserka.Močnik@gov.si. Uprizoritvena umetnost: Mojca Jan-Zoran@gov.si. Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek, od 9. do 11. ure. Ministrstvo za kulturo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojni uslužbenki pisno po elektronski pošti. 16. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe se lahko tudi seznanijo z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo na vložišču Ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno v točki 13. 17. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v mesecu dni po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 28. 12. 2009. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje izvajalcev kulturnih programov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti