Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

Ob-7630/09 , Stran 2923
I. Splošni podatki I.1. Opis Poslovni prostor meri 21,35 m2 in se nahaja v pritličju skrajnega vzhodnega dela poslovno-stanovanjske stavbe v Cankarjevi ulici 1, Tolmin, stoječe na parc. št. 760, k.o. Tolmin. Stavba v kateri se nahaja poslovni prostor je bila zgrajena leta 1910, leta 1983 pa je bila statično in uporabno v celoti rekonstruirana, hkrati so bili urejeni poslovni prostori v pritličju. Za poslovni prostor je urejena etažna lastnina in je vpisan v vl. št. 1195/2, k.o. Tolmin. Poslovni prostor je priključen na elektro, vodovodno in kanalizacijsko omrežje, ima lastno stranišče. Kupec bo moral na lastne stroške poskrbeti za ponoven priklop električne energije. I.2. Funkcija prostora Poslovni prostor se nahaja v centru Tolmina in je primeren za opravljanje trgovske ali ustrezne druge storitvene dejavnosti v manjšem obsegu oziroma za pisarno. II. Predmet prodaje in izklicna cena Predmet prodaje je poslovni prostor v izmeri 21,35 m2, ki se nahaja v pritličju skrajnega vzhodnega dela poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 760 k.o. Tolmin in je vpisan v vl. št. 1195/2, k.o. Tolmin. Izklicna cena je določena s cenitvijo sodnega cenilca ustrezne stroke, v znesku 12.128,98 EUR, kupec je dolžan poleg kupnine poravnati tudi vse ostale stroške v zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe (davek, stroške overitve podpisa na pogodbi, vknjižbe v zemljiški knjigi in cenitve). III. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala v prostorih Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin, dne 8. 12. 2009, ob 10. uri. IV. Udeležba na javni dražbi in pogoji Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki so lahko kupci nepremičnin v Republiki Sloveniji, ter ob uri, ki je določena za pričetek javne dražbe, prijavijo svojo udeležbo na dražbi in predložijo: 1. a) samostojni podjetniki oziroma fizične osebe: originalno osebno izkaznico ter izpisek oziroma priglasitveni list o registraciji samostojnega podjetnika iz katerega izhaja firma, sedež, dejavnosti in pooblaščenci za zastopanje oziroma prokuristi, b) gospodarske družbe: izpisek iz registra, iz katerega izhaja firma, sedež, dejavnosti, osnovni kapital, matična številka in pooblaščenci za zastopanje družbe oziroma prokuristi, 2. pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, na katerem mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju (kolikor posameznega samostojnega podjetnika oziroma gospodarsko družbo na javni dražbi zastopa oseba, ki ni pooblaščena za zastopanje na podlagi zakona oziroma njeno pooblastilo ne izhaja iz vpisa v registru), 3. obvestilo DURS o davčni številki, 4. originalno dokazilo o pravočasno vplačanem znesku varščine in številko transakcijskega računa, na katerega naj se vrne znesek varščine v primeru, da dražitelj na dražbi ne bo uspel. Na javni dražbi ne morejo kot dražitelji sodelovati osebe navedene v 40. členu Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07). V. Varščina: varščina, ki jo mora posamezni dražitelj vplačati pred dražbo, znaša 10% od izklicne cene poslovnega prostora, kar znaša 1.212,89 EUR. Dražitelj mora varščino vplačati na transakcijski račun Občine Tolmin, št. 01328 – 0100014970, pri čemer mora kot namen vplačila navesti »varščina Cankarjeva«. Dražitelju, ki bo uspel na javni dražbi, se bo varščina vštela v kupnino, neuspešnim dražiteljem pa bo varščina najkasneje v roku 3. delovnih dni od dneva javne dražbe, brez obresti, vrnjena na njihov transakcijski račun. VI. Kupnina, plačilni pogoji Nepremičnina bo prodana tistemu ponudniku, ki bo zanjo ponudil najvišjo ceno. Prodajno pogodbo mora kupec podpisati najkasneje v roku 15 dni od dneva javne dražbe, kupnino pa poravnati najkasneje v roku 8 dni od dneva, ko mu bo izdan račun. Plačilo kupnine v 8-dnevnem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne plača kupnine in ne podpiše prodajne pogodbe v zgoraj navedenih rokih, bo prodajni postopek razveljavljen, Občina Tolmin pa je upravičena zadržati vplačani znesek varščine. V kupnino ni vštet davek na promet z nepremičninami po stopnji 2%, ki ga bo Občina Tolmin obračunala kupcu na računu za kupnino. Kupec nosi tudi stroške cenitve, stroške overitve podpisa pri notarju in takso za vknjižbo lastninske pravice v zemljiški knjigi. Stroške cenitve kupcu obračuna prodajalec na računu za kupnino, stroške overitve kupec poravna neposredno notarju, takso za vknjižbo pa zemljiški knjigi. VII. Drugi pogoji 1. Nakup posamične nepremičnine se opravi po načelu »videno – kupljeno«, kasnejši ugovori glede dejanskega ali pravnega stanja nepremičnine niso mogoči. 2. Prodajalec bo izročil kupcu posamezno nepremičnino v last in posest najkasneje v roku 7 dni po plačilu celotne kupnine. 3. Oseba, ki vodi javno dražbo, lahko s soglasjem župana Občine Tolmin postopek prodaje posamezne nepremičnine ustavi do sklenitve prodajne pogodbe. VIII. Pravila dražbe 1. Dražba je ustna in jo vodi oseba, ki jo imenuje župan Občine Tolmin. 2. Dražbe se lahko udeleži le tisti, ki ob uri določeni za javno dražbo priglasi svojo udeležbo in osebi, ki vodi javno dražbo, predloži vsa dokazila navedena v točki IV. 3. Posamezna ponujena cena se izkliče trikrat, vsakokrat po preteku trideset sekund od predhodnega izklica. Cena, ki jo ponudi dražitelj, mora biti za najmanj 200,00 EUR višja od cene, ki jo je ponudil dražitelj pred njim, oziroma od izklicne cene. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler drug dražitelj ne ponudi višje cene. Dražba za nepremičnino je končana, ko oseba, ki vodi javno dražbo, tretjič izkliče zadnjo ponujeno ceno. Na dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo ceno. 4. Če na dražbo za posamezno nepremičnino pristopi le en dražitelj, se šteje, da ta sprejema izklicno ceno in se nepremičnina proda po tej ceni. 5. Posamezni dražitelj mora ugovor zoper potek postopka podati nemudoma, dokler ni zaključen zapisnik o javni dražbi. O ugovoru oseba, ki vodi javno dražbo, odloči takoj. 6. O javni dražbi se vodi zapisnik, ki ga podpiše oseba, ki vodi dražbo, dražitelj, ki je na dražbi uspel, in morebitni drugi dražitelji, ki so prisotni ob zaključku dražbe. 7. Kar ni določeno s temi pravili, se v zvezi z izvedbo javne dražbe uporabljajo določbe Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07). IX. Dodatne informacije in ogled nepremičnin: natančnejše informacije glede nepremičnine, ki je predmet prodaje, je možno pridobiti na sedežu občinske uprave v Ulici padlih borcev 2, Tolmin, pri Davorinu Simčiču, vsak delovni dan, od 10. do 12. ure. Ogled nepremičnine je možen na podlagi predhodnega dogovora.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti