Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

Št. 352-7/2009-1 Ob-7634/09 , Stran 2932
1. Predmet razpisa Občina Postojna oddaja v najem triinpolsobno stanovanje št. 26, v prvem nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Ul. Vilka Kledeta 3, Postojna, s površino 81,51 m2, za izhodiščno najemnino 350,00 EUR. Stanovanje je vseljivo takoj in se oddajajo za dobo petih let, z možnostjo podaljšanja najemne pogodbe. Varščina za najem znaša tri mesečne najemnine, plačati pa jo je potrebno pred vselitvijo. Varščina se po poteku najemnega razmerja najemniku vrne pod pogoji, ki jih natančneje določa najemna pogodba. Izhodiščna najemnina za stanovanja je določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08). 2. Razpisni pogoji: Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve profitnega stanovanja po tem razpisu, so: – državljanstvo Republike Slovenije, – stalno prebivališče na območju Občine Postojna, – dohodki prosilčevega gospodinjstva morajo v letu dni pred objavo tega razpisa presegati odstotke dohodkov, ki jih za oprostitev plačila lastne udeležbe in varščine predvideva v 9. členu Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 11/09). 3. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov: 3.1. Interesenti za najem stanovanja morajo k vlogi na razpis priložiti: – podatke o najemniku in osebah, ki bodo z njim uporabljale stanovanje, – višino ponujene najemnine, – potrdilo o skupnem neto dohodku za obdobje 1 leta pred razpisom, – potrdilo o izplačanih zadnjih treh neto plačah zase in za vse bodoče uporabnike. 3.2. Kriteriji za izbiro: V primeru, da bo interesentov za najem posameznega stanovanja več, bodo pri oddaji stanovanja poleg splošnih pogojev (državljanstvo RS, stalno bivanje v Občini Postojna) upoštevani še višina ponujene najemnine in materialno stanje vlagatelja in bodočih uporabnikov, ki bodo skupaj z njim uporabljali stanovanje, pri čemer imajo prednost tisti vlagatelji, pri katerih predstavlja višina profitne najemnine manjši delež v družinskem dohodku. 4.Oddaja vloge: Zainteresirani lahko dvignejo obrazec vloge na razpis v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna (št. 3/2) ali na spletni strani www.postojna.si med aktualnimi razpisi. Upoštevane bodo vloge, ki bodo oddane do vključno ponedeljka, 30. 11. 2009, do 12. ure, na naslov Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna s pripisom (Javno zbiranje ponudb – Oddaja tržnega stanovanja). Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v roku 8 dni dopolni. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene. 5.Oddaja vloge: Najugodnejši ponudniki bodo izbrani najkasneje v roku 15 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo pisno obveščeni najpozneje v roku 15 dni po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Z izbranima ponudnikoma bo sklenjena najemna pogodbe, in sicer v roku 8 dni od pravnomočnosti sklepa o izbiri. V primeru da ponudnik ne sklene najemne pogodbe v roku, se šteje da je odstopil od ponudbe in se najemna pogodba lahko sklene z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 6. Občina Postojna si pridržuje pravico, da najemne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti