Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

4086. Odlok o občinskih taksah v Občini Straža, stran 12565.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, ZLS-UPB2, 27/08 Odl. US: U-I-21/07-18, 76/08 – ZLS-O in 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07, 29/07, 17/08 in 21/08) in 6. in 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na 23. seji dne 5. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o občinskih taksah v Občini Straža
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet odloka)
Ta odlok določa obveznost plačila občinske takse na območju Občine Straža (v nadaljevanju: občina), vrsto in višino takse, zavezance za plačilo takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse.
2. člen
(Taksni predmeti in storitve)
V občini se plačujejo občinske takse za naslednje predmete in storitve:
– uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev,
– oglaševanje na javnih mestih,
– parkiranje na javnih površinah, za uporabo javnega pločnika in javne površine pred poslovnim prostorom,
– uporabo javnega prostora za kampiranje,
– druge oblike uporabe javne površine, ko tako določa zakon.
– glasbene avtomate in za igralna sredstva v javnih lokalih,
– uporaba glasbenih in igralnih avtomatov v javnih lokalih, ki niso predmet zakona o igrah na srečo (igralni avtomati, biljard, igralne karte ipd.),
– uporaba trgov in drugih javnih prostorov (razen pločnikov) za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za gospodarske namene,
– uporaba javnega prostora za začasne namene (za stojnice, točilnice, cirkuse, zabavne parke, gradbišča, prekope in druge začasne namene),
– za vitrine, v katerih se razstavlja blago ali predstavlja dejavnost zunaj poslovne stavbe,
– za reklamne napise, objave in oglase na: samostoječih ali stenskih (svetlobnih in nesvetlobnih) tablah, samostoječih svetlobnih vitrinah, svetlobnih vitrinah na avtobusnih postajališčih, plakatnih stebrih, v obliki slikovno ali pisno obdelanih sten zgradb, v obliki svetlobnih ali vrtljivih prikazovalnikov, obešankah na drogovih javne razsvetljave, prenosljivih uličnih panojih, transparentih, zvočnih objektih ali napravah, plakatih, nalepkah, napisi in podobno, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih; za reklamne napise na zunanjih površinah mobilnih sredstev, za reklamne napise na zunanjih in notranjih površinah javnih prevoznih sredstev, za reklamne napise na razstavljenem vozilu, za elektronsko oglaševanje na javnih prostorih, zvočno oglaševanje.
Šteje se, da je taksni predmet na javnem mestu oziroma na javni površini, kadar je nameščen tako, da je njegova sporočilnost usmerjena navzven, v odprt prostor, ne glede na lastništvo nepremičnine, na kateri je taksni predmet nameščen.
Plačilo občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se ne zahteva, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano, ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.
3. člen
(Prijava in namestitev taksnega predmeta)
Taksni zavezanci morajo pred postavitvijo taksnega predmeta ali izvajanjem storitve na javni površini pridobiti dovoljenje oziroma soglasje občinske uprave za vse taksne predmete, ki fizično posegajo na javno površino, so postavljeni na javnih napravah ali objektih, ali kakorkoli vplivajo na promet.
Taksnih predmetov ali izvajanje storitev, za katere je potrebno dovoljenje ali soglasje iz prvega odstavka tega člena, ni dovoljeno spreminjati brez dovoljenja pristojnega občinskega oddelka.
Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo storitve v zvezi z uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov, so dolžni pred uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov preveriti, če je občinska taksa odmerjena in plačana.
4. člen
Taksni zavezanci so dolžni vsako spremembo taksnega predmeta ali izvajanje storitve oziroma spremembo zavezanca prijaviti pristojnemu občinskemu organu v roku 15 dni od nastale spremembe.
5. člen
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o zavezancu, čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta in opis taksnega predmeta (površina, število ipd.), ter vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev višine občinske takse.
6. člen
(Višina občinske takse)
Občinska taksa se določa v točkah.
Višine občinskih taks za posamezne taksne predmete in storitve ter taksne oprostitve so v obliki točkovnega sistema določene v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
Taksa se plača po vrednosti točke na dan odmere.
7. člen
(Taksni zavezanci)
Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ali fizična oseba, ki uporablja predmete in izvaja storitve, za katere so s tem odlokom določene takse (v nadaljevanju: taksni zavezanec).
Zavezanec je lahko tudi lastnik ali najemnik nepremičnine, na kateri se nahaja taksni predmet, za katere je s tem odlokom predpisana taksa.
Če ni mogoče ugotoviti uporabnika, je taksni zavezanec lastnik taksnega predmeta.
Taksa za določen taksni predmet in storitev se lahko odmeri le enemu zavezancu.
8. člen
(Nastanek in prenehanje taksne obveznosti)
Taksna obveznost nastane z začetkom uporabe ali namestitve taksnega predmeta oziroma začetkom izvajanja storitve, preneha pa z dnem pretekom dneva oziroma meseca, v katerem je zavezanec občino obvestil o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju njegove uporabe oziroma s prenehanjem izvajanja storitve. Taksni zavezanec je dolžan obvestiti občinsko upravo o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju uporabe.
Zavezanec je dolžan občini prijaviti nastanek taksne obveznosti v 15 dneh pred njenim nastankom, če v taksni tarifi ni drugače določeno.
Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
9. člen
Takse so določene za določeno časovno obdobje; leto, mesec, dan.
Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v mesečnem oziroma letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma začetka uporabe.
V primerih, ko je taksa določena v enkratnem znesku, je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta o tem obvestiti občinsko upravo.
10. člen
(Odmera občinskih taks)
Taksnemu zavezancu se plačilo odmeri z dovoljenjem, če gre za taksne predmete iz 3. člena tega odloka in z odločbo, če taksni zavezanec ne plača takse v naprej.
Občinske takse odmerja in pobira občinska uprava na podlagi prijav zavezancev in izdanih dovoljenj za postavitev taksnega predmeta iz 3. člena tega odloka, ki ga izda občinska uprava. V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti, se odmeri taksa po podatkih, ki jih pridobi pristojni občinski organ inšpekcijskega nadzora.
Zavezancu se za postavitev ali namestitev taksnega predmeta na lokacijah, ki so na občinskih cestah in drugih javnih površinah (zelenicah, parkih ipd.), taksa poveča za 20 odstotkov.
Kadar je zavezanec pridobil z javnim razpisom pooblastilo za izvajanje dejavnosti, ki podleže taksni obveznosti, se s pogodbo določi višina, način obračunavanja in plačevanja takse glede na pogoje javnega razpisa.
11. člen
Višina taksne obveznosti se določi glede na območje, v katerem se nahaja taksni predmet.
Za potrebe tega odloka se območje občine razdeli na I. in II. območje.
I. območje obsega:
– območje jedra Straže na področju avtobusne postaje, prostor pred občino, kulturnim domom in ob cestah v dolžini 200 m od omenjenih objektov v obe strani in obeh straneh.
II. območje obsega:
– ostalo območje Občine Straža.
12. člen
(Plačilo občinske takse)
Občinske takse plačujejo zavezanci letno, mesečno oziroma dnevno vnaprej oziroma tako, kot je določeno z odločbo oziroma dovoljenjem.
V primeru, ko je taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku, je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta plačati predpisano takso.
Če taksni zavezanec ne plača takse v predpisanem roku, se ta prisilno izterja z zamudnimi obrestmi.
Veljavno dovoljenje iz 3. člena tega odloka poteče, če zavezanec ne plača takse v roku, ki je za to določen v dovoljenju.
Taksna tarifa, ki je sestavni del tega odloka, določa taksne predmete in takso, ki je določena v točkah.
13. člen
Obveznost plačila takse nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma začetka uporabe, preneha pa z dnem prenehanja uporabe oziroma z dnem, ko je taksni zavezanec pisno obvestil pristojni oddelek o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju uporabe
14. člen
O plačilu občinske takse se taksnemu zavezancu izda potrdilo.
15. člen
Zavezanec je dolžan prijaviti nastanek taksne obveznosti pristojnemu oddelku do dneva nastanka taksne obveznosti, če ni v tarifi taks drugače določeno.
Prijava nastanka taksne obveznosti mora vsebovati podatke o zavezancu ter podatke in dejstva, ki so potrebna za določitev višine takse, kot so:
– čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta,
– opis taksnega predmeta (velikost, število ipd.).
Okoliščine, da zavezanec taksnega predmeta začasno ni mogel uporabljati, ne vplivajo na taksno obveznost.
Taksni zavezanec je dolžan prijaviti občinski upravi vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na evidenco in obračun občinske takse.
16. člen
(Oprostitve plačila takse)
Občinske takse ne plačujejo državni, občinski organi ter javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina.
Glede na namen se občinska taksa ne plačuje za kulturne, športne in humanitarne prireditve, prireditve, ki jih organizirajo društva, ustanovljena v javnem interesu s sedežem občini, ter za objave sponzorjev teh prireditev na prireditvenem prostoru. Taksa se ne plačuje za objave političnih strank in neodvisnih kandidatov v predvolilnem obdobju.
Takse ne plačujejo verske organizacije, kadar gre za obveščanje o svojih dejavnostih na svojih objektih in napravah za oglaševanje,
Taksa se tudi ne plačuje za objave humanitarnih organizacij v zvezi z njihovimi aktivnostmi.
Poleg oprostitev iz taksne tarife tega odloka lahko pristojni organ občinske uprave oprosti posamezne taksne zavezance plačila takse, kadar gre za prireditev ali dejavnost, ki je posebnega pomena za razvoj turizma, kulture ali športa v občini.
Pristojni organ občinske uprave lahko oprosti taksnega zavezanca plačila občinske takse iz prejšnjega odstavka, če gre za taksne predmete v zvezi:
– s prireditvami in aktivnostmi širšega promocijskega pomena, ki promovirajo občino in so sofinancirane s strani občine, pod pogojem, da se ne financirajo s strani udeležencev prireditve;
– s prireditvami in promocijami, ki jih organizira Občina Straža, država ter javna podjetja, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Straža;
– s prireditvami in aktivnostmi humanitarnih organizacij in društev.
Plačila takse lahko oprosti taksnega zavezanca tudi župan s sklepom na podlagi vloge in z utemeljitvijo.
Taksa se ne plača za en napis firme, ki je skladen z zakonom. Če velikost napisa z zakonom ni določena, se plača taksa, ko velikost napisa firme presega 2 m2.
II. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
17. člen
(Nadzor nad izvajanjem odloka)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinski organ inšpekcijskega nadzora in občinski organ pristojen za finance.
18. člen
(Ukrepanje občinskega organa inšpekcijskega nadzora)
Pristojni občinski organ inšpekcijskega nadzora ugotavlja ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena ter preverja resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti.
V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so bili v prijavi taksne obveznosti navedeni neresnični podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, ali občinska taksa ni bila plačana ali plačana v celoti, lahko občinski organ inšpekcijskega nadzora odredi na stroške taksnega zavezanca odstranitev taksnega predmeta z javne površine ali prekinitev izvajanja taksne storitve na javni površini za čas do izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev in uporabo taksnega predmeta ali za izvajanje taksne storitve na javni površini določa ta odlok.
Če se taksni predmet uporablja nad obsegom, za katerega je bila taksa odmerjena ali plačana, se za prekoračitev zaračuna taksa v 10-kratni višini takse, obračunane po taksni tarifi.
19. člen
(Ukrepanje občinskega organa, pristojnega za finance)
Če taksni zavezanec ne plača obveznosti v roku, občinski organ pristojen za finance, poda predlog za izterjavo zapadle obveznosti Davčni upravi Republike Slovenije.
Prisilna izterjava taks se opravi po določbah Zakona o upravnem postopku, ki določajo izvršbo odločb, izdanih v upravnem postopku.
III. DOLOČBE O SANKCIJAH
20. člen
(Sankcioniranje taksnih zavezancev)
Z globo 1.200 EUR se sankcionira za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
1. če ne prijavi predmeta ali storitve, za katerega je predpisano plačilo občinske takse
2. ki v prijavi nastanka taksnega predmeta navede napačne podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti
3. ki postavi taksni predmet brez dovoljenja pristojnega občinskega organa oziroma ga postavi v nasprotju s soglasjem (3. člen odloka)
4. če ne prijavi sprememb taksnega predmeta, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti (4. člen odloka).
Z globo 800 EUR se sankcionira posameznik, ki v zvezi samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 400 EUR se sankcionira odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 300 EUR se sankcionira fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
21. člen
(Sankcioniranje pooblaščene organizacije)
Pooblaščena organizacija za plakatiranje in izobešanje transparentov, ki prevzame naročilo za plakatiranje in izobešanje transparentov, ne da bi ugotovila, če je naročnik predhodno plačal ustrezno občinsko takso ali prevzame naročilo, čeprav občinska taksa ni plačana, se kaznuje z globo 350 EUR.
Odgovorna oseba organizacije iz prvega odstavka tega člena se kaznuje z globo 125 EUR.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(Vrednost točke taksnih tarif)
Z dnem uveljavitve odloka o občinskih taksah v občini znaša vrednost točke taksnih tarif 0,050 EUR.
Vrednost točke se usklajuje z gibanjem rasti cen na drobno v Republiki Sloveniji. Sklep o revalorizirani vrednosti točke sprejme in javno objavi župan Občine Straža najmanj enkrat letno.
Pri odmeri takse se vzame kot osnova za izračun vrednost točke na dan odmere takse.
23. člen
(Taksna obveznost ob uveljavitvi odloka)
Zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že opravljajo taksno storitev oziroma imajo že nameščene taksne predmete, so dolžni taksno obveznost prijaviti pristojnemu občinskemu oddelku najkasneje v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega odloka. Taksna obveznost v tem primeru nastane z dnem začetka veljavnosti tega odloka.
24. člen
(Začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-12/2009-6
Straža, dne 5. novembra 2009
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.
  TARIFE OBČINSKIH TAKS
  k Odloku o občinskih taksah v Občini Straža, sprejete na
seji Občinskega sveta Občine Straža dne 5. 11. 2009

  Tarifna št. 1
  Uporaba glasbenih avtomatov in igralnih sredstev v javnih
lokalih

+----------+--------------------------------------+------------+
| Tarifna |    Opis taksnega predmeta    | Število  |
|  št.  |                   | točk/dan |
+----------+--------------------------------------+------------+
|1.1    |glasbeni avtomat v javnih lokalih,  |   10   |
|     |druga igralna sredstva        |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|1.2    |igralna sredstva v javnih lokalih   |   20   |
|     |(biljard, elektronski ali       |      |
|     |računalniški igralni avtomat     |      |
+----------+--------------------------------------+------------+

  Pojasnila:
  1. Med glasbene avtomate po tarifni postavki 1.1 se ne
štejejo v javnih lokalih nameščeni radijski in televizijski
sprejemniki. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot
so razni stenski avtomati, namizna igralna sredstva (nogomet,
košarka, marjanca ipd.) in podobne naprave ne glede na vrsto
pogona in način plačevanja uporabe teh sredstev, razen tistih,
od katerih se plačuje posebna taksa po Zakonu o igrah na srečo.
  2. Javni lokali so poslovni prostori (gostilne,
restavracije, menze, bifeji, nočni lokali, obrati družbene
prehrane, okrepčevalnice, bari ipd.) kot tudi k tem prostorom
pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v katerih se
zadržujejo gostje.
  Javni lokali so tudi društveni prostori, ki so namenjeni za
sestajanje društvenih članov zaradi zabave oziroma razvedrila.
  3. Občinska taksa se ne plača za uporabo šaha, domine,
igralnih kart, balinišča in kegljišča.
  4. Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih
dejavnosti se plača polovica predpisane takse.
  5. Taksni zavezanec je podjetje ali druga organizacija ali
zasebnik, ki ima v svojem ali najetem javnem lokalu glasbene
ali igralne avtomate in igralna sredstva ne glede na lastništvo
le-teh.

  Tarifna št. 2
  Uporaba javnega pločnika in javne površine pred poslovnim
prostorom
+-----------+----------------------------+---------------------+
| Tarifna |  Opis taksnega predmeta  |           |
|  št.  |              +-Število točk/dan/m2-+
|      |              | I. obm. | II. obm. |
+-----------+----------------------------+---------+-----------+
|2.1    |pločnik ali druge javne   |  10  |   6   |
|      |površine pred poslovnimi  |     |      |
|      |prostori za opravljanje   |     |      |
|      |gostinsko turistične    |     |      |
|      |dejavnosti         |     |      |
+-----------+----------------------------+---------+-----------+
|2.2    |pločnik ali druge javne   |  6  |   4   |
|      |površine pred poslovnimi  |     |      |
|      |prostori za razstavljanje  |     |      |
|      |ali reklamiranje blaga, ki |     |      |
|      |ga v poslovnih prostorih  |     |      |
|      |prodajajo ter za prodajo  |     |      |
|      |blaga ali opravljanje    |     |      |
|      |storitev pred poslovnim   |     |      |
|      |prostorom          |     |      |
+-----------+----------------------------+---------+-----------+


  Pojasnila:
  1. Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javne površine
ali prireditelj oziroma fizična ali pravna oseba, ki javni
prostor uporablja.

  Tarifna št. 3
  Uporaba trgov in drugih javnih površin (razen pločnikov) za
razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih
prireditev za gospodarske namene
+-----------+---------------------------+----------------------+
|Tarifna št.|  Opis taksnega predmeta | Število točk/dan/m2 |
|      |              +----------+-----------+
|      |              | I. obm. | II. obm. |
+-----------+---------------------------+----------+-----------+
|3.1    |javne površine za     |  15  |   5   |
|      |razstavljanje predmetov,  |     |      |
|      |prirejanje razstav in   |     |      |
|      |zabavnih prireditev za   |     |      |
|      |gospodarske namene     |     |      |
+-----------+---------------------------+----------+-----------+
|3.2    |javne površine za začasne |     |      |
|      |namene:          |     |      |
+-----------+---------------------------+----------+-----------+
|3.2.1   |za kioske za prodajo    |  20  |   15  |
|      |pijače, hrane, sadja in  |     |      |
|      |zelenjave         |     |      |
+-----------+---------------------------+----------+-----------+
|3.2.2   |za kioske za prodajo    |  10  |   8   |
|      |časopisov, knjig,     |     |      |
|      |spominkov, cvetja, obrtnih |     |      |
|      |in drugih izdelkov     |     |      |
+-----------+---------------------------+----------+-----------+
|3.2.3   |za stojnice in za mobilna |  15  |   10  |
|      |prodajna mesta za prodajo |     |      |
|      |pijač, hrane, sadja in   |     |      |
|      |zelenjave         |     |      |
+-----------+---------------------------+----------+-----------+
|3.2.4   |za stojnice za prodajo   |  10  |   6   |
|      |časopisov, knjig,     |     |      |
|      |spominkov, cvetja, obrtnih |     |      |
|      |in drugih izdelkov     |     |      |
+-----------+---------------------------+----------+-----------+
|3.2.5   |za cirkuse in zabavne parke|   4  |   4   |
+-----------+---------------------------+----------+-----------+
|3.2.6   |za gradbišča, prekope in  |   6  |   3   |
|      |druge začasne namene    |     |      |
+-----------+---------------------------+----------+-----------+
|3.3    |uporaba javnih površin za |     |      |
|      |parkiranje         |     |      |
+-----------+---------------------------+----------+-----------+
|3.3.1   |za vsako rezervirano    |     |  100  |
|      |parkirno mesto za osebni  |     |      |
|      |avtomobil za poslovno   |     |      |
|      |dejavnost         |     |      |
+-----------+---------------------------+----------+-----------+
|3.3.2   |za vsako rezervirano    |     |   50  |
|      |parkirno mesto za taksi  |     |      |
|      |vozilo           |     |      |
+-----------+---------------------------+----------+-----------+
|3.3.3   |za nerezervirano uporabo  |     |   50  |
|      |posebnih javnih parkirnih |     |      |
|      |prostorov z dovolilnico za |     |      |
|      |osebni avtomobil      |     |      |
+-----------+---------------------------+----------+-----------+


  Pojasnila:
  1. Za zasedeno površino se šteje vsa površina, na kateri je
zaradi uporabe za namene, navedene v tarifni št. 3, začasno
njena javna raba omejena ali izključena.
  2. Pri kioskih in stojnicah se šteje za zasedeno površino
vsa površina pod kioskom oziroma stojnico ter pod razmeščeno
robo in opremo, povečana za 1 m na vse strani od zaokroženega
roba tako zasedene javne površine.
  3. Taksa za uporabo javnih površin se ne plača:
  – za namene gradbišča, prekopov in drugih začasnih namenov,
če je investitor lokalna skupnost, javno podjetje, javni zavod
ali družbeno politična skupnost;
  – za uporabo javnega prostora na organiziranih tržnicah, ki
so v upravljanju javnega komunalnega podjetja;
  – za uporabo javne površine, za katero je uporaba in plačilo
urejeno s pogodbo, sklenjeno z pristojnim oddelkom, če je v
pogodbi to izrecno navedeno.
  4. Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javne površine
ali prireditelj oziroma fizična ali pravna oseba, ki javni
prostor uporablja.
  5. Uporabo javnih površin za parkiranje dovoljuje za promet
pristojni oddelek v skladu s predpisi, ki urejajo promet v
naseljih na območju Občine Straža.
  6. Za javno površino po tej tarifi se štejejo ulice, ceste,
trgi, pločniki, pešpoti, zelenice in parkirišča, druge urejene
in neurejene javne površine na območju občine ter javni
prostori v lasti občine.

  Tarifna št. 4
  Uporaba vitrin ali panojev v oziroma na katerih se
razstavlja blago ali predstavlja dejavnost zunaj poslovne
stavbe

+---------+-----------------------------+----------------------+
| Tarifna |  Opis taksnega predmeta  | Število točk/dan/m2 |
|  št.  |               +----------+-----------+
|     |               | I. obm. | II. obm. |
+---------+-----------------------------+----------+-----------+
|4.1   |razstavne površine m2    |  6   |   3   |
+---------+-----------------------------+----------+-----------+

  Pojasnila:
  1. Takse po tej tarifni številki so oproščene organizacije s
področja športne, kulturne in humanitarne dejavnosti in
društva.
  2. Taksni zavezanec je fizična ali pravna oseba, ki
razstavlja blago oziroma predstavlja svojo dejavnost ali
fizična ali pravna oseba, ki reklamira.

  Tarifna št. 5
  Reklamni napisi, objave in oglasi
+---------+-----------------------------+----------------------+
| Tarifna |  Opis taksnega predmeta  | Število točk/dan/m2 |
|  št.  |               +----------+-----------+
|     |               | I. obm. | II. obm. |
+---------+-----------------------------+----------+-----------+
|6.1   |reklamni napisi in objave na |     |      |
|     |tablah, prenosljivih uličnih |     |      |
|     |panojih ipd., ki so     |     |      |
|     |postavljeni, pritrjeni ali  |     |      |
|     |drugače označeni na javnih  |     |      |
|     |mestih ali na vozilih,    |     |      |
|     |namenjenih za mobilno    |     |      |
|     |oglaševanje, velikosti:   |     |      |
+---------+-----------------------------+----------+-----------+
|     |– do 1 m2          |  8   |   5   |
+---------+-----------------------------+----------+-----------+
|     |– za vsak nadaljnji m2    |  3   |   2   |
+---------+-----------------------------+----------+-----------+
|6.2   |slikovno ali pisno obdelane |  2   |   1   |
|     |stene – fasade        |     |      |
+---------+-----------------------------+----------+-----------+
|6.3   |reklamni napisi, objave in  |  14  |   8   |
|     |oglasi na transparentih,   |     |      |
|     |pritrjenih na javnih mestih |     |      |
+---------+-----------------------------+----------+-----------+
|6.4   |veliki reklamni panoji,   |  4   |   2   |
|     |postavljeni ali pritrjeni na |     |      |
|     |javnih mestih (m2      |     |      |
|     |enostranske oglasne     |     |      |
|     |površine)          |     |      |
+---------+-----------------------------+----------+-----------+
|6.5   |plakati, izobešeni na    |     |      |
|     |plakatnih stebrih in tablah, |     |      |
|     |od vsakega izvoda, velikosti |     |      |
|     |formata:           |     |      |
+---------+-----------------------------+----------+-----------+
|     |– do A3           |     |   3   |
+---------+-----------------------------+----------+-----------+
|     |– od A3–A2          |     |   4   |
+---------+-----------------------------+----------+-----------+
|     |– A2 in večji        |     |   5   |
+---------+-----------------------------+----------+-----------+
|6.6   |plakatni stebri       |     |   5   |
+---------+-----------------------------+----------+-----------+
|6.7   |zvočni objekti ali naprave  |     |  60   |
|     |(pavšal za vsakih 100 m2   |     |      |
|     |talne površine)       |     |      |
+---------+-----------------------------+----------+-----------+


  Za osvetljene oziroma kakorkoli drugače svetlobno opremljene
reklamne panoje, napise, objave in oglase se število točk,
določenih po zgornji tabeli, pomnoži oziroma poveča za 1,80.
  Pojasnila:
  1. Smatra se, da je taksni predmet na javnem mestu, kadar je
nameščen tako, da je njegova sporočilnost usmerjena navzven v
odprt prostor ne glede na lastništvo nepremičnin, na katerih je
taksni predmet nameščen.
  2. Takse iz te tarifne številke so oproščene humanitarne
organizacije in dobrodelna društva v zvezi z opravljanjem
njihove dejavnosti in akcij ter kulturne in športne
organizacije in društva pri obveščanju javnosti o svojem
delovanju in kulturnih oziroma športnih prireditvah.
  3. Takse po tej tarifni številki so oproščeni reklamni
napisi v zaprtih prostorih (izložbah, avlah ipd.), ki se
nanašajo na blago, ki ga v teh prostorih prodajajo, ali na
dejavnost, ki se v zgradbi odvija.
  4. Kot površino taksnega predmeta iz tarifne postavke 5.1
štejemo celotno površino reklamnega sporočila oziroma površino
pravokotnika, ki zaobjame vse dele reklamnega sporočila.
  5. Tarifni številki 5.5 in 5.6 se izključujeta in se taksa
plačuje po eni ali drugi tarifi glede na sklenjeno pogodbo.
  6. Taksni zavezanec je podjetje, druga organizacija, društvo
ali posameznik, čigar dejavnost oziroma prireditve se
reklamira, ali fizična ali pravna oseba, ki izvaja marketing.

  Tarifna št. 6
  Oglaševanje za lastne potrebe

+----------+-------------------------+-------------------------+
| Tarifna | Opis taksnega predmeta |             |
|  št.  |             +---Število točk/dan/m2---+
|     |             |  I. obm. | II. obm. |
+----------+-------------------------+------------+------------+
|6.1    |             |   1   |   0,5  |
+----------+napis firme nad 2 m2-----+------------+------------+
|6.2    |napisi, znaki, nalepke, |      |      |
|     |zastave, drugi simboli  |      |      |
|     |izdelka in podobno:   |      |      |
+----------+-------------------------+------------+------------+
|6.2.1   |– nesvetlobni      |      |      |
+----------+-------------------------+------------+------------+
|6.2.2   |– svetlobni       |   3   |   1,5  |
+----------+-------------------------+------------+------------+
|6.2.3   |– vrtljivi        |   2   |   1   |
+----------+-------------------------+------------+------------+
|6.3    |oglaševalne vitrine   |   2   |   1   |
+----------+-------------------------+------------+------------+
|6.4    |elektronski prikazi   |  1000  |   500  |
|     |(pavšal/leto)      |      |      |
+----------+-------------------------+------------+------------+
|6.5    |napisi na razstavljenem |      |   150  |
|     |(reklamnem) vozilu    |      |      |
|     |(pavšal/dan)       |      |      |
+----------+-------------------------+------------+------------+


  Pojasnila:
  1. Kjer je točkovna vrednost oglaševanja odvisna od
površine, se oglaševalne površine enega zavezanca seštevajo in
zaokrožijo navzgor na 0,5 m2.
  2. Takse ne plačujejo zavezanci, ki oglašujejo za lastne
potrebe v naslednjih primerih:
  – za javne prireditve v notranjosti zgradb ali za to
določenih pročelij objektov, če se nanašajo na prireditev
(kino, gledališče ipd.),
  – za oglaševanje, namenjeno prodaji časopisov v izložbah
kioskov,
  – za zastave (državne, občinske), obešene na podlagi
državnih in občinskih predpisov.

  Tarifna št. 7
  Za uporabo javnega prostora za kampiranje in šotorjenje
+----------+-------------------------+-------------------------+
| Tarifna | Opis taksnega predmeta |  Število točk/dan/m2  |
|  št.  |             +------------+------------+
|     |             |  I. obm. | II. obm. |
+----------+-------------------------+------------+------------+
|7.1.   |asfaltirane, betonske,  |   1,5  |   1   |
|     |tlakovane in podobne   |      |      |
|     |utrjene površine     |      |      |
+----------+-------------------------+------------+------------+
|7.2.   |utrjene makadamske    |   1,0  |  0,75  |
|     |površine         |      |      |
+----------+-------------------------+------------+------------+
|7.3.   |zelene površine     |   2,0  |   1,5  |
+----------+-------------------------+------------+------------+
|7.4.   |druge (neutrjene)    |  0,75  |   0,5  |
|     |površine         |      |      |
+----------+-------------------------+------------+------------+


  Pojasnila:
  1. Kjer je točkovna vrednost javnega prostora za kampiranje
odvisna od površine, se površine enega zavezanca seštevajo in
zaokrožijo navzgor na 0,5 m2.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti