Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

Št. 47804-2/2006 Ob-7690/09 , Stran 2935
Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb oziroma upravljavca: Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana. Predmet prodaje: nepremičnine parc. št. 676/5, neplodno v izmeri 549 m2, 676/7, neplodno v izmeri 491 m2, 676/8, neplodno v izmeri 249 m2, in 676/9, neplodno v izmeri 415 m2, vse k.o. Petrovče, v lasti Republike Slovenije in upravljanju Direkcije RS za ceste. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin parc. št. 676/5, 676/7, 676/8 in 676/9, vse k.o. Petrovče. Ocenjena vrednost: ocenjena vrednost nepremičnin parc. št. 676/5, 676/7, 676/8 in 676/9, vse k.o. Petrovče je 30.000,00 EUR. Kolikor v postopku javnega zbiranja ponudb ne bo dosežena vsaj ocenjena vrednost stvarnega premoženja (to je 30.000,00 EUR), je javno zbiranje ponudb neuspešno. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina pogodbe. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini. Varščina: ponudniki morajo pred oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10% od ponujene cene, in sicer: Način plačila: virmansko. Številka računa: 01100-6300109972. Sklicna številka: 00 2415 420600. Ponudniki morajo v ponudbi priložiti originalno potrdilo o vplačani varščini. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. Pisna ponudba mora vsebovati: – firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov ponudnika, – navedbo cene, ki jo ponudnik ponuja za odkup, – kopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni, – notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – originalno dokazilo o plačilu varščine in navedbo št. osebnega računa za primer vračila varščine, – davčna, matična oziroma EMŠO in telefonska številka. Drugi pogoji: – nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, – nepremičnine so v potrdilu o namenski rabi zemljišča Občine Žalec z dne 23. 10. 2009, opredeljena kot stavbna zemljišča, – nepremičnine ležijo v območju predkupne pravice Občine Žalec, zato bo v postopku javnega zbiranja ponudb najprej ugotovljen najboljši ponudnik, nato bodo zemljišča po ponudbeni ceni najboljšega ponudnika najprej ponujena v odkup Občini Žalec. Če Občina Žalec na predmetnih nepremičninah ne bo uveljavljala predkupne pravice, se bo postopek za sklenitev kupoprodajne pogodbe nadaljeval z najboljšim ponudnikom, – izbrani ponudnik je dolžan v roku 30 dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo, – če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javnega zbiranja ponudb razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana, – davek, stroške vknjižbe lastninske pravice, notarske overitve ter vse morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, plača kupec, – predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec, – merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena; najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. Dokumentacija in ogled nepremičnine: Ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o prodaji nepremičnin vsak delovni dan od dneva objave javne ponudbe v Uradnem listu Republike Slovenije do izteka roka za oddajo ponudb, in sicer med 9. in 12. uro na Ministrstvu za promet, Direkciji Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, po predhodnem dogovoru. Kontaktna oseba je Eva Suhadolc, tel. 01/306-81-91. Ogled nepremičnin, ki so predmet prodaje, je mogoč vsak delovni dan od dneva objave javne ponudbe do izteka roka za oddajo pisnih ponudb, in sicer od 10. do 12. ure, razen takrat, ko državni organi ne delajo, in sicer na lokaciji nepremičnin, po predhodnem dogovoru z Evo Suhadolc. Rok za oddajo ponudbe: ponudba mora biti vročena naročniku najkasneje dne 7. 12. 2009 do 10. ure in mora veljati vsaj 90 dni po roku za oddajo ponudb. Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, skrbnica Majda Pachole - Skubic, Tržaška cesta 19 – vložišče soba 21/1, 1000 Ljubljana. Upoštevane bodo samo pisne ponudbe, ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke, najkasneje do 7. 12. 2009 do 10. ure, vročene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom »Javna ponudba – nepremičnina – zadeva št. 47804-2/2006 – Ne odpiraj!«. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v njih ponujena cena enaka ali višja od ocenjene vrednosti. Ponudb, ki bodo prispele po razpisanem roku (nepravočasne ponudbe), nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od roka za predložitev ponudb. Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 7. 12. 2009, ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, soba 320. Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb. Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo. Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Predstojnik Direkcije Republike Slovenije za ceste lahko vse do sklenitve pravnega posla ustavi že začeti postopek, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, prodajalec pa je dolžan vrniti vplačane varščine v roku 30 dni od izdaje sklepa o ustavitvi postopka. Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom vrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti