Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

909. Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob)
910. Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS)
911. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-D)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

972. Uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2008, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela
973. Uredba o odstranjevanju odpadnih olj
974. Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda

Sklepi

975. Sklep o določitvi skupnega števila pripravniških mest na posameznih sodiščih za sodniške pripravnike
976. Sklep o ustanovitvi Sveta za zdravje pri Vladi Republike Slovenije, njegovi sestavi in načinu njegovega dela

Drugi akti

912. Odločba o imenovanju Petre Apšner za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
913. Odločba o imenovanju Anice Šoštarič za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti
914. Odločba o imenovanju Manuele Frumen za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti
915. Odločba o imenovanju Polone Veberič za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru

MINISTRSTVA

916. Pravilnik o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja
917. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti
918. Sklep o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2008
919. Sklep o določitvi povprečne prodajne vrednosti toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2008
920. Sklep o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za gospodarsko izkoriščanje vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2008
921. Sklep o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo ciprinidnih vrst rib v ribnikih, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje, za leto 2008
922. Sklep o določitvi povprečne odkupne cene za koncesijo za rabo vode za vzrejo avtohtonih morskih rib za leto 2008
923. Sklep o določitvi prodajne vrednosti za 1 tono školjk za leto 2008
924. Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničene podzemne vode za leto 2008
925. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora
977. Pravilnik o vsebini in postopku vodenja registra delodajalcev, ki izvajajo praktično izobraževanje študentov v višjem strokovnem izobraževanju
978. Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov
979. Pravilnik o čolnih in plavajočih napravah
980. Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali
981. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o veterinarskih pogojih za promet in trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, ter za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se gojijo v živalskih vrtovih
982. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec februar 2008

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

926. Sklep o računovodskem izkazu prihodkov in odhodkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2007

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

927. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografska območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode in Občine Škofljica
928. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Mestne občine Nova Gorica

OBČINE

Celje

929. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje III – Vekton
930. Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Celje
931. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno
932. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje
933. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o. Trnovlje

Dobrova-Polhov Gradec

934. Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec od leta 2008 do leta 2013

Grosuplje

935. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2008
936. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2009
937. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Kancijana v Škocjanu pri Turjaku za kulturni spomenik lokalnega pomena

Hodoš

938. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hodoš za leto 2007
939. Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 2008

Ivančna Gorica

940. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Stična
941. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Zagradec
942. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Dob
943. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Dob
944. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Dob

Jesenice

945. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Jesenice

Ljubljana

946. Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008

Ljutomer

947. Sklep o začetku priprave podrobnega prostorskega načrta za obvoznico mesta Ljutomer

Majšperk

948. Pravilnik o spremembi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Majšperk
949. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu
950. Letni program kulture Občine Majšperk za leto 2008
951. Letni program športa v Občini Majšperk za leto 2008

Mežica

952. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2008
953. Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Mežica
954. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Mežica

Moravske Toplice

955. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu »Vrtci Občine Moravske Toplice«

Radeče

956. Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Radeče

Slovenj Gradec

957. Odlok spremembi in dopolnitvi Odloka o priznanjih Mestne občine Slovenj Gradec
958. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
959. Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v najem

Šempeter-Vrtojba

960. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici
961. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter - Vrtojba«
962. Sklep o imenovanju vrtca
963. Sklep o dodatnem znižanju plačila vrtca

Velika Polana

964. Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2008
965. Sklep o pomoči za novorojence
966. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Velika Polana

Vransko

967. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-stanovanjsko naselje Čeplje
968. Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko za leto 2008

Zagorje ob Savi

969. Sklep o imenovanju podžupanov Občine Zagorje ob Savi
970. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Pavličeve vile« v Zagorju ob Savi

Žužemberk

971. Sklep o imenovanju podžupanov Občine Žužemberk

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti