Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

Št. 478-17/2009-4 Ob-7567/09 , Stran 2920
I. Lastnik: Republika Slovenija, Vlada RS, Gregorčičeva 20, Ljubljana. Upravljavec in organizator: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. II. Opis predmeta prodaje: stanovanje na naslovu Povšetova ulica 36, 1000 Ljubljana, s št. 9, v pritličju večstanovanjskega objekta. Sestoji iz predsobe, kuhinje, kopalnice in dveh sob, skupna površina prostorov je 52,17 m2. K stanovanju sodi tudi klet v izmeri 2,63 m2 in lesena drvarnica v izmeri 1,28 m2. Identifikacijska št. dela stavbe 9, št. stavbe 188, stoječa na parceli št. 75/1, k.o. 1727 Poljansko predmestje. Stanovanje je vpisano pri zemljiškoknjižnem podvložku št. 718/9, last Republike Slovenije. Prosto je vseh bremen in plomb. Stanovanje je prazno. III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: 1. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba. 2. Izklicna cena nepremičnine je: 50.000,00 EUR. Pogoji višanja izklicne cene: najnižji znesek za katerega je možno višati izklicno ceno je 1.000 €. Cena ne vključuje davka od prometa nepremičnin in stroškov izvedbe pravnega posla. Te stroške nosi kupec. 3. Dražijo lahko fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izklicne cene na podračun Izvrševanja proračuna Republike Slovenije št. 01100-6300109972, sklic na št. 18 10995-7221002-27112009. Na dražbi kot dražitelj ne morejo sodelovati cenilec, člani komisije in z njimi povezane osebe. Po končani javni dražbi se plačana varščina, brez obresti, v roku 15 dni vrne tistim dražiteljem, ki v postopku javne dražbe niso uspeli. Najugodnejšemu dražitelju pa se plačana varščina všteje v ceno. 4. Način in rok plačila kupnine: kupec, tj. najugodnejši dražitelj mora pogodbo podpisati najkasneje v 5 dneh po zaključku javne dražbe. Plačilo kupnine je v 8 dneh po podpisu pogodbe na podračun Izvrševanja proračuna Republike Slovenije št. 01100-6300109972, sklic na št. 18 10955-7221002-27112009, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo celotne kupnine, v roku 8 dni po podpisu pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla. 5. Če kupec v roku, ki je določen v 4. točki ne sklene pogodbe oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo, brez dodatnega roka za izpolnitev. 6. Prenos lastništva se opravi po plačilu kupnine. IV. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Pravne osebe morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji za vodenje postopka javne dražbe predložiti naslednje podatke oziroma listine: – izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pravnih oseb, ki ne sme biti starejši od treh mesecev ter telefonsko številko in e-mail, – pooblastilo za zastopanje pravne osebe (če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec), – ime in priimek ter naslov pooblaščene osebe za podpis pogodbe, njeno telefonsko številko, – predloži izvirnik osebnega dokumenta, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, – potrdilo o plačani varščini, – številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine. Fizične osebe morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji za vodenje postopka javne dražbe predložiti naslednje podatke oziroma listine: – predloži izvirnik osebnega dokumenta, – fotokopijo davčne številke, – potrdilo o plačani varščini, – številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine, – ime in priimek, točen naslov (ulica, hišna številka, poštna številka), telefon in e-mail pooblaščene osebe za podpis pogodbe, ki se mora izkazati z notarsko overjenim pooblastilom. Vsi dražitelji morajo 1 uro pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani kavciji, izdano s strani banke, iz katerega je razviden točen čas izvedbe naloga in celotno številko transakcijskega računa za primer vračila kavcije ter vsa ostala zahtevana potrdila in dokumente. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. V. Postopek Javna dražba se bo izvedla dne 7. 12. 2009, ob 10. uri v srednji sejni sobi na naslovu: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, I. nadstropje. VI. Drugi pogoji S trenutkom razglasitve prodaje predmeta dražbe najugodnejšemu dražitelju s strani predsednika dražbene komisije, nastane obveznost najugodnejšega dražitelja, da s prodajalcem v roku 5 dni po opravljeni javni dražbi sklene pogodbo o prodaji stanovanja. Javna dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – odl. US: U-I-294/07-16). Če najugodnejši dražitelj ne bo sklenil prodajne pogodbe v navedenem roku, bo postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana. Vlada RS ali komisija stvarnega premoženja s soglasjem predstojnika upravljavca lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov. VI. Drugo Zainteresirani kupci lahko dobijo osnutek prodajne pogodbe na Ministrstvu za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, po e-mailu ali po pošti. Vse informacije v zvezi s prodajo se lahko dobijo na Ministrstvu za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. Kontaktna oseba je Anita Tomc, univ. dipl. prav., tel. 01/478-68-35 in je dosegljiva vsak dan od dneva objave do dneva javne dražbe med 9. in 15. uro. Ogled stanovanja je možen dne 2. 12. 2009, med 10. in 12. uro, po predhodnem dogovoru z Zorislavo Cimperman, na tel. 01/478-69-56. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti