Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

Št. 47800-362/2009 Ob-7631/09 , Stran 2923
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor. II. Predmet prodaje in izklicna cena: 2.1. stavba z dvoriščem na Wilsonovi ulici 18: – stavba tlorisne površine 683,23 m2 (stavbišče v izmeri 718,00 m2), številka stavbe: 242 in 1089 ter – dvorišče v izmeri 1.954,00 m2 oboje parcelna št.: 387, št. ZK vložka: 162, k.o. Melje. Stavba je zasedena z najemnikom. Izklicna cena: 395.000,00 €. III. Znesek višanja: znesek višanja za vse nepremičnine je 200,00 EUR. IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi podpisati prodajno pogodbo. Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa. V. Način in rok plačila kupnine: Kupnina se mora plačati v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun, ki bo naveden v kupoprodajni pogodbi. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine. VI. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: ponovna javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor (kletna sejna soba), Ulica heroja Staneta 1, Maribor, dne 9. 12. 2009, ob 10. uri. VII. Višina varščine: Dražitelji morajo do vključno 7. 12. 2009 plačati varščino v višini 10% od navedene izklicne cene, in sicer: na transakcijski račun Mestne občine Maribor – št.: 01270-0100008403-UJP, Urad Slovenska Bistrica, z navedbo »plačilo varščine za nepremičnino pod št.__«. Navedba zaporedne številke, pod katero je navedena nepremičnina, je obvezna. VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine: Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku 10 dni po opravljeni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo, se varščina zadrži. Organizator ponovne javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine. IX. Pogoji za udeležbo na ponovni javni dražbi: – Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. – Pravne osebe morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti izpisek iz sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz registra društev pri upravni enoti (društva) in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih. – Fizične osebe morajo predložiti fotokopijo dokazila o državljanstvu oziroma izvirnik osebnega dokumenta na vpogled ter potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, samostojni podjetniki pa še izpisek iz poslovnega registra Slovenije. – Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevkih ne morejo dobiti, pa morajo predložiti lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. – Pred pričetkom javne dražbe se morajo dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko TRR računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine. – Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe. – Vsa zahtevana dokazila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena v slovenskem jeziku in ne smejo biti starejša od 30 dni. X. Drugi pogoji in pravila ponovne javne dražbe: – Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. – Pri nepremičnino pod zaporedno št. 2.1. v izklicni ceni ni zajeta cena opreme, ki se nahaja v stavbi in je last najemnika oziroma prejšnjega najemnika. – Davščine v izklicno ceno niso zajete in jih plača kupec. – Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe javne dražbe. – Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno z notarskimi stroški. – Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Javna dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. – Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. – Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje postopka prodaje Mestne občine Maribor. XI. Informacije: Vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe, ogledu in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel. 02/22-01-411. Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave, podrubrika Javni razpisi, obvestilo pa v dnevniku Večer. XII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina, brez zamudnih obresti.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti