Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

4101. Pravilnik za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Tržič, stran 12579.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09), 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03) in 10. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 25. redni seji dne 12. 11. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Tržič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki za izbor in sofinanciranje programov športa, pomembnih za razvoj športa v Občini Tržič ter spremljanje namenske porabe sredstev.
2. člen
Za dodelitev sredstev, na podlagi javnega razpisa, lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– nacionalne panožne športne zveze in zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja,
– Olimpijski komite Slovenije,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, vsi registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehniške in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski zavodi,
– združenja in zveze.
Vsak izvajalec lahko kandidira za dodelitev sredstev le za tisti športni program, ki ga tudi dejansko sam izvaja ali organizira.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi in delujejo najmanj leto dni,
– da imajo sedež v Občini Tržič,
– da je njihova glavna dejavnost izvajanje športnih programov,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, evidenco o plačani članarini (velja za društva),
– da imajo društva urejeno ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– da redno letno dostavljajo Občini Tržič potrdilo o plačanih članarinah, poročila o realizaciji športnih programov in doseženih rezultatih ter programa aktivnosti s področja športa,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih programov.
3. člen
Občina Tržič – Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti na področju športa spremlja namensko porabo javnih sredstev za izvajanje letnega programa športa.
II. POSTOPEK IZBORA
4. člen
Postopek javnega razpisa za izbor izvajalcev športnih programov vodi petčlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan s sklepom. V sklepu se podrobno opredeli naloge komisije. Komisijo sestavljajo delavec občinske uprave Občine Tržič in štirje predstavniki izvajalcev športnih programov, katere predlagajo športna društva oziroma po njihovem pooblastilu Športna zveza Tržič. Predsednik komisije mora zaradi odločanja po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek, imeti opravljen izpit iz upravnega postopka. Tajniške naloge za potrebe komisije zagotavlja občinska uprava Občine Tržič v sodelovanju s sekretarjem Športne zveze Tržič na podlagi sklenjene pogodbe.
5. člen
Na podlagi sprejetega letnega programa športa, ki ga sprejme Občinski svet Občine Tržič, občinska uprava Občine Tržič pripravi razpisno dokumentacijo z navedbo potrebnih dokazil, ki jih morajo izvajalci športnih programov predložiti k vlogi.
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo javnega razpisa,
– izvajalce, ki lahko kandidirajo s športnimi programi,
– športne programe, ki so predmet razpisa,
– merila za sofinanciranje letnih programov športa,
– skupno višino sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje izvajanja športnih programov,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija mora biti z dnem objave javnega razpisa na razpolago vlagateljem na vpogled in za izročitev.
6. člen
Javni razpis za izbiro izvajalcev letnih športnih programov se objavi na spletni strani Občine Tržič, v lokalnem časopisu, najkasneje v mesecu decembru za prihodnje leto s predvidenimi sredstvi. Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in programov društev bodo podpisane s strani Občine Tržič po sprejetju in uveljavitvi predloga Odloka o proračunu Občine Tržič za razpisano leto.
7. člen
Vloga na javni razpis mora biti dostavljena v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa. Predložena mora biti v zapečatenem ovitku z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša in naslovom vlagatelja, s pripisom »ne odpiraj«. Vloge se označijo po času prejema in s tem se določi vrstni red odpiranja vlog in obravnave.
8. člen
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna komisija iz 4. člena tega pravilnika (v nadaljevanju: strokovna komisija) in se izvede v roku, ki je predviden v razpisu. V roku dostavljene in pravilno označene vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so bile predložene.
9. člen
O odpiranju vlog in izboru izvajalcev športnih programov, mora strokovna komisija voditi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov strokovne komisije, ter navedbo kateri člani strokovne komisije so odsotni,
– imena oziroma naziv vlagateljev,
– vrstni red odpiranja vlog,
– ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge,
– število prispelih vlog za sofinanciranje, formalno nepopolnih vlog in število popolnih vlog.
Zapisnik podpišejo predsednik in navzoči člani strokovne komisije.
V primeru, da je vloga nepopolna, jo lahko vlagatelj dopolni v roku 8 dni po prejemu poziva za dopolnitev vloge. Če vloga v navedenem roku ni dopolnjena na način in v obsegu, kot je določeno s pozivom, se s sklepom Strokovne komisije zavrže.
10. člen
Strokovna komisija opravi pregled popolnih vlog in jih oceni na podlagi pogojev, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Strokovna komisija na podlagi meril za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Tržič vrednoti športne programe vlagateljev na podlagi zbranih točk in določene vrednosti točke ter pripravi poročilo, v katerem se ovrednotijo posamezni športni programi v skladu z določbami meril. Na podlagi poročila Strokovna komisija pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev. Ta predlog podpišejo predsednik in člani strokovne komisije. Po potrditvi predloga delitve odobrenih sredstev s strani komisije, direktor občinske uprave z odločbo obvesti izbrane izvajalce športnih programov o višini in namenu odobrenih finančnih sredstev za posamezne športne programe, za katere so kandidirali na razpisu.
11. člen
Vlagatelj, ki meni, da je bila njegova vloga neutemeljeno zavrnjena ali napačno točkovana, lahko v roku 8 dni od dneva vročitve navedene odločbe vloži pritožbo, s katero zahteva preveritev pravilnosti (utemeljenosti) izpodbijane odločbe o odobritvi ali zavrnitvi. V pritožbi za preveritev pravilnosti (utemeljenosti) odločbe o odobritvi ali zavrnitvi, mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. O pritožbi zoper odločbo odloča župan Občine Tržič.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Župan je dolžan pritožbo obravnavati, preveriti njene navedbe in v roku 30 dni izdati odločbo, s katero odloči o pritožbi. Zoper odločitev župana je možen upravni spor.
12. člen
Z odločbo o odobritvi sredstev iz 10. oziroma 11. člena tega pravilnika, se izbrane izvajalce športnih programov pozove k podpisu pogodbe. Če izbrani izvajalec v roku, določenem v odločbi, ne podpiše pogodbe, se šteje, da je odstopil od vloge za sofinanciranje posameznih programov na področju športa.
13. člen
Obvezne sestavine pogodbe med Občino Tržič in izbranim izvajalcem športnega programa so:
– naziv, naslov, davčna in matična številka ter transakcijski ali drugi račun izvajalca športnih programov,
– vrste, vsebina in obseg športnih programov,
– čas realizacije športnih programov,
– višina dodeljenih sredstev za posamezne programe oziroma naloge, ki so predmet sofinanciranja,
– rok in način predložitve poročil ter dokazil o izvajanju programov in namenski porabi sredstev,
– način nadzora namenske porabe sredstev,
– način nadzora izvajanja športnih programov oziroma nalog,
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v občinski proračun skupaj z zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila sredstev iz občinskega proračuna do dneva vračila le-teh v občinskem proračunu,
– druge medsebojne pravice in obveznosti, izhajajoč iz določil tega pravilnika.
14. člen
Občina Tržič – Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti spremlja namensko porabo sredstev in izvajanje letnega programa izvajalcev. O izvedbi sofinanciranih športnih vsebin morajo izvajalci v pogodbenem roku predložiti:
– s polletnim poročilom izvajalca o poteku letnega programa,
– z zaključnim poročilom izvajalca o realizaciji programa in porabi sredstev,
– z dokazili, ki jih mora predložiti izvajalec o namenski porabi in izvedbi letnega programa.
15. člen
Če sredstva po izvedbi javnega razpisa po sklenjenih pogodbah ostanejo neporabljena ali so ostala neporabljena zaradi ukinitve sofinanciranja določenega programa, župan lahko na predlog Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti Občine Tržič ta sredstva s posebnim sklepom razporedi za nabavo športnih rekvizitov, opreme in izobraževanje kadrov ali nameni izvajalcem drugih športnih programov.
16. člen
V primeru, da občinski proračun za tekoče leto ni sprejet, se športni programi, izbrani na javnem razpisu za tekoče leto, začasno sofinancirajo na podlagi vrednosti točke za preteklo leto.
Sofinanciranje programov športa poteka skladno z določili Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 109/08 in 49/09) in drugih zakonskih aktov, ki opredeljujejo izplačila iz občinskega proračuna v obdobju začasnega financiranja.
III. MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTA
17. člen
Merila oziroma njihove sremembe in dopolnitve za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Tržič, ki jih pripravi strokovna komisija po predhodni obravnavi vseh izvajalcev letnega programa športa v Občini Tržič, sprejme Občinski svet Občine Tržič.
Višina sofinanciranja letnega programa športa se opredeli v točkah, v deležu sofinanciranja oziroma, kot izhaja iz posameznih točk meril. Vrednost točke se določi po sprejetem proračunu za vsako leto posebej.
18. člen
Skupni obseg sofinanciranja vsebin na področju športa določi Občinski svet Občine Tržič. Občinski svet Občine Tržič z letnim programom športa določi tudi vsebine športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti.
Programi in dejavnosti na področju športa se sofinancirajo le do višine razpoložljivih sredstev v proračunu Občine Tržič.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 108/08 z dne 17. 11. 2008).
20. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po istem postopku, kot sam pravilnik.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za razdelitev proračunskih sredstev za programe športa za leto 2010.
Št. 671-0002/2009-41
Tržič, dne 12. novembra 2009
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti