Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

4107. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za območje asfaltne baze in upravnega kompleksa Velika Pirešica, stran 12589.

Na podlagi 23., 31., 77. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1), 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 16. in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 9. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za območje asfaltne baze in upravnega kompleksa Velika Pirešica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureditveni načrt za območje asfaltne baze in upravnega kompleksa Velika Pirešica, ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje pod št. 101/92 in je bil sprejet z odlokom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 61/92, dopolni s projektom Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za območje asfaltne baze in upravnega kompleksa Velika Pirešica (v nadaljevanju UN), ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje pod št. proj. 200/06.
Ureditveni načrt je skladen s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99 in 28/99) in spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec – za območje Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 98/00 in 94/02).
2. člen
Spremembe in dopolnitve UN iz prejšnjega člena vsebujejo naslednje sestavine:
A.     TEKSTUALNI DEL
B.     SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
C.     PRILOGE
D.     GRAFIČNE PRILOGE
Podrobnejši seznam posameznih sestavin UN se nahaja v gradivu UN iz prvega člena tega odloka.
II. MEJA UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
V tretjem členu odloka se nadomesti tretji odstavek z novim besedilom, ki glasi:
»Izhodiščna točka opisa meje je v jugozahodnem delu obravnavanega območja, na parc. št. 1183/5 in poteka proti severu po parcelni meji ob robu gozda, nato se nadaljuje ob robu kmetijskih zemljišč po robu parcele proti vzhodu do lokalne ceste Velika Pirešica–Ponikva. Meja obodne parcelacije se obrne proti jugu do priključka ceste Arja vas–Velenje, kjer poteka po robu kmetijskih zemljišč prosti zahodu do izhodiščne točke. Ureditveno območje vključuje zemljišči parc. št. 1183/5 in 1182/6, k. o. Velika Pirešica.«
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
4. člen
V četrtem členu odloka se besedilo v celoti opusti in nadomesti z novim:
»Proizvodni del ureditvenega območja je namenjen asfaltni bazi, betonarni, delavnicam in skladiščem, laboratoriju, nadstrešnici za agregat, zbiralniku meteorne vode in dovoznim, parkirnim ter manipulativnim površinam; upravni kare je predviden za upravna poslopja s športnimi površinami in zelenicami.
Za vse obstoječe objekte je dovoljena nadomestna gradnja, sprememba namembnosti ali adaptacija in rekonstrukcija.«
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE, TOLERANCE
5. člen
V petem členu se na koncu točke a) doda nova alinea:
»– pri nadaljnjem načrtovanju je treba upoštevati pričakovano 8. potresno stopnjo po MCS.«
6. člen
Šesti člen se opusti in nadomesti z novim besedilom:
»Kot tolerance so dovoljene spremembe dimenzij objektov v skladu s tehnološkimi potrebami, in sicer na podlagi prostorske preveritve v fazi pridobitev gradbenega dovoljenja, ter pod pogojem, da spremembe tlorisnih in višinskih gabaritov ne bodo ovirale kasnejših izvajanj in realizacije UN in da bodo v skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na posege v prostor ter varovanje okolja.
Kot toleranca je dovoljena sprememba namembnosti posameznih delov objektov ali objektov v celoti, vendar le v primeru, da le-ta ne bo prekomerno obremenjevala okolja.
UN povzema obstoječo parcelacijo. Kot tolerance so dovoljene spremembe parcelnih mej ob soglasju mejašev.
Dopustne so tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju prostora na podlagi ustrezne projektne tehnične dokumentacije, če to pogojujejo obratovalni parametri, ekonomsko primernejša vlaganja in če prestavitve ne spreminjajo koncepta UN.
Z uporabo toleranc se ne smeta spreminjati vpliv objektov in naprav na okolje ter načrtovani videz območja. Prav tako se ne smejo poslabšati bivalne in delovne razmere obravnavanega območja.«
V. POGOJI ZA UREJANJE PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA OMREŽJA TER OMREŽJA ZVEZ
7. člen
V sedmem členu odloka se črtata četrta in peta alinea prvega odstavka in nadomestita z novimi alineami, ki glasijo:
»– obstoječe sanitarne vode so speljane v greznico na čiščenje. Sanitarne odplake predvidenih objektov bodo speljane v individualno čistilno napravo,
– meteorne vode s strešin in manipulacijskih površin so preko interne meteorne kanalizacije preko lovilcev olj speljane v meteorni kanal z iztokom v vodotok Pirešica,
– meteorne vode s strešin nadstrešnice za agregat in predvidenih delavnic ter skladišč bodo speljane v zbiralnik meteorne vode s kapaciteto 450 m3 za nadaljnjo uporabo v tehnološkem procesu. Viški bodo speljani po meteorni kanalizaciji v obstoječi meteorni kanal z iztokom v Pirešico,
– tehnološke odpadne vode v obstoječem proizvodnem procesu se očistijo in ponovno uporabijo – zaprti krog,
– zadrževanje meteornih vod se zagotavlja z zbiranjem v zbiralniku bazena kapacitete 450 m3.«
VI. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
8. člen
V osmem členu odloka se tekst četrte alinee opusti in nadomesti z novim, ki glasi:
»– v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) je obravnavano območje razvrščeno v IV. stopnjo varstva pred hrupom, zato mora investitor izvesti vse aktivne in pasivne protihrupne ukrepe, da pri obratovanju ne bodo presežene meje dnevne ravni hrupa 75dBA in nočne ravni hrupa 65dBA, ki so dovoljene za območja proizvodnih dejavnosti. Ureditveno območje meji na območje namenjeno kmetijski rabi, za katerega velja III. stopnja varstva pred hrupom z dovoljeno mejno dnevno ravnjo 60dBA in nočno 50dBA.«
9. člen
V osmem členu odloka se zaradi opustitve proizvodnje kalcijevega klorida črta drugi odstavek.
VII. KONČNE DOLOČBE
10. člen
UN iz 1. člena odloka je stalno na vpogled na Občini Žalec, Oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora in pri Upravni enoti Žalec, Oddelku za okolje in prostor.
11. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0001/2007-2/4
Žalec, dne 9. novembra 2009
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti