Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

4082. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2009, stran 12555.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9 in 79/09), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 ZTD-B, 56/02 ZJU, 127/06 ZJZP 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09), 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99, 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 26. redni seji dne 12. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 122/08 in 40/09) se spremeni 3. člen odloka, ki glasi:
»Proračun Občine Majšperk za leto 2009 se določi v višini 4.455.719,00 EUR.
Splošni del proračuna na ravni podskupin trimestnih kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------+----------------------------------------+------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     EUR|
+--------+----------------------------------------+------------+
|Konto  |                    | Pred. reb.|
|    |                    |    2009|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |1                    |      4|
+--------+----------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  4.455.719|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  2.862.098|
+--------+----------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |  2.553.277|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |  2.440.916|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |703 Davki na premoženje         |   30.090|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |   82.271|
+--------+----------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |   308.821|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |   186.221|
|    |premoženja               |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |    1.500|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |712 Denarne kazni            |    3.100|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in    |   23.000|
|    |storitev                |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |   95.000|
+--------+----------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |   109.350|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   103.550|
|    |sredstev                |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |    5.800|
|    |neopredmetenih sredstev         |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |  1.484.271|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |   678.168|
|    |javnofinančnih institucij        |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   806.103|
|    |proračuna iz sredstev proračuna EU   |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  4.933.369|
+--------+----------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |  1.046.697|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   191.945|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   29.135|
|    |varnost                 |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |   707.927|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |   54.850|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |409 Rezerve               |   62.840|
+--------+----------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |  1.166.010|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |411 Transferi posameznikom in      |   642.753|
|    |gospodinjstvom             |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   158.392|
|    |in ustanovam              |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |   364.865|
+--------+----------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  2.617.854|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  2.617.854|
+--------+----------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   102.809|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |431 Investicijski transferi osebam,   |   76.109|
|    |ki niso proračunski uporabniki     |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |432 Investicijski transferi       |   26.700|
|    |proračunskim uporabnikom        |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |  –477.650|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |      0|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|    |(750+751+752)              |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      0|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |      0|
+--------+----------------------------------------+------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |      0|
|    |KAPITALSKIHDELEŽEV (440+441+442)    |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0|
|    |DELEŽEV                 |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |440 Dana posojila            |      0|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |      0|
|    |naložb                 |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |      0|
|    |privatizacije              |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |      0|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)           |      0|
+--------+----------------------------------------+------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |      0|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   119.940|
+--------+----------------------------------------+------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |   119.940|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |   119.940|
+--------+----------------------------------------+------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEVNA RAČUNIH   |  –597.590|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |  –119.940|
+--------+----------------------------------------+------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=- |   477.650|
|    |III.)                  |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH       |   596.590|
|    |31. 12. pret. leta           |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
                                «
2. člen
Vsa ostala določila v Odloku o proračunu Občine Majšperk za leto 2009 ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-39/2009-2
Majšperk, dne 12. novembra 2009
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti