Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

Ob-7665/09 , Stran 2897
1. Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana. 2. Predmet in področja javnega razpisa Predmet javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012 je izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov na področjih knjige za obdobje 2010–2012. JAK bo v prvi fazi javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012 preverila izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev prijaviteljev za izvedbo javnih kulturnih programov za obdobje 2010–2012. JAK bo v drugi fazi javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012 vloge prijaviteljev ocenila po razpisnih kriterijih, nato pa najkasneje do konca februarja 2010 izdala odločbo o sofinanciranju javnega kulturnega programa za leto 2010. Za leto 2011 bo JAK najkasneje do konca novembra 2010 pozvala izbrane izvajalce k predložitvi javnih kulturnih programov na podlagi posebnega poziva in izvajalcem izdala odločbo o sofinanciranju javnega kulturnega programa za leto 2011 najkasneje do konca februarja 2011. Za leto 2012 bo JAK najkasneje do novembra 2011 pozvala izbrane izvajalce k predložitvi javnih kulturnih programov na podlagi posebnega poziva in izvajalcem izdala odločbo o sofinanciranju kulturnega programa za leto 2012 najkasneje do konca februarja 2012. Javni razpis JR7–PROGRAM–2010–2012 obsega naslednja področja: A) knjižna produkcija za založnike knjig v slovenskem jeziku (KP) B) revijalna produkcija za založnike revij v slovenskem jeziku (RP) C) bralna kultura za izvajalce programov s področja bralne kulture (BK) Č) literarne prireditve za izvajalce programov s področja literarnih prireditev (LP) (literarni ciklusi in literarni festivali – opredelitev v prijavnem obrazcu OBR1 – LP) D) mednarodno sodelovanje za izvajalce programov uveljavljanja slovenskega leposlovja in humanistike v tujini ter organizatorje medkulturne izmenjave (MS). 3. Cilji javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012 JAK bo javne kulturne programe na področjih tega razpisa podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: področje knjižna produkcija (KP) – oblikovanje in izvajanje vrhunskih knjižnih programov na področju leposlovja in humanistike; – vzpodbujanje izvirne ustvarjalnosti; – podpiranje inovativnosti in sodobnih tehnoloških rešitev pri razširjanju leposlovja in humanistike; – uresničevanje visokih strokovnih avtorskih in založniških standardov; – korektnost pri plačevanju avtorskega dela ter dosledno spoštovanje Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ter Zakona o obveznem izvodu publikacij; – čim širša dostopnost kvalitetne knjižne produkcije, inovativnost in izvirnost pri uporabi informacijske tehnologije. področje revijalna produkcija (RP) – oblikovanje in izvajanje vrhunskih revijalnih programov na področju leposlovja in humanistike; – vzpodbujanje izvirne ustvarjalnosti; – podpiranje inovativnosti in sodobnih tehnoloških rešitev pri razširjanju leposlovja in humanistike; – uresničevanje visokih strokovnih avtorskih in založniških standardov; – korektnost pri plačevanju avtorskega dela ter dosledno spoštovanje Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ter Zakona o obveznem izvodu publikacij; – čim širša dostopnost kvalitetne revijalne produkcije, inovativnost in izvirnost pri uporabi informacijske tehnologije. področje bralna kultura (BK) – načrtna in dolgoročna podpora programom za spodbujanje branja različnih ciljnih skupin prebivalstva ter inovativnost pri oblikovanju in razvijanju vseživljenjskih bralnih navad; – zagotavljanje široke dostopnosti vrhunskega izvirnega leposlovja in humanistike; – skrb za slovenski jezik ter uveljavitev slovenskih ustvarjalcev; – povezovanje različnih subjektov na področju razvijanja bralne kulture (knjižnice – knjigarne – založbe – avtorji). področje literarne prireditve (LP) (literarni ciklusi in literarni festivali) – načrtna podpora uveljavljenim literarnim prireditvam, festivalom in strokovnim srečanjem na področju Slovenije, usmerjenim v promocijo oziroma uveljavitev zlasti slovenskih avtorjev; – zagotavljanje široke dostopnosti vrhunskega izvirnega leposlovja in humanistike; – skrb za slovenski jezik ter uveljavitev slovenskih ustvarjalcev. področje mednarodno sodelovanje (MS) – organizacija kakovostnih in prepoznavnih dogodkov, namenjenih trajnemu umeščanju slovenskega leposlovja in humanistike v tujini, – organizacija kakovostnih in prepoznavnih predstavitev na sejmih, kjer ni nacionalne stojnice, predstavitev pa združuje več založnikov. Izključni namen predstavitve je promocija vrhunskega slovenskega leposlovja in humanistike, – organizacija kakovostnih in prepoznavnih projektov, ki sicer potekajo v Sloveniji, namenjeni pa so izključno sistematičnemu uveljavljanju slovenskega leposlovja in humanistike v tujini, – vzpostavitev informacijske platforme, namenjene boljši obveščenosti tujine o slovenskem leposlovju in humanistiki, – neposredna podpora inovativnim založniškim in prevajalskim načrtom, namenjenim popularizaciji slovenskega leposlovja in humanistike v tujini. 4. Okvirna vrednost javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012 in obdobje ter način za porabo dodeljenih sredstev Okvirna vrednost javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012 za leto 2010 znaša predvidoma tri milijone (3.000.000,00) EUR. Vrednost javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012 za leti 2011 in 2012 bo določena po sprejemu državnih proračunov za leti 2011 in 2012. Dodeljena proračunska sredstva bodo morala biti porabljena v proračunskih letih od 2010 do 2012 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal veljavni zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. JAK bo z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov na področjih knjige za obdobje 2010–2012 sklenila letne pogodbe o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti. Pogoji za sklenitev letne pogodbe o sofinanciranju kulturnih programov za leti 2011 in 2012 bodo izdana odločba o sofinanciranju kulturnega programa za leto 2011 in 2012, izpolnjevanje vseh pogodbenih obveznosti izvajalca javnega kulturnega programa do JAK in s strani JAK potrjeno zaključno poročilo izvajalca javnega kulturnega programa za preteklo koledarsko leto. 5. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški JAK bo izbranim izvajalcem javnih kulturnih programov na področjih knjige sofinancirala največ 70% upravičenih stroškov na prijavljeni kulturni program za posamezno leto. Sredstva sofinanciranja se odobrijo za upravičene stroške javnega kulturnega programa, nastale od datuma oddaje vloge na javni razpis JR7–PROGRAM–2010–2012. Vsi postopki, povezani z izvedbo javnega kulturnega programa, kot so npr. zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih računov, izdaja računov, se morajo izvršiti od datuma oddaje vloge na javni razpis JR7–PROGRAM–2010–2012. Izvajalec javnega kulturnega programa ne bo upravičen do sofinanciranja stroškov, ki so nastali pred tem. Tveganje glede izvajanja javnega kulturnega programa pred datumom izdaje odločbe o sofinanciranja nosi izvajalec. 5.1 Upravičeni stroški na področju knjižna produkcija (KP) Med upravičene stroške na področju knjižna produkcija (KP) sodijo: sklop A: avtorski honorarji, sklop B: tiskarski stroški, sklop C: založniška režija, vključno s stroški uredniškega dela. 5.2 Upravičeni stroški na področju revijalna produkcija (RP) Med upravičene stroške na področju revijalne produkcije (RP) sodijo: sklop A: avtorski honorarji, sklop B: tiskarski stroški, sklop C: založniška režija, vključno s stroški uredniškega dela. 5.3 Upravičeni stroški na področju bralna kultura (BK) Med upravičene stroške na področju bralna kultura (BK) sodijo: sklop A: avtorski honorarji, sklop B: stroški organizacije, sklop C: stroški promocije. 5.4 Upravičeni stroški na področju literarnih prireditev (LP) (literarni ciklusi in literarni festivali) Med upravičene stroške na področju literarnih prireditev (LP) (literarni ciklusi in literarni festivali) sodijo: sklop A: avtorski honorarji, sklop B: stroški organizacije, sklop C: stroški promocije. 5.5 Upravičeni stroški na področju mednarodnega sodelovanja (MS) Med upravičene stroške na področju mednarodnega sodelovanja (MS) sodijo: sklop A: avtorski honorarji, sklop B: stroški organizacije, sklop C: stroški promocije. 6. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu JR7–PROGRAM–2010–2012 6.1. Splošni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu JR7–PROGRAM–2010–2012 Prijavitelji na javnem razpisu JR7–PROGRAM–2010–2012 morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje: 6.1.1. Da so najmanj 3 leta registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – R) ali založniške dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58) v Republiki Sloveniji ali zamejstvu. Dokazilo: kopija rednega izpiska iz sodnega registra oziroma odločba upravne enote o registraciji društva ali druge evidence. 6.1.2. Za sredstva z javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012 ne morejo kandidirati: – knjigarne, – javni zavodi, ki jim država oziroma lokalna skupnost zagotavlja financiranje, – fizične osebe, – prijavitelji, ki so za isti program in isti namen že pridobili sredstva iz državnega proračuna. Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Izjave Prijavitelji, ki ne bodo izpolnjevali predhodno navedenih splošnih pogojev, bodo kot neupravičene osebe izločeni iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08). 6.2. Posebni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu JR7–PROGRAM–2010–2012 6.2.1. Posebni pogoji za področje knjižna produkcija (KP) Prijavitelji na področju knjižna produkcija (KP) morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1. javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – da so v obdobju 2007–2009 izdali vsaj 24 knjižnih naslovov v slovenskem jeziku s področja leposlovja in humanistike; – da z nobeno knjižno izdajo v letu 2009 niso kršili Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ter Zakona o obveznem izvodu publikacij; – da za obdobje 2010–2012 zagotavljajo izid vsaj 6 vrhunskih leposlovnih ali humanističnih knjižnih izdaj letno v nakladi najmanj 500 izvodov za leposlovje in esejistiko, najmanj 400 izvodov za humanistiko ter najmanj 300 izvodov za poezijo in dramatiko, v skladu z začrtanimi programskimi usmeritvami; – da bodo pri izdaji subvencioniranih knjižnih del zagotovili osnovni izhodiščni avtorski honorar izvirnim ustvarjalcem v višini vsaj 350,00 EUR bruto na avtorsko polo, prevajalcem vsaj 270,00 EUR bruto na avtorsko polo, za izvirno pesniško zbirko pavšal v višini vsaj 2.500,00 EUR bruto, za prevod pesniške zbirke pavšal vsaj v višini 2.000,00 EUR bruto in za pisca slikanice pavšal vsaj 500,00 EUR bruto za prvo naklado; – da predlagajo javni kulturni program, katerega zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 70% vseh predvidenih stroškov, da bodo za izvedbo zaprošenega javnega kulturnega programa zagotovili najmanj 30% delež sofinanciranja iz lastnih sredstev ali drugih virov in da bodo imeli jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo. Prijavljeni program mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega programa enaki (prihodki = odhodki); Dokazilo: OBR3 – finančna konstrukcija z izjavo KP – da pri prijavi na področje knjižne produkcije upoštevajo opis področja oziroma vsebine, navedene v prijavnem obrazcu za področje knjižne produkcije OBR1 – KP, ki je sestavni del razpisnega besedila. 6.2.2. Posebni pogoji za področje revijalna produkcija (RP) Prijavitelji na področju revijalna produkcija (RP) morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1. javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – da so v obdobju 2007–2009 izdajali literarno revijo, ki je izšla najmanj šestkrat (6 x) letno oziroma humanistično revijo, ki je izšla najmanj štirikrat (4 x) letno; – da z nobeno revijalno izdajo v letu 2009 niso kršili Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ter Zakona o obveznem izvodu publikacij; – da za obdobje 2010–2012 zagotavljajo, da bo literarna revija izšla najmanj 6x letno v nakladi najmanj 400 izvodov oziroma da bo humanistična revija izšla najmanj 4x letno v nakladi najmanj 400 izvodov; – da predlagajo javni kulturni program, katerega zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 70% vseh predvidenih stroškov in da ne presega zneska v višini 80.000,00 EUR za celoletno izdajanje revije, da bodo za izvedbo zaprošenega javnega kulturnega programa zagotovili najmanj 30% delež sofinanciranja iz lastnih sredstev ali drugih virov in da bodo imeli jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo. Prijavljeni program mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega programa enaki (prihodki = odhodki); Dokazilo: OBR3 – finančna konstrukcija z izjavo RP – da pri prijavi na področje revijalna produkcija upoštevajo opis področja oziroma vsebine, navedene v prijavnem obrazcu za področje revijalne produkcije OBR1 – RP, ki je sestavni del razpisnega besedila. 6.2.3. Posebni pogoji za področje bralna kultura (BK) Prijavitelji na področju bralna kultura (BK), morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1. javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – da so v obdobju 2007–2009 organizirali vsaj 1 projekt bralne kulture letno (projekt, ki je obsegal najmanj 6 literarnih dogodkov letno), ki je predmet javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012 ter je bil javno dostopen in je dosegel širši odmev ciljne publike; – da za načrtovano obdobje 2010–2012 prijavljajo program, ki bo kontinuirano potekal skozi vse leto in bo na letni ravni vseboval najmanj 6 različnih literarnih dogodkov; – da predlagajo javni kulturni program, katerega zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 70% vseh predvidenih stroškov in ne presega zneska v višini 40.000,00 EUR, da bodo za izvedbo zaprošenega javnega kulturnega programa zagotovili najmanj 30% delež sofinanciranja iz lastnih sredstev ali drugih virov in da bodo imeli jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo. Prijavljeni program mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega programa enaki (prihodki = odhodki); Dokazilo: OBR3 – finančna konstrukcija z izjavo BK – da upoštevajo najnižji znesek posameznega avtorskega honorarja, ki znaša 150 EUR bruto; – da pri prijavi na področje bralna kultura (BK) upoštevajo opis področja oziroma vsebine, navedene v prijavnem obrazcu za področje bralne kulture OBR1 – BK, ki je sestavni del razpisnega besedila. 6.2.4 Posebni pogoji za področje literarne prireditve (LP) (literarni ciklusi in literarni festivali) Prijavitelji na področju literarne prireditve (LP) (literarni ciklusi in literarni festivali) morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1. javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – da so v obdobju 2007–2009 organizirali vsaj 1 projekt literarnih prireditev letno (literarnih ciklusov ali literarnih festivalov), ki je predmet javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012 ter je bil javno dostopen in je dosegel širši odmev ciljne publike; – da za načrtovano obdobje 2010–2012 prijavljajo najmanj 3 literarne prireditve (literarne cikluse ali literarne festivale), ki bodo potekale v Sloveniji (na letni ravni literarni ciklus, ki obsega najmanj 6 literarnih dogodkov; na letni ravni literarni festival, ki obsega najmanj 15 literarnih dogodkov z najmanj 15 avtorji, v trajanju najmanj 3 dni); – da predlagajo javni kulturni program, katerega zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 70% vseh predvidenih stroškov in ne presega zneska v višini 40.000,00 EUR za posamezen program literarnih ciklusov oziroma ne presega zneska v višini 110.000,00 EUR za posamezen program literarnih festivalov na letni ravni, da bodo za izvedbo zaprošenega javnega kulturnega programa zagotovili najmanj 30% delež sofinanciranja iz lastnih sredstev ali drugih virov in da bodo imeli jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo. Prijavljeni program mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega programa enaki (prihodki = odhodki); Dokazilo: OBR3 – finančna konstrukcija z izjavo LP – da upoštevajo najnižji znesek posameznega avtorskega honorarja, ki znaša 150 EUR bruto; – da pri prijavi na področje literarne prireditve (LP) upoštevajo opis področja oziroma vsebine, navedene v prijavnem obrazcu za področje literarnih prireditev OBR1 – LP, ki je sestavni del razpisnega besedila. 6.2.5. Posebni pogoji za področje mednarodno sodelovanje (MS) Prijavitelji na področju mednarodno sodelovanje (MS) morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1. javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – da so v obdobju 2007–2009 organizirali letno vsaj 1 projekt s področja mednarodnega sodelovanja, ki je predmet javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012; – da v načrtovanju vsebin ali dogodkov sodelovanja v tujini in Sloveniji zagotavljajo predvsem dolgoročne mehanizme za uveljavljanje slovenskega leposlovja in humanistike v tujini; – da gre v načrtovanju vsebin ali dogodkov izključno za promocijo in uveljavljanje slovenskega leposlovja in humanistike v tujini, tudi če se vsebina ali dogodek odvija v Sloveniji; – da prijavljajo programe, ki bodo vključevali najmanj 3 slovenske leposlovne ali humanistične avtorje, prevajalce, urednike, kritike, literarne agente; – da predlagajo javni kulturni program, katerega zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 70% vseh predvidenih stroškov in ne presega zneska v višini 110.000,00 EUR, da bodo za izvedbo zaprošenega javnega kulturnega programa zagotovili najmanj 30% delež sofinanciranja iz lastnih sredstev ali drugih virov in da bodo imeli jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo. Prijavljeni program mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega programa enaki (prihodki = odhodki); Dokazilo: OBR3 – finančna konstrukcija z izjavo MS – da pri prijavi na področje mednarodno sodelovanje (MS) upoštevajo opis področja oziroma vsebine, navedene v prijavnem obrazcu za področje mednarodnega sodelovanja OBR1 – MS, ki je sestavni del razpisnega besedila. Prijavitelji, ki ne bodo izpolnjevali predhodno navedenih posebnih pogojev za posamezno razpisno področje, bodo kot neupravičene osebe izločeni iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08). 7. Kriteriji za ocenjevanje vlog in njihova uporaba 7.1. Področje knjižna produkcija (KP) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.2. Področje revijalna produkcija (RP) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.3. Področje bralna kultura (BK) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.4 Področje literarne prireditve (LP) ((literarni ciklusi in literarni festivali) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.5 Področje mednarodno sodelovanje (MS) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izbrani bodo tisti kulturni programi, ki bodo v postopku izbire po kriterijih javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012 ocenjeni višje. Kriteriji javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012 za posamezna področja so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za kulturni program je 102 točki, financirani pa so lahko kulturni programi z najmanj 81 točkami. Višina odobrenih sredstev je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen kulturni program, obsega in finančne zahtevnosti kulturnega programa ter sredstev, ki so namenjena razpisu. 8. Dokumentacija javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012 Dokumentacija javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012 obsega: – besedilo javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012, – prijavne obrazce za posamezna področja razpisa: – prijavni obrazec OBR1 – KP, – prijavni obrazec OBR1 – RP, – prijavni obrazec OBR1 – BK, – prijavni obrazec OBR1 – LP, – prijavni obrazec OBR1 – MS; – prijavni obrazec OBR2- Izjave; – prijavne obrazce za finančno konstrukcijo za posamezna področja razpisa: – prijavni obrazec OBR3-finančna konstrukcija z izjavo KP, – prijavni obrazec OBR3-finančna konstrukcija z izjavo RP, – prijavni obrazec OBR3-finančna konstrukcija z izjavo BK, – prijavni obrazec OBR3-finančna konstrukcija z izjavo LP, – prijavni obrazec OBR3-finančna konstrukcija z izjavo MS; – vzorce pogodb o sofinanciranju javnega kulturnega programa za posamezna področja razpisa: – OBR4 – pogodba KP, – OBR4 – pogodba RP, – OBR4 – pogodba BK, – OBR4 – pogodba LP, – OBR4 – pogodba MS; – anketni vprašalnik za posamezna področja razpisa: – OBR5 – anketa KP, – OBR5 – anketa RP, – OBR5– anketa MS; – obvezno dokazilo; – kopija rednega izpiska iz sodnega registra oziroma odločba upravne enote o registraciji društva ali druge evidence. Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo razpisno dokumentacijo: – OBR1 za posamezno razpisno področje z obveznimi prilogami, – OBR2 – Izjave, – OBR3 – finančna konstrukcija z izjavo za posamezno razpisno področje, – parafiran vzorec pogodbe OBR4 za posamezno razpisno področje, – anketni vprašalnik OBR5 za posamezno razpisno področje, – dokazilo: kopija rednega izpiska iz sodnega registra oziroma odločba upravne enote o registraciji društva ali druge evidence. Prijavitelji naj bodo posebej pozorni na dokazila o formalni ustreznosti vlog, zato naj zagotovijo vse zahtevane originalne prijavne obrazce, izjave, dokazila in obvezne priloge, ki so opredeljeni v dokumentaciji javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012 – le tako se bo njihova vloga štela za popolno. Vsi zahtevani originalni prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti, datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami. Vloge, ki ne bodo izpolnjene v celoti, na originalnih, datiranih, žigosanih in podpisanih prijavnih obrazcih oziroma ne bodo izpolnjene v skladu z zahtevami dokumentacije javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012, se bodo štele kot nepopolne. Prijavitelj, ki kandidira na več različnih področjih javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012, mora vsako vlogo za posamično področje poslati v svoji, ločeni kuverti. Vloga, ki ne bo oddana v svoji, ločeni kuverti, se bo štela kot nepopolna. Nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08). Dokumentacija javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012 je na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si. Dokumentacijo javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012 lahko zainteresirani v roku javnega razpisa dvignejo v glavni pisarni JAK, vsak delavnik, med 10. in 12. uro. 9. Rok in način oddaje vlog Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo predložiti na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana (z obvezno oznako Ne odpiraj!. – Javni razpis JR7–PROGRAM–2010–2012 in obvezno navedbo področja – KP ali RP ali BK ali LP ali MS). Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež). Rok za zbiranje vlog prične teči na dan objave javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012 v Uradnem listu RS, št. 94 dne 20. 11. 2009 in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 23. 12. 2009. Vloga je vložena pravočasno, če jo JAK prejme, preden se izteče rok za oddajo vlog. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošti. Vlogo je možno oddati osebno na naslovu JAK vsak delavnik, med 10. in 12. uro. Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z obvezno oznako, na katero vlogo za posamezno področje javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012 se dopolnitev nanaša. JAK ne bo pozivala k dopolnitvam nepopolnih vlog. Nepravočasne vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08). Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012. 10. Način obravnavanja vlog in odločanje o izboru Pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo pristojnim strokovnim komisijam JAK. O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila pristojnih strokovnih komisij JAK odločil direktor JAK z odločbo o sofinanciranju posameznega javnega kulturnega programa. 11. Dodatne informacije Dodatne informacije so na voljo na spletni strani JAK, www.jakrs.si, na elektronskem naslovu gp.jakrs@jakrs.si oziroma pri strokovnih svetovalkah JAK, vsak delavnik, med 10. in 12. uro: – Vlasti Vičič, tel. 01/369-58-26, vlasta.vicic@jakrs.si – področje knjižne produkcije (KP) in revijalne produkcije (RP), – Tjaši Urankar, tel. 01/369-58-25, tjasa.urankar@jakrs.si – področje bralne kulture (BK) in literarnih prireditev (LP), – Katji Stergar, tel. 01/369-58-27, katja.stergar@jakr.si – področje mednarodnega sodelovanja (MS).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti