Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

4112. Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2009, stran 12593.

Na podlagi 12. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 141/07) župan sprejme
L E T N I N A Č R T
ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2009
1. člen
S tem aktom se določi Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2009 (v nadaljevanju: Letni načrt premičnega premoženja 2009), ki obsega Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.
2. člen
Premično premoženje, namenjeno za nakup v letu 2009 je določeno v prilogi »LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE ŽALEC ZA LETO 2009-B«.
Premično premoženje, namenjeno za prodajo v letu 2009, je določeno v prilogi »LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŽALEC ZA LETO 2009.«
3. člen
LETNI NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŽALEC ZA LETO 2009 stopi v veljavo dan po objavi v Uradnem listu.
Z uveljavitvijo tega Letnega načrta premičnega premoženja 2009 se razveljavi »LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE ŽALEC ZA LETO 2009-A«, ki je bil sprejet 22. 12. 2008.
Št. 465-02-0062/2007
Žalec, dne 10. novembra 2009
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.
LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE ŽALEC ZA
LETO 2009-B.

+-------+---------------------+-----------+--------------------+
|    | VRSTA PREMIČNEGA  |PREDVIDENA |    NAMEN    |
|    |   PREMOŽENJA   |SREDSTVA V |          |
|    |           |  EUR  |          |
+-------+---------------------+-----------+--------------------+
|Zap.št.|PREVOZNA SREDSTVA  |      |          |
+-------+---------------------+-----------+--------------------+
|1   |Nakup osebnega    | 13.253,00|  Službeno vozilo. |
|    |vozila, 1 kos    |      |          |
+-------+---------------------+-----------+--------------------+
|Zap.št.|INFORMACIJSKA OPREMA |      |          |
+-------+---------------------+-----------+--------------------+
|1   |Nakup programske   |  4.032,00|     Za potrebe |
|    |opreme – Program   |      |   delovanja OŽ. |
|    |opremljanja zemljišč |      |          |
|    |za gradnjo      |      |          |
+-------+---------------------+-----------+--------------------+
|2   |Monitorji za namizne | 45.370,00|     Za potrebe |
|    |računalnike, skener |      |   delovanja OŽ. |
|    |1 kos, pasivna    |      |          |
|    |mrežna oprema,    |      |          |
|    |licenčna oprema,   |      |          |
|    |pisarniške      |      |          |
|    |aplikacije MS Office |      |          |
|    |(večletna pogodba)  |      |          |
+-------+---------------------+-----------+--------------------+
|3   |Nakup strojne    |  1.391,00|     Za potrebe |
|    |računalniške opreme |      | delovanja KS Griže |
|    |in opreme za     |      |          |
|    |tiskanje in     |      |          |
|    |razmnoževanje    |      |          |
+-------+---------------------+-----------+--------------------+
|4   |Nakup strojne    |   140,00|     Za potrebe |
|    |računalniške opreme |      |delovanja KS Liboje |
+-------+---------------------+-----------+--------------------+
|5   |Nakup strojne    |  1.095,00|     Za potrebe |
|    |računalniške opreme |      |    delovanja KS |
|    |in opreme za     |      |      Šempeter |
|    |tiskanje in     |      |          |
|    |razmnoževanje    |      |          |
+-------+---------------------+-----------+--------------------+
|6   |Nakup strojne    |  1.050,00|     Za potrebe |
|    |računalniške opreme |      |delovanja MS Žalec. |
+-------+---------------------+-----------+--------------------+
|7   |Nakup programske   |  1.500,00|  Za projekt Town |
|    |opreme        |      |      Twinning |
+-------+---------------------+-----------+--------------------+
|8   |Nakup strojne    |   275,00|     Za potrebe |
|    |računalniške in   |      |    delovanja KS |
|    |licenčne programske |      |      Galicija |
|    |opreme        |      |          |
+-------+---------------------+-----------+--------------------+
|9   |Nakup licenčne    |   120,00|     Za potrebe |
|    |programske opreme  |      |    delovanja KS |
|    |           |      |      Gotovlje |
+-------+---------------------+-----------+--------------------+
|10   |Nakup strojne    |   155,00|     Za potrebe |
|    |računalniške opreme |      |    delovanja KS |
|    |           |      |      Ponikva |
+-------+---------------------+-----------+--------------------+
|Zap.št.|DRUGA OSNOVNA    |      |          |
|    |SREDSTVA       |      |          |
+-------+---------------------+-----------+--------------------+
|1   |Telekomunikacijska  |  2.000,00|     Za potrebe |
|    |oprema        |      |   delovanja OŽ. |
+-------+---------------------+-----------+--------------------+
|2   |Umetniška dela    |   150,00|  Nakup umetniških |
|    |           |      |        del. |
+-------+---------------------+-----------+--------------------+
|3   |Nakup pisarniško   | 34.000,00|     Za potrebe |
|    |pohištvo, pisarniška |      |   delovanja OŽ. |
|    |oprema        |      |          |
+-------+---------------------+-----------+--------------------+
|4   |Nakup klima naprave |  6.400,00|     Za potrebe |
|    |za pisarno      |      |   delovanja OŽ. |
+-------+---------------------+-----------+--------------------+
|5   |Kompleti miz in   |  6.250,00|  Za potrebe enot |
|    |klopi, 30 kosov ter |      | civilne zaščite in |
|    |opreme in napeljav  |      |    vzdrževanje |
|    |           |      |     zaklonišč. |
+-------+---------------------+-----------+--------------------+
|6   |Nakup opreme za   | 14.400,00|     Za potrebe |
|    |čiščenje in pluženje |      |vzdrževanja/urejanja|
|    |cest         |      |  občinskih cest. |
+-------+---------------------+-----------+--------------------+
|7   |Avtobusne      | 13.900,00|     Za potrebe |
|    |nadstrešnice     |      | avtobusnih postaj |
|    |           |      |  za 10 krajevnih |
|    |           |      |     skupnosti. |
+-------+---------------------+-----------+--------------------+
|8   |Prometna       | 30.203,00|     Za potrebe |
|    |signalizacija    |      | občinskih cest in |
|    |           |      |    javnih poti. |
+-------+---------------------+-----------+--------------------+
|9   |Oprema učne poti   |  4.900,00|  Za ribnik Vrbje. |
|    |(Kozolec 1kos, 4   |      |          |
|    |klopi iz brun, alu  |      |          |
|    |vložek za koš 2   |      |          |
|    |kom), Notranja    |      |          |
|    |oprema INFO centra  |      |          |
|    |(komoda), didaktična |      |          |
|    |oprema (daljnogledi |      |          |
|    |4 kose, teleskop 1  |      |          |
|    |kos), lesene     |      |          |
|    |skulpture 2 kosa,  |      |          |
+-------+---------------------+-----------+--------------------+
|10   |Oprema INFO točk   |   300,00|Za naravni spomenik |
|    |(Montaža 2 košev iz |      |      Ložnica |
|    |leta 2008)      |      |          |
+-------+---------------------+-----------+--------------------+
|11   |Oprema INFO točk   |  1.290,00| Za krajinski park |
|    |(klop iz brun 6 kos, |      |  Ponikovski kras |
|    |koš iz brun 1 kos,  |      |          |
|    |steber 1 kos)-prenos |      |          |
|    |plačila iz leta 2008 |      |          |
+-------+---------------------+-----------+--------------------+
|12   |Oprema in oznaka   | 16.700,00|Za naravno vrednoto |
|    |Tematskih poti –   |      |  Savinja –Natura |
|    |Hmeljarska pot (11  |      |        2000 |
|    |INFO točk s kozolci |      |          |
|    |in tablami, klop 20 |      |          |
|    |kos in koši 4    |      |          |
|    |kosov), Savinova   |      |          |
|    |pot, usmerjevalne  |      |          |
|    |table 20 kom     |      |          |
+-------+---------------------+-----------+--------------------+
|13   |Druga oprema in   |   5.000|     Za potrebe |
|    |napeljave      |      |    delovanja OŽ |
+-------+---------------------+-----------+--------------------+
|14   |Praznična okrasitev |  1.367,00|    Za KS Griže |
|    |naselij       |      |          |
+-------+---------------------+-----------+--------------------+
|15   |Nakup klima naprave |  9.000,00|     Za potrebe |
|    |za pisarno      |      |    delovanja KS |
|    |           |      |      Šempeter |
+-------+---------------------+-----------+--------------------+
|16   |Pisarniško pohištvo, |   461,00|     Za potrebe |
|    |telekomunikacijska  |      |    delovanja KS |
|    |oprema ter druga   |      |      Šempeter |
|    |oprema in napeljave |      |          |
+-------+---------------------+-----------+--------------------+
|17   |Druga oprema in   |   550,00|     Za potrebe |
|    |napeljave      |      | delovanja MS Žalec |
+-------+---------------------+-----------+--------------------+
|18   |Nakup        |   150,00|     Za potrebe |
|    |telekomunikacijske  |      |    delovanja KS |
|    |opreme        |      |      Galicija |
+-------+---------------------+-----------+--------------------+
|19   |Prometna       |  2.500,00|Za potrebe MS Žalec |
|    |signalizacija    |      |          |
+-------+---------------------+-----------+--------------------+
|20   |Praznična okrasitev | 11.000,00|Za potrebe MS Žalec |
|    |naselij       |      |          |
+-------+---------------------+-----------+--------------------+
|21   |Praznična okrasitev |   502,00|Za potrebe KS Griže |
|    |naselij       |      |          |
+-------+---------------------+-----------+--------------------+
|    |SKUPAJ        | 229.401,00|          |
+-------+---------------------+-----------+--------------------+


+--------------------------------------------------------------+
|LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE    |
|ŽALEC ZA LETO 2009                      |
+-------+---------------------+-------------+------------------+
|    | VRSTA PREMIČNEGA  |ORIENTACIJSKA|  OBRAZLOŽITEV  |
|    |   PREMOŽENJA   | VREDNOST V |         |
|    |           |  EUR   |         |
+-------+---------------------+-------------+------------------+
|Zap.št.|PREVOZNA SREDSTVA  |       |         |
+-------+---------------------+-------------+------------------+
|1   |Prodaja osebnega   |   833,00 |Prodaja službenega|
|    |vozila, 1 kos    |       |   vozila zaradi|
|    |           |       |   nakupa novega|
+-------+---------------------+-------------+------------------+
|Zap.št.|DRUGA OSNOVNA    |       |         |
|    |SREDSTVA       |       |         |
+-------+---------------------+-------------+------------------+
|1   |Pisarniško pohištvo |   150,00 |  Prodaja starega|
|    |           |       |pohištva ob nakupu|
|    |           |       |      novega|
+-------+---------------------+-------------+------------------+
|2   |Druga osnovna    |  81.320,00 |     Projektna|
|    |sredstva       |       | dokumentacija za|
|    |           |       |  povodje Savinje|
+-------+---------------------+-------------+------------------+
|    |SKUPAJ        |  82.303,00 |         |
+-------+---------------------+-------------+------------------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti