Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

Št. 430-0024/2008-170 Ob-2836/08 , Stran 1030
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje programov za področje tehnične kulture ter uvajanja mladih v znanost v MOMS v letu 2008, ki jih izvajajo zavodi društva in njihove zveze. Organizacije (v nadaljevanju: upravičenci), ki izvajajo programe s področja tehnične kulture ter uvajanja mladih v znanost za populacijo na območju MOMS. Z razpisom želimo spodbujati aktivnosti na področju tehnične kulture ter uvajanja mladih v znanost. V okviru tega razpisa so razpisane teme: – Pod sklop I) programi in projekti za izvajanje letnega programa tehnične kulture v MOMS. – Pod sklop II) programi in projekti za izvajanje letnega programa uvajanja mladih v znanost v MOMS. 2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Osnovni pogoji, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelj za kandidiranje na javnem razpisu: – zavodi, društva in njihove zveze, organizacije, ki izvajajo programe s področja tehnične kulture ter uvajanja mladih v znanost. 3. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu: – vsebina vloge je v skladu s razpisanimi temami v predmetu razpisa, – dopolnilne dejavnosti morajo biti izvedene do konca leta 2008, – kopija zaključnega računa za leto 2007 (če je ponudnik pravna oseba), – vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo samo na en javni razpis v MOMS. 4. Merila za izbor vlog: – ustreznost vsebine, – ustreznost finančne konstrukcije. 5. Okvirna višina sredstev Orientacijska vrednost razpisa znaša: Pod sklop I) 39.957,00 €. Pod sklop II) 7.200,00 €. 6. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2008 morajo biti porabljena do 15. 12. 2008. 7. Rok za predložitev vlog in način predložitve: vlagatelji morajo popolne vloge oddati na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, do vključno 15. 4. 2008, oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Na prednji levi strani ovitka mora biti zapisano: »Ne odpiraj – vloga: področje tehnične kulture oziroma sklop I« ali »Ne odpiraj – vloga: področje uvajanja mladih v znanost oziroma sklop II«. 8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog je zaprto za javnost. Komisija za odpiranje vlog bo vloge odpirala v sejni sobi MOMS, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, dne 16. 4. 2008. V primeru nepopolnih izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelja pisno pozvala, da jih dopolni. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od prejema pošte. 9. Odločanje in obveščanje o izidu razpisa O vlogah odloči s sklepom na podlagi predloga strokovne komisije župan najkasneje v roku 60 dni po zaključku odpiranja razpisa. Zavržene in zavrnjene bodo vse vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije, – vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev, – vloge, ki jih bo strokovna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezna. Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev v roku osem dni od prejema sklepa. Pritožba se vloži na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska sobota. Vloži se pisno ali da ustno na zapisnik pri organu, ki je sklep izdal. Če se pošlje po pošti priporočeno, se na dan oddaje na pošto ne šteje za dan izročitve naslovniku. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Prepozno vložena pritožba se zavrže. 10. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh MOMS (www.murska-sobota.si) in v vložišču MOMS, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, vsak delovni dan. 11. Dodatne informacije: dodatne informacije vlagatelji dobijo po telefonu vsak dan od 8. do 12. ure oziroma po e-pošti, in sicer pri Darji Kadiš: – tel. 02/525-16-65, – e-pošta: darja.kadis@murska-sobota.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti