Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

4105. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Ferralit, stran 12582.

Na podlagi 61. člena v povezavi z 98. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni skupnosti (Uradni list RS, št. 100/05) in 16. ter 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25,02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 9. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Ferralit
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za OPPN)
S tem odlokom se sprejema Občinski podrobni prostorski načrt Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ferralit (v nadaljevanju OPPN), ki jih je izdelal IUP d.o.o. Inštitut za urejanje prostora iz Celja pod št. proj. 39/06 v septembru 2007. OPPN je skladen s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99 in 28/99) in spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 98/00 in 94/02).
2. člen
(vsebina sprememb in dopolnitev)
OPPN iz prejšnjega člena vsebuje:
A. TEKSTUALNI DEL
B. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
C. PRILOGE
D. GRAFIČNE PRILOGE
Podrobnejši seznam posameznih sestavin OPPN se nahaja v gradivu OPPN iz 1. člena tega odloka.
II. MEJA UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
(lega območja)
Ureditveno območje zajema površine na jugozahodnem delu naselja Žalec. Območje omejujejo: na severu trasa železnice Celje–Velenje, na zahodu funkcionalna zemljišča obstoječih stanovanjskih objektov in poslovnega objekta, na jugu Cesta Žalskega tabora in nova servisna cesta ter na vzhodu Cesta Žalskega tabora.
4. člen
(ureditveno območje)
Okvirno OPPN Ferralit vključuje zemljišča parc. št. 1324/2, 1302/1, 1302/2, 1302/3, 1302/4, 1302/5, 1302/6, 1302/7, 1302/9, 1302/10, 1302/11, 1302/12, 1302/13, 1302/14, 1302/16, 1302/17, 1302/18, 1302/19, 1302/20, 1302/21, 1302/22, 1286/6, 1292/4, 1292/6, 1292/7, 1292/9, 1293/7, 1293/8, 1293/12, 1393/13, 1295/1, 1306/1, 1306/3, 1306/4, 1306/5, 1326/2 in 2054, vse k. o. Žalec.
Območje sprememb in dopolnitev OPPN meri cca 4,72 ha.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
5. člen
(funkcija in prostorske ureditve)
Območje z zemljišči in objekti nekdanjega lastnika Ferralit je skladno s Sklepom o pripravi sprememb in dopolnitev ZN Ferralit (Uradni list RS, št. 63/07), z razvojnimi programi investitorjev, s smernicami nosilcev urejanja prostora ter ob upoštevanju prostorskih danosti zemljišča (meja ureditvenega območja, ki jo opredeljuje plan, pretežno raven teren, obstoječi objekti z opredeljeno namembnostjo, obstoječa prometna infrastruktura in manipulacijske površine, obstoječa komunalna in energetska infrastruktura ter omrežje zvez, obstoječa parcelacija) namenjeno za poslovno, proizvodno, skladiščno in trgovsko dejavnost.
Na območju OPPN so predvidene naslednje ureditve.
Prometne ureditve:
– uporaba obstoječih dovoznih priključkov in dovoznih poti;
– ureditev novih dovoznih priključkov;
– ureditev novih manipulacijskih površin;
– ureditev internih parkirnih površin na obstoječih asfaltiranih površinah.
Obstoječi objekti:
– za vse ohranjene obstoječe objekte je dovoljena nadomestna gradnja, sprememba namembnosti ali adaptacija in rekonstrukcija;
– predvidena je rušitev objektov na lokaciji predvidenih objektov in ureditev ter odprtih deponij; predvidene rušitve so prikazane v grafični prilogi list št. 3.
Predvideni objekti:
– proizvodni objekti
– poslovni objekti
– skladišča
– pokrite deponije
– vratarnica
– protihrupna ograja.
Zelene površine:
– obnova obstoječih zelenih površin
– ureditev novih zelenih površin
– zasaditev drevja ob parcelnih mejah.
6. člen
(povezava prostorskih ureditev OPPN s sosednjimi območji)
S sosednjimi območji je kompleks povezan preko javnega cestnega omrežja: Cesta na Vrbje in Cesta Žalskega tabora.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE, TOLERANCE
7. člen
(urbanistično oblikovanje območja)
Pogoji za urbanistično oblikovanje območja so:
– ohranitev oziroma ustrezno preoblikovanje obstoječih objektov;
– ohranitev, obnova in razširitev obstoječe prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez;
– gradnja predvidenih objektov;
– napajanje območja preko obstoječe Ceste na Vrbje in Ceste Žalskega tabora ter servisne ceste;
– načrtovanje parkirnih mest za zaposlene in obiskovalce znotraj gradbenih parcel posameznih uporabnikov;
– ustreznejša namenska raba in oblikovanje zunanjih površin;
– obvezna zasaditev drevja v zelenicah in ob mejah gradbenih parcel.
8. člen
(urbanistično in arhitektonsko oblikovanje objektov)
Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje objektov so:
– tlorisni gabariti objektov so okvirni in so pogojeni s funkcionalnimi zasnovami objektov;
– gradbene linije upoštevajo obstoječe in potrebne odmike med objekti, od prometnic ter obstoječih parcelnih mej;
– arhitekturna podoba objektov mora slediti čistim linijam z racionalno razporeditvijo odprtin, ki morajo biti razporejene skladno s kompozicijsko zasnovo objekta;
– členitev fasad je mogoča do gradbene linije s poudarjenimi sodobnimi arhitekturnimi elementi in materiali;
– objekt lahko presega gradbeno linijo le z manjšimi funkcionalnimi element fasade, ki bistveno ne vplivajo na oblikovni vtis mase;
– z izbiro barv v hišnem slogu bo poudarjena identiteta posamezne funkcionalne enote;
– objekti so lahko grajeni s klasičnimi gradbenimi materiali v masivni konstrukciji ali montažni izvedbi;
– izdelava fasad je lahko klasična – zidana in ometana ali iz montažnih – betonskih ali drugih elementov; za finalno obdelavo se lahko uporabijo elementi tradicionalne arhitekture (kamen, omet) ali sodobni materiali (steklo, jeklo, pločevina, polimerne fasadne plošče …);
– višinski gabariti so določeni z etažnostjo objektov (maksimalno P+2); predvideni objekti ne smejo znatno presegati višine obstoječih objektov; podkletitev objektov zaradi nivoja talne vode ni predvidena; izjemoma je podkletitev dovoljena na osnovi ugotovitev predhodnih geotehničnih raziskav terena; točne višine objektov bodo določene s PGD;
– objekti morajo biti projektirani v skladu z veljavnim pravilnikom za projektiranje objektov brez ovir;
– pred izvajanjem del je treba pridobiti geotehnične pogoje za gradnjo.
Okvirni tlorisni in višinski gabariti predvidenih objektov:
+--------+--------------+---------------------------+--------+
| Oznaka |Objekt    |Tlorisne dimenzije     |Etažnost|
+--------+--------------+---------------------------+--------+
|  1.  |skladišče   |24.00m x 48.00m      | P (P+1)|
+--------+--------------+---------------------------+--------+
|  2.  |proizvodna  |39.00m x 16.00m      |  P  |
|    |hala     |              |    |
+--------+--------------+---------------------------+--------+
|  3.  |deponija   |11.50m x 17.00m + 35.00m x |  P  |
|    |livarskega  |24.00m           |    |
|    |peska     |              |    |
+--------+--------------+---------------------------+--------+
|  4.  |uprava    |35.00m x 30.00m      |P+1 (+2)|
+--------+--------------+---------------------------+--------+
|  5.  |vratarnica  |5.00m x 4.00m       |  P  |
+--------+--------------+---------------------------+--------+
|  6.  |poslovno-   |40.00m x 20.00m      | P (P+1)|
|    |proizvodni-  |              |    |
|    |skladiščni  |              |    |
|    |objekt    |              |    |
+--------+--------------+---------------------------+--------+
|  7.  |barvarna   |20.00m x 15.60m      | P (P+1)|
+--------+--------------+---------------------------+--------+
|  8.  |poslovno-   |50.00m x 25.00m      | P (P+1)|
|    |proizvodni-  |              |    |
|    |skladiščni  |              |    |
|    |objekt    |              |    |
+--------+--------------+---------------------------+--------+
|  9.  |poslovno-   |20.00m x 12.00m      | P (P+1)|
|    |proizvodni-  |              |    |
|    |skladiščni  |              |    |
|    |objekt    |              |    |
+--------+--------------+---------------------------+--------+
| 10.  |poslovno-   |32.00m x 10.00m      | P (P+1)|
|    |proizvodni-  |              |    |
|    |skladiščni  |              |    |
|    |objekt    |              |    |
+--------+--------------+---------------------------+--------+
| 11.  |poslovno-   |15.00m x 12.00m (6.00m)  | P (P+1)|
|    |proizvodni-  |              |    |
|    |skladiščni  |              |    |
|    |objekt    |              |    |
+--------+--------------+---------------------------+--------+
| 12.  |poslovno-   |35.00m x 12.00m + 19.00m  | P (P+1)|
|    |proizvodni-  |x10.00m          |    |
|    |skladiščni  |+ 22.00m x 20.00m     |    |
|    |objekt    |              |    |
+--------+--------------+---------------------------+--------+
| 13.  |prizidek k  |36.94m x 5.00m       |  P  |
|    |obstoječemu  |              |    |
|    |proizvodno  |              |    |
|    |poslovnemu  |              |    |
|    |objektu    |              |    |
+--------+--------------+---------------------------+--------+
| 14.  |etažno    |12.00m x 18.50m      |  1  |
|    |skladišče   |              |    |
|    |polizdelkov  |              |    |
+--------+--------------+---------------------------+--------+
| 15.  |pokrito    |12.00m x 36.50m      |  P  |
|    |prosojno   |              |    |
|    |dvorišče   |              |    |
+--------+--------------+---------------------------+--------+
| 16.  |skladišče s  |12.50m 36.50m       |  P+S |
|    |parkiriščem na|              |    |
|    |strehi    |              |    |
+--------+--------------+---------------------------+--------+
| 17.  |podaljšanja  |11.50m x 7.20m       |    |
|    |žerjavna proga|              |    |
+--------+--------------+---------------------------+--------+
| 18.  |poslovno   |13.13m x 30.94m      | P+1+S |
|    |trgovski   |              |    |
|    |objekt s   |              |    |
|    |parkiriščem na|              |    |
|    |strehi    |              |    |
+--------+--------------+---------------------------+--------+
| 19.  |rampa za uvoz |5.50m x 36.00m       |    |
|    |in izvoz   |              |    |
|    |avtomobilov na|              |    |
|    |streho    |              |    |
+--------+--------------+---------------------------+--------+
9. člen
(gradbene parcele)
– izvedba skladno z namembnostjo območja;
– glavni dovozi do funkcionalnih enot so z javne ceste – Ceste Žalskega tabora in obstoječe servisne ceste;
– vhodi in uvozi v objekte bodo v pritličnih etažah na nivoju notranjih internih cest;
– gradbene parcele so določene v grafičnih prilogah OPPN;
– ureditev gradbenih parcel kot dovozne, parkirne in manipulacijske površine ter zelenice;
– izvedba utrjenih površin v asfaltu oziroma tlakovanje utrjenih površin;
– obveznost ureditve parkirnih mest za tovornjake, zaposlene in obiskovalce v mejah gradbene parcele;
– postavitev primerno oblikovane transparentne varovalne ograje višine 2 m v primeru varnostnih razlogov;
– postavitev protihrupne ograje.
10. člen
(zelene površine)
Za ureditev zelenih površin veljajo naslednji pogoji:
– ureditev zelenic ob mejah gradbenih parcel, ob servisni cesti;
– obvezna je zasaditev drevja – zelenega tampona na stiku s stanovanjsko zazidavo;
– zasaditev drevja ob parcelnih mejah v smislu ločevanja posameznih območij in ustvarjanja določenih zaključenih prostorov s specifičnimi in ambientalnimi rešitvami;
– skrbni izbor sadik (upoštevanje higienske in oblikovalske funkcije, izbor drevesnih in grmovnih vrst, ki so avtohtone, odporne na klimatske in specifične rastiščne razmere in ki zadovoljujejo potrebe – zadrževanje prahu, habitus, zmanjšanje hrupa, višina krošnje – nizka krošnja dreves ob železnici);
– uporaba zemljine iz izkopov pri urejanju zelenih površin in ravnanje z viški materiala skladno z občinskim odlokom o ravnanju s plodno zemljo.
11. člen
(tolerance)
OPPN določa okvirne namembnosti objektov, tlorisne in višinske gabarite. V grafičnih prilogah so določeni tlorisni gabariti, ki upoštevajo odmik med objekti in od prometnic.
Odmiki od prometnic so obvezujoči.
Kot tolerance so dovoljene:
– spremembe parcelnih mej ob soglasju mejašev;
– spremembe dimenzij tlorisnih in višinskih gabaritov objektov v skladu s tehnološkimi potrebami in sicer na podlagi prostorske preveritve v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja ter pod pogojem, da spremembe dimenzij ne bodo ovirale kasnejših izvajanj in realizacije OPPN in da bodo spremembe v skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na posege v prostor ter varovanje okolja;
– spremembe namembnosti posameznih delov objektov ali objektov v celoti, vendar le v primeru, da nova namembnost ne bo prekomerno obremenjevala okolja;
– na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije so dopustne tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri, bolj ekonomična investicijska vlaganja in v kolikor te spremembe oziroma prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN.
Spremembe, dovoljene s tolerancami, ne smejo ovirati realizacije OPPN, spreminjati vplivov objektov in naprav na okolje ter na načrtovani videz območja. Prav tako ne smejo poslabšati bivalne in delovne razmere obravnavanega območja.
V. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA UREJANJA
12. člen
(prometno omrežje)
Območje OPPN se napaja preko obstoječega dovoznega priključka servisne ceste na lokalno Cesto Žalskega tabora.
Za predvideni objekt 6 se izvede nov cestni priključek z ustreznimi priključnimi radiji ter izvede razširitev lokalne ceste zaradi izvoza in uvoza tovornih vozil.
Dostop na cestni priključek mora biti urejen tako (zasaditev, ograje), da je zagotovljena zadostna preglednost.
Na celotnem območju OPPN se izvede ustrezna vertikalna in horizontalna signalizacija v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah in Zakona o varnosti cestnega prometa.
Parkiranje bo urejeno v mejah funkcionalnih zemljišč.
Na območju Sigmanove bo za 48 zaposlenih na sedežu podjetja urejenih 38 parkirnih mest na strehi objektov z oznako 16 in 18 ter 6 parkirnih mest ob interni servisni cesti. Skupno je načrtovanih 44 parkirnih mest.
13. člen
(vodovod)
Za napajanje območja OPPN je že izveden vodovod z nadzemnimi hidranti.
Za napajanje objekta 6 se izvede v lokalni cesti nov sekundarni vodovod, ki se priključuje na obstoječ glavni vodovod na južnem robu območja.
Za predvideno oskrbo bo zgrajen vodovod DN 100 iz nodularne litine. Za zagotovitev požarne varnosti bodo izvedeni na predvidenem vodu nadzemni hidranti DN 80. Vsi odcepi in jaški se izvedejo z vgradnjo cestnih zapornih ventilov. Vodomeri se vgradijo v zunanje vodovodne jaške.
14. člen
(kanalizacija)
Na območju OPPN je izvedena kanalizacija v mešanem sistemu. Zaradi izgradnje objekta 8 se izvede prestavitev obstoječega zbirnega kanala. Obstoječa kanalizacija omogoča direktno priključitev na javni kanal preko revizijskih jaškov.
Fekalne in tehnološke vode
Vse odpadne tehnološke in fekalne vode se vodijo preko zbirnega kanala na ČN Kasaze. Tehnološke vode je potrebno pred vtokom v javni kanal očistiti do stopnje, ki dovoljuje nadaljnje čiščenje na centralni čistilni napravi.
Meteorne odpadne vode
Meteorne vode z območja posameznih objektov je potrebno pred izpustom na javno kanalizacijo izvesti skladno z 92. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 58/07) z zadrževanjem in zmanjšanjem odtoka. Meteorne vode s strešin in utrjenih površin je potrebno pred izpustom v javno kanalizacijo očistiti skladno z veljavno zakonodajo (peskolovi, lovilci olj..). Lokalno ponikanje meteornih odpadnih vod je dovoljeno samo v skladu z veljavno zakonodajo in je omejeno predvsem z globino podtalnice (kriterij posrednega izpusta). Zadrževanje meteornih vod je predvideno v suhih ali cevnih zadrževalnikih na posameznih gradbenih parcelah. Detajlno bo način zadrževanja ali ponikanja in zmanjševanja odtoka določen v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja posameznega objekta.
Priključevanje objektov
Posamezni objekti se lahko priključijo na kanalizacijsko omrežje samo preko jaška z enim priključkom.
Interna kanalizacija, ki poteka skozi prostore pod nivojem terena, mora biti izvedena brez priključkov in brez prekinitev, ki bi lahko povzročale povratno zaplavitev objekta.
15. člen
(plin)
Preko območja poteka plinovod P2341A RP Novo Celje – MP Ferralit (premer 150 mm, tlak 1bar), ki je v upravljanju Geoplina d.o.o. Za poseganje v varnostni pas 2 x 2.00 m se upošteva Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02) in Sistemska obratovalna navodila za prenos zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 89/05).
Na območju, ki ga obravnava OPPN, poteka v lokalni in servisni cesti nizkotlačni plinovod 20 mbar. Predvidena je izgradnja plinovoda na vzhodu preko železnice d 125 ter navezava v lokalni cesti na obstoječ plinovod na jugovzhodu območja. Plinomeri se postavijo na mesto in način, ki ga določi upravljalec.
16. člen
(elektrika)
Energija za napajanje obstoječih objektov območja OPPN je na voljo na TP Obrtna cona Ferralit.
Kolikor bi zaradi predvidene gradnje obstoječe kapacitete ne zadoščale, bo potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo. Za potrebe realizacije novih objektov bo potrebno izdelati detajlno projektno dokumentacijo.
17. člen
(telefon)
Za priključitev predvidenih objektov na TT omrežje je potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo v skladu s pogoji soglasodajalca.
18. člen
Vsak zaključen kompleks se priključuje na javno infrastrukturo samo preko enega (obstoječega ali predvidenega) priključka.
VI. UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE
19. člen
(ocena vplivov na okolje)
Za vse objekte, za katere je pričakovati, da bi lahko prekomerno onesnaževali okolje, je treba v postopku pridobivanja dovoljenja za gradnjo izdelati oceno vplivov na okolje. Izdelati jo mora pooblaščena strokovna organizacija.
20. člen
(varovanje narave)
Ureditveno območje OPPN ne posega na območja varovanja naravne dediščine.
21. člen
(varovanje tal)
Za varstvo tal veljajo naslednji ukrepi:
– Površine, namenjene zelenim površinam, ki bodo v času gradnje razgaljene, je potrebno ponovno zatraviti oziroma zasaditi.
– Rodovitni del prsti se ustrezno odstrani in deponira tako, da se ohrani njena rodovitnost in količina, ter uporabi za rekultivacijo razgaljenih ali manj kakovostnih tal.
– Z odpadki in drugim materialom, vključno z odpadnim izkopom ali gradbenim materialom, je potrebno ravnati skladno z veljavnimi področnimi predpisi.
– Pri gradnji je potrebno uporabiti transportna sredstva in gradbene stroje, ki so tehnično brezhibni, ter le z dokazili o neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je potrebno preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin v sušnem in vetrovnem vremenu. S teh površin je preprečiti tudi odtekanje vode na obdelovalne površine.
22. člen
(varstvo voda)
Ureditveno območje leži izven zavarovanih območij za pitno vodo.
Obstoječe sanitarne vode so speljane preko javnega kanalizacijskega omrežja na čistilno napravo. Predvidene sanitarne vode bodo vodene preko javnega kanalizacijskega omrežja na čistilno napravo.
Tehnološke vode, ki nastajajo v tehnološkem procesu OMCO-FENIKS so pred izpustom v javno kanalizacijsko omrežje očiščene v interni čistilni napravi do stopnje, ki dovoljuje nadaljnje čiščenje na centralni čistilni napravi.
Vse tehnološke odpadne vode, ki bi nastajale v času obratovanja predvidenih objektov, je treba pred izpustom v javno kanalizacijo očistiti do zakonsko predpisane stopnje.
Meteorne vode s strešin predvidenih objektov bodo preko peskolovov speljane v ponikovalnice, kolikor to dopušča nivo podtalnice (lokacije ponikovalnic bodo določene v PGD) ali v meteorno kanalizacijo.
Meteorne vode z manipulacijskih in parkirnih površin bodo preko interne meteorne kanalizacije in ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj vodene v javno kanalizacijo.
Zadrževanje meteornih vod je načrtovano v ustrezno dimenzioniranih ceveh kanalizacije ali suhih zadrževalnikih.
Detajlno bo način zadrževanja ali ponikanja in zmanjšanja odtoka določen v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
V primeru nesreč in razlitij večjih količin goriv, olj ali drugih za vodo škodljivih tekočin, suspenzij in drugih materialov se pred začetkom gradnje novih objektov pripravi načrt varnostnih ukrepov za preprečevanje vdora teh snovi v tla in podtalnico ter njihovo odstranitev.
23. člen
(varovanje kulturne dediščine)
Ureditveno območje OPPN leži izven zavarovanih arheoloških območij.
24. člen
(varstvo pred hrupom)
Območje OPPN sodi v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) v IV. stopnjo varstva pred hrupom, za katero so dovoljene mejne dnevne 75 dBA in nočne ravni hrupa 65 dBA.
Ureditveno območje OPPN meji na območje, namenjeno stanovanjski rabi, za katerega velja III. stopnja varstva pred hrupom z dovoljeno dnevno mejno ravnijo 60 dBA in nočno 50 dBA.
Investitorji morajo zagotoviti, da pri svoji dejavnosti ne bodo presežene zakonsko dovoljenje ravni hrupa.
Urbanistično-arhitektonska zasnova predvideva na severnem robu gradnjo protihrupnega zida, kar zagotavlja primerne obremenitve s hrupom v mejah zakonsko predpisanih ravni.
Med gradnjo ne smejo biti presežene ravni hrupa, določene v predpisih, ki urejajo hrup v okolju. Upoštevani morajo biti ukrepi za varovanje pred hrupom in zmanjšanje vibracij:
– uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so izdelani v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev za uporabo na prostem,
– vsa hrupna dela se izvajajo samo podnevi med 7. in 19. uro. Upošteva se ustrezna izpostavljenost hrupu in kar najbolj omeji čas obratovanja hrupnih operacij, vključno z uporabo zvočnih signalov. Po potrebi se sprejmejo dodatni protihrupni ukrepi.
25. člen
(varstvo zraka)
Dejavnosti v predvidenih objektih ne bodo povzročale prekomernih emisij v zrak, ker je kot energetski vir predviden zemeljski plin.
Investitorji morajo zagotoviti, da v tehnološkem postopku ne bo prišlo do prekomernih emisij v zrak. Kolikor je pričakovati takšen vpliv, je ravnati skladno s prvim odstavkom 18. člena.
Gradnja mora biti organizirana in izvajana tako, da se čim bolj prepreči dodatno onesnaževanje zraka:
preprečevanje prašenja in raznosa gradbenega materiala z območja gradbišča
ter upoštevanje emisijskih norm pri uporabljeni gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih.
26. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
OPPN Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ferralit upoštevajo določila 60. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06) in 22. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07) tako, da predvideva prostorske, gradbene in tehnične ukrepe, s katerimi je zagotovljeno naslednje:
– Ureditveno območje ni poplavno, erozivno in plazovito ogroženo.
– Pri načrtovanju objektov je treba upoštevati VII. stopnjo potresne ogroženosti po EMS, oziroma pospeške tal (v primeru potresa) PGA (g) do 0,125 po EC8.
– Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja nevarnih snovi, je treba predvideti tehnične rešitve in način gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi.
– Za dopolnilno zaščito zaposlenih in obiskovalcev pred vojnimi in drugimi nevarnostmi je potrebna ojačitev prve plošče.
– Dostopi in dovozi omogočajo dovoz in delovne površine interventnih vozil in izpolnjujejo pogoje za varen umik ljudi in premoženja.
– Odmiki med objekti (min. 4,00 m) in protipožarne ločitve, ki jih je treba načrtovati, preprečujejo širjenje požara.
– Oskrba za gašenje z vodo je zagotovljena preko obstoječega in predvidenega hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti, ki je v skladu s smernicami upravljavca priključeno na javno vodovodno omrežje.
– Investitorji objektov, za katere je skladno s pravilnikom občine izdelana študija požarne varnosti pri pripravi projektne dokumentacije PGD, so dolžni pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS za zaščito in reševanje.
27. člen
(ravnanje z odpadki)
Predvideni objekti bodo vključeni v javni odvoz odpadkov. Za vsak objekt je potrebno zagotoviti ustrezen prostor za namestitev posod za odpadke in odjemno mesto v skladu s soglasjem upravljavca.
Komunalni odpadki se bodo zbirali v posodah za odpadke in bodo povzročitelji zanje zagotavljali zakonsko predpisane obveznosti (ločeno zbiranje vseh vrst odpadkov in predaja pooblaščenim zbiralcem).
Z morebitnimi posebnimi odpadki je potrebno ravnati v skladu z veljavno zakonodajo.
VII. ETAPNOST IZVEDBE
28. člen
(etapnost izvedbe)
Za etapno izvajanje OPPN veljajo naslednji pogoji:
Izvajanje OPPN lahko poteka v etapah v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi investitorja.
Posamezna etapa OPPN mora biti izvedena v celoti z vsemi elementi zunanje ureditve in tako, da ne bo poslabšala ekološkega stanja. Komunalne, energetske, prometne in vodnogospodarske ureditve, ki lahko vplivajo na varovanje okolje, morajo biti dokončno urejene s posamezno etapo gradnje.
Do pričetka izvajanja posamezne etape mora ostati namembnost površin nespremenjena tako, da se lahko izvajajo posegi, ki omogočajo normalno rabo zemljišč in objektov ter načrtovano realizacijo predvidenih posegov v skladu z OPPN.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
29. člen
(obveznosti pred in med gradnjo)
Pred začetkom gradnje izvajalec izvede predvidene zaščitne ukrepe na cesti in zaščiti oziroma prestavi komunalne priključke.
Med gradnjo je poleg ukrepov, navedenih v poglavju VI. tega odloka, potrebno izpolniti predvsem naslednje pogoje:
– zavarovati gradbišča tako, da bosta zagotovljena varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč,
– na območjih, kjer bi bila lahko prizadeta tla, izvajati gradbene posege s težkimi gradbenimi stroji v suhem vremenu,
– med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da se prepreči onesnaževanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta in skladiščenja,
– na gradbišču je dovoljeno skladiščiti le najmanjšo količino nevarnih snovi na za to primerno urejenih skladiščnih površinah,
– med gradnjo je zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov po obstoječih infrastrukturnih objektih in napravah.
30. člen
(dodatne obveznosti po gradnji)
Po gradnji je potrebno izpolniti predvsem naslednje pogoje:
– Investitor posameznih objektov je dolžan sočasno z izgradnjo objektov zaključiti zunanjo ureditev objekta.
– Investitor zagotovi sanacijo vseh začasno uporabljenih kmetijskih zemljišč.
– Investitor zagotovi sanacijo poškodovanih delov lokalnih cest in drugih infrastrukturnih objektov zaradi poškodb, ki nastanejo zaradi prevozov pri izvedbi del.
IX. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA NAČRTA
31. člen
Po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta bo za območje podrobnega načrta v OPN določena enota urejanja prostora, v kateri so dovoljeni posegi v prostor skladno z določili OPN.
X. KONČNE DOLOČBE
32. člen
Za ureditveno območje ZN »Ferralit« Žalec, ki ga ne obravnava ta odlok o spremembah in dopolnitvah ZN Ferralit, veljajo določila Odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Ferralit Žalec (Uradni list RS, št. 1/92) in Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »Ferralit« (Uradni list RS, št. 7/97).
33. člen
OPPN iz 1. člena odloka je stalno na vpogled na Občini Žalec, Oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora in pri Upravni enoti Žalec, Oddelku za okolje in prostor.
34. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
35. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0004/2007-2/4
Žalec, dne 9. novembra 2009
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti