Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

Ob-7678/09 , Stran 2926
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi, MŠ 2242788, DŠ 72907932 II. Predmet prodaje a) Nepozidani gradbeni zemljišči v Obrežu: parc. št. 147/6, ekstenzivni sadovnjak v izmeri 855 m2 in, parc. št. 147/5, ekstenzivni sadovnjak v izmeri 261 m2, vpisani pri vložni št. 746, k.o. Obrež. Zemljišči se prodajata kot celota, lahko pa tudi posamezno. Zemljišči s parc. št. 147/6 in 147/5, k.o. Obrež, nista komunalno opremljeni, vendar v neposredni bližini potekajo lokalni javni komunalni vodi (vodovod, elektrika in telefon). Predmetni zemljišči imata zagotovljen neposredni dostop do javne ceste. Za komunalno opremljenost predmetnih zemljišč bo kupec poskrbel sam – na lastne stroške. V skladu s prostorskimi akti Občine Središče ob Dravi ležita zemljišči s parc. št. 147/6 in 147/5, k.o. Obrež, na območju pozidave. b) Nepozidana zemljišča v Središču ob Dravi: parc. št. 2515 travnik v izmeri 4342 m2 (možna meritev in delitev na več manjših parcel), parc. št. 2317/1, travnik, v izmeri 753 m2, parc. št. 2324, njiva v izmeri 805 m2, parc. št. 2521, ekstenzivni sadovnjak v izmeri 629 m2, parc. št. 2325, njiva, v izmeri 754 m2, parc. št. 2328, njiva, v izmeri 495 m2, parc. št. 2330, njiva, v izmeri 479 m2, parc. št. 2332, njiva, v izmeri 642 m2, zemljišče s parc. št. 2515, se prodaja kot celota, možna pa je tudi delitev na manjše parcele. Ostala zemljišča se prodajajo kot celota. Zemljišča niso komunalno opremljena vendar v neposredni bližini potekajo lokalni javni komunalni vodi (vodovod, elektrika in telefon). Predmetni zemljišči imata zagotovljen neposredni dostop do javne ceste. Za komunalno opremljenost predmetnih zemljišč bo kupec poskrbel sam – na lastne stroške. Zemljišča so na območju pozidave. c) Pozidano zemljišče v k.o. Vodranci parc. št. *76 stavbišče z dvoriščem do 4/16-tine v izmeri 755 m2. Zemljišče je komunalno opremljeno. d) Kmetijska zemljišča v k.o. Vodranci: parc. št. 478, njiva, v izmeri 7481 m2 do 4/16-tine, parc. št. 481/1, njiva, v izmeri 4590 m2 do 4/16-tine, parc. št. 481/3, sadovnjak, v izmeri 2130 m2 do 4/16-tine, parc. št. 481/2, gozd, v izmeri 10860 m2 do 4/16-tine. III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja (zemljišča): – prodajna pogodba v obliki notarskega zapisa. IV. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja za zemljišče: – s parc. št. 147/6, k.o. Obrež, znaša 4275,00 EUR, – s parc. št. 147/5, k.o. Obrež, znaša 1.305 EUR, – s parc. št. 2515, k.o. Središče ob Dravi, znaša 69.472,00 EUR oziroma 16€/m2, – s parc. št. 2317/1, k.o. Središče ob Dravi, znaša 12.801,00 EUR, – s parc. št. 2324, k.o. Središče ob Dravi, znaša 13.685,00 EUR, – s parc. št. 2521, k.o. Središče ob Dravi, znaša 11.322,00 EUR, – s parc. št. 2325, k.o. Središče ob Dravi, znaša 16.588,00 EUR, – s parc. št. 2328, k.o. Središče ob Dravi, znaša 9.900,00 EUR, – s parc. št. 2330, k.o. Središče ob Dravi, znaša 7.664,00 EUR, – s parc. št. 2332, k.o. Središče ob Dravi, znaša 10.272,00 EUR, – s parc. št. *76, k.o. Vodranci, znaša 9.226,34 EUR, – s parc. št. 478, k.o. Vodranci, znaša 1.531,73 EUR, – s parc. št. 481/1, k.o. Vodranci, znaša 939,80 EUR, – s parc. št. 481/3, k.o. Vodranci, znaša 436,12 EUR, – s parc. št. 481/2, k.o. Vodranci, znaša 2.262,50 EUR. Najnižji znesek višanja na dražbi je 100 €. Pogoji prodaje Nepremičnine bodo prodane tistemu dražitelju, za katerega bo Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Občine Središče ob Dravi ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. Podpis pogodbe z izbranim dražiteljem se izvede takoj po uspešno izvedeni javni dražbi. Če izbrani dražitelj ne sklene prodajne pogodbe najkasneje v roku 15 dni po končani javni dražbi, se bo upoštevalo, da je od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel pravico zadržati vplačano varščino. Plačilo celotne kupnine se izvede takoj po uspešno izvedeni javni dražbi in sklenitvi prodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj ne poravna kupnine na določen način oziroma najkasneje v roku 8 dni po sklenjeni prodajni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa bo vplačano varščino zadržal. Po plačilu celotne kupnine in po plačilu vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. V. Način in rok plačila kupnine Kupnino bo kupec plačal na podračun EZR Občine Središče ob Dravi, številka: 01402-0100020268, takoj po uspešno izvedeni javni dražbi in sklenitvi prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Varščina se všteva v kupnino. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoč davek (20% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin) in vse ostale stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča). VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 22. 12. 2009, ob 10. uri, v sejni sobi, Občine Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi. VII. Višina varščine Najkasneje en dan pred javno dražbo morajo dražitelji položiti varščino za zemljišče, ki ga bodo dražili, in sicer v višini 10% ocenjene vrednosti na podračun EZR Občine Središče ob Dravi odprt pri Banki Slovenije št.: 01402-0100020268 s pripisom »varščina«. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun. VIII. Pogoji in pravila javne dražbe: 1. Prodaja se po načelu videno–kupljeno. 2. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 3. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino. 4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije. Dražitelji se morajo najpozneje pol ure pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe, navesti za katero zemljišče bodo dražili ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi: – potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine, – potrdilo pristojnega organa (DURS) o plačanih davkih in prispevkih, določenih z zakonom, staro največ 30 dni (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi enakovredna instituciji, od katere se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – dokazilo, da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije (dokazilo pristojnega sodišča), ki ni starejše od 30 dni (samo za pravne osebe in s.p.), – potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa (samo za pravne osebe in s.p.), – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, star največ 30 dni; odločbo upravnega organa za opravljanje dejavnosti oziroma izpis iz poslovnega registra za s.p., staro največ 30 dni; potrdilo o državljanstvu, če gre za fizične osebe, – izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe (glej točko IX.), – morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, – osebno izkaznico (fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb), – davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše v zapisnik javne dražbe. Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko dražitelj poda najkasneje do zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija, ki vodi postopek, odloči takoj. 5. Izbira najugodnejšega dražitelja Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub temu opravi, če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če izklicna cena ni dosežena, je javna dražba neuspešna. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno zemljišče. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 6. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Središče ob Dravi, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe. 7. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in spremembe). IX. Dodatne informacije o zemljiščih Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo zemljišč lahko pokličete na tel. 02/741-66-12, in sicer v času uradnih ur, od dneva objave javne dražbe do 22. 12. 2009 in e naslov: jelka.zidaric.trstenjak@sredisce-ob-dravi.si. Cenilno poročilo si lahko zainteresirani ogledajo na sedežu Občine Središče ob Dravi.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti