Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

Št. 144/08 Ob-2838/08 , Stran 1015
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet javnega razpisa ter razpisno področje: predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov ter sofinanciranje projektov nakupa računalniške in komunikacijske opreme (dalje: IKT) za potrebe splošnih knjižnic. Razpisno področje je knjižnična dejavnost splošnih knjižnic. 2. Namen in cilji javnega razpisa: sredstva se razpišejo z namenom izpeljati nalogo države, da prispeva del sredstev za podporo usklajenemu razvoju knjižnične dejavnosti. Namen razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov in projektov nakupa IKT v splošnih knjižnicah v skladu z javnim interesom na področju kulture, kar zagotavlja razvoj sodobnih knjižničnih storitev, ki so osredotočene na kulturne, izobraževalne, informacijske in socialne potrebe okolja, spodbuja informacijsko opismenjevanje, vseživljenjsko učenje in smotrno izrabo prostega časa, omogoča uporabo elektronskega gradiva in interneta ter s tem prispeva k razvoju informacijske pismenosti, neformalnega izobraževanja in vsestranske informiranosti uporabnikov. Cilj razpisa je spodbujati uporabo knjižnic ter splošno dostopnost informacij in storitev v knjižnični mreži slovenskih splošnih knjižnic. 3. Pomen izrazov Splošne knjižnice so knjižnice, ki na podlagi Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK) izvajajo knjižnično dejavnost kot javno službo v skladu z 2. in 16. členom in so samostojne pravne osebe ali organizacijske enote v okviru samostojnih pravnih oseb (v nadaljevanju: knjižnice). Razpisno področje je delovno področje predlagatelja, ki večinsko opredeljuje predlagateljevo dejavnost. Razpisno področje, ki ga pokriva ta razpis, je knjižnična dejavnost. Predlagatelj projekta je splošna knjižnica ali druga samostojna pravna oseba, katere organizacijska enota je splošna knjižnica, in v njenem imenu direktor, ki poslovno predstavlja in zastopa pravno osebo. Predlagatelj projekta za potrebe splošnih knjižnic je lahko tudi knjižnični informacijski servis, ki ga zastopa direktor, ali zveza splošnih knjižnic, ki jo zastopa predsednik zveze. Upravičene osebe so splošne knjižnice, ki so javni zavodi in druge samostojne pravne osebe, katerih organizacijska enota je splošna knjižnica, in so navedene v Prilogi 1 k Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, v nadaljnjem besedilu: Pravilnik), oziroma njihove pravne naslednice, knjižnični informacijski servis in zveza splošnih knjižnic. Te so upravičene do prijave na razpis in do vseh razpisnih postopkov. Sofinancer je občina ustanoviteljica, soustanoviteljica ali pogodbena partnerica predlagatelja. Projekt je vsebinska celota, ki je dostopna javnosti. Projekt je mogoče razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca. Zaprošeni znesek financiranja projekta je znesek, za katerega predlagatelj zaprosi v okviru dovoljenega obsega financiranja in predvidenih stroškov projekta. Upravičeni stroški so stroški, ki jih financer priznava kot podlago za sofinanciranje in se nanašajo na projektne vsebine iz točke 4 in na splošne pogoje iz druge in tretje alineje točke 5.1 tega javnega razpisa. Davek na dodano vrednost se šteje kot upravičen strošek. Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta, prikazane v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). 4. Razpisno področje in razpisani projekti Razpisno področje obsega možnost prijave naslednjih projektnih vsebin: 1. strokovno in informacijsko usposabljanje, 2. digitalizacija knjižnične dediščine, 3. nakup IKT. Predmet sofinanciranja pod točko 1) je organizacija strokovnega usposabljanja zaposlenih (npr.: organizacija konferenc, delavnic, tečajev ipd.), organizacija informacijskega usposabljanja uporabnikov ter udeležba zaposlenih na usposabljanju za uporabo interneta in digitalizacijo. Predmet sofinanciranja pod točko 2) je izvedba projektov digitalizacije v knjižnicah (npr.: digitalizacija zbirk knjižnične dediščine, zlasti na področju domoznanstva, priprava informacijskih vsebin na podlagi digitaliziranega knjižničnega gradiva). Predmet sofinanciranja pod točko 3) so projekti nakupa IKT, in sicer: a) za vzpostavitev ali posodobitev delovnih postaj z dostopom do interneta za uporabnike, b) za vzpostavitev ali posodobitev delovnih postaj za zaposlene za avtomatizirano izposojo ali za uporabo modulov COBISS3 v sistemu COBISS, c) za uvedbo knjigomata, d) za vzpostavitev ali posodobitev informacijske infrastrukture za e-poslovanje knjižnic, e) za vzpostavitev e-knjižnice, ureditev prostora e-knjižnice ter vzpostavitev spletnih aplikacij (v nadaljnjem besedilu: za vzpostavitev e-knjižnice), f) za optimalno delovanje sistema in servisov COBISS v celotni mreži splošnih knjižnic. 5. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu 5.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov, ki so upravičene osebe in izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: – so v primeru, da so bili pogodbena stranka ministrstva v letu 2007, izpolnili vse obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva v letu 2007); – predlagajo projekte, pri katerih zaprošeni znesek financiranja ne presega 70% vseh predvidenih stroškov posameznega projekta; pogoj ne velja za: – projekte nakupa IKT za uporabnike (nakup IKT za vzpostavitev ali posodobitev delovnih postaj z dostopom do interneta za uporabnike in nakup IKT za vzpostavitev e-knjižnice) in – za projekte, ki jih prijavljata knjižnični informacijski servis in zveza splošnih knjižnic, pri katerih lahko predlagatelj zaprosi za 100% vseh predvidenih upravičenih stroškov (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o nepreseganju 70% deleža predvidenih stroškov); – predlagajo projekte: – pri katerih skupni zaprošeni znesek za vse predlagane projekte (brez projekta za vzpostavitev e-knjižnice), ne presega 10% vseh razpisanih sredstev; pogoj ne velja za: – projekte, ki jih prijavljata knjižnični informacijski servis in zveza splošnih knjižnic; – pri projektih za vzpostavitev e-knjižnice zaprošeni znesek financiranja ne sme presegati 30.000 EUR, pri čemer sredstva za ureditev prostora ne smejo presegati 3.000 EUR in sredstva za vzpostavitev spletnih aplikacij ne smejo presegati 2.100 EUR (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o nepreseganju zaprošenih zneskov financiranja); – v primeru prijave projekta nakupa IKT za uporabnike že dosežena opremljenost z računalniki za uporabnike za predlagano lokacijo ne presega 0,7 računalniškega delovnega mesta za uporabnike na 1000 prebivalcev (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja, da opremljenost z računalniki za uporabnike za predlagano lokacijo ne presega 0,7 računalniškega delovnega mesta za uporabnike na 1000 prebivalcev); – zagotavljajo dostopnost projektov javnosti (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost); – v primeru prijave projekta nakupa IKT za vzpostavitev e-knjižnice zagotovijo financiranje povezave do svetovnega spleta (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o zagotovitvi financiranja povezave do svetovnega spleta); – izjavijo, da bo nabavljena IKT skladna s specifikacijo, določeno v razpisni dokumentaciji, razen v točkah, ki jih posebej obrazložijo v ustreznih prijavnih obrazcih in jih odobri strokovna komisija (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja, da bo nabavljena IKT oprema skladna s specifikacijo v razpisni dokumentaciji); – zagotovijo, da bodo izvedli nakup IKT in storitev po postopku, določenem v Zakonu o javnem naročanju /ZJN-2/ (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08) (obvezno dokazilo: podpisana izjava o izvedbi nakup IKT in storitev po postopku, določenem v ZJN-2); – zagotovijo, da bodo podatke o sredstvih, ki jih bodo kot investicijski transfer na podlagi odobrenega sofinanciranja prejeli od Ministrstva za kulturo, posredovali pristojni občini (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o zagotovitvi, da bo predlagatelj pristojni občini posredoval podatke o sredstvih prejetih kot investicijski transfer); – ne prijavljajo projektov ali programov oziroma vsebin, za katere so v letih 2007 ali 2008 že prejeli sredstva od Ministrstva za kulturo v okviru neposrednih pozivov ali drugih javnih razpisov in pozivov (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o tem, da ni prejel sredstev Ministrstva za kulturo za isti projekt, program ali vsebino). 5.2 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo za razpisno področje imenuje minister. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala, da se vloge predlagateljev, ki niso upravičene osebe ali ne izpolnjujejo splošnih pogojev za sodelovanje na razpisu, ter prepozne in nepopolne vloge zavržejo. 6. Razpisni kriteriji Strokovna komisija za knjižnično dejavnost bo vloge predlagateljev obravnavala na podlagi stopnje izpolnjevanja splošnih in prednostnih razpisnih kriterijev, razen vlog pod točko f), ki jih bo obravnavala samo na podlagi splošnih kriterijev, in sicer 1., 2. in 4. alineje točke 6.1 (končna ocena bo določena tako, da bo dobljeno število točk pomnoženo z dva). 6.1 Splošni razpisni kriteriji Predvidena kakovost in izvedljivost predlaganega projekta: – celovitost in ustreznost projekta, – ustreznost vsebinske obrazložitve in utemeljitve projekta oziroma idejnega načrta, – stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja s sredstvi občin(-e), lastnimi sredstvi ali sredstvi iz drugih virov; – izvedljivost projekta glede na predvidene stroške. 6.2 Prednostni razpisni kriteriji Prednostni razpisni kriteriji so: 6.2.1 Za vloge pod točko 1): projekti strokovnega in informacijskega usposabljanja – izkazovanje ciljev, ki presegajo interese ene knjižnice (regionalni oziroma nacionalni projekti), – izkazovanje ciljev, ki dokazujejo sodelovanje knjižnice z drugimi subjekti v okviru lokalne skupnosti ali države (večpodročni projekti), – izkazovanje ciljev, ki zagotavljajo prenos učinkov projekta na druge splošne knjižnice (vzorčni projekti). 6.2.2 Za vloge pod točko 2): projekti digitalizacije knjižnične dediščine – izkazovanje ciljev, ki presegajo interese ene knjižnice (regionalni oziroma nacionalni projekti), – izkazovanje ciljev, ki dokazujejo sodelovanje knjižnice z drugimi subjekti v okviru lokalne skupnosti ali države (večpodročni projekti), – izkazovanje ciljev, ki zagotavljajo prenos učinkov projekta na druge splošne knjižnice (vzorčni projekti). 6.2.3 Za vloge pod točko 3): projekti nakupa IKT a) nakup IKT za vzpostavitev ali posodobitev delovnih postaj z dostopom do interneta za uporabnike: – trenutna stopnja opremljenosti predlagane lokacije z IKT z dostopom do interneta za uporabnike, – delež sofinanciranja s strani občin(-e) presega 30% vrednosti projekta, – predvidena cena računalnika z operacijskim sistemom in monitorjem največ 1.000 EUR; b) nakup IKT za vzpostavitev ali posodobitev delovnih postaj za zaposlene za avtomatizirano izposojo ali za uporabo modulov COBISS3 v sistemu COBISS: – trenutna stopnja opremljenosti predlagane lokacije z IKT za avtomatizirano izposojo ali za uporabo modulov COBISS3, – delež sofinanciranja s strani občin presega 30% vrednosti projekta, – predvidena cena računalnika z operacijskim sistemom in monitorjem največ 1.000 EUR; c) uvedbo knjigomata: – trenutna stopnja opremljenosti predlagane lokacije s knjigomati, – delež sofinanciranja s strani občin presega 20% vrednosti projekta, – predvidena cena knjigomata največ 20.000 EUR; d) vzpostavitev ali posodobitev informacijske infrastrukture za e-poslovanje knjižnic: – trenutna stopnja opremljenosti z IKT za e-poslovanje knjižnic, – delež sofinanciranja s strani občin presega 30% vrednosti projekta, – predvideni čas implementacije oziroma migracije iz obstoječe platforme; e) nakup IKT za vzpostavitev e-knjižnice: – ustreznost prostora za postavitev e-knjižnice, – dostopnost do tehnologij informacijske družbe, – predvidena stopnja učinkovitosti izrabe IKT, – trenutna stopnja opremljenosti z IKT. 7. Uporaba kriterijev Povzetek načina ocenjevanja: razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji. Na razpisu bodo izbrani tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje in jih bo ministrstvo na predlog strokovne komisije uvrstilo na seznam izbranih projektov v okviru sredstev, namenjenih za razpis. Število izbranih projektov in višina odobrenih sredstev sta odvisna od skupne višine prejetih točk in razpoložljivih sredstev. Najvišje število prejetih točk po splošnih in prednostnih razpisnih kriterijih za posamezni projekt je 61 točk. Najvišje število prejetih točk po splošnih kriterijih za posamezni projekt je 40 točk, najvišje število prejetih točk po prednostnih kriterijih za posamezni projekt je 21 točk. Izjema so projekti pod točko g) nakup IKT za delovanje sistema COBISS za potrebe splošnih knjižnic, kjer bo končna ocena določena na podlagi splošnih kriterijev, in sicer 1., 2. in 4. alineje točke 6.1, tako da bo dobljeno število točk po splošnih kriterijih pomnoženo z dva. Pogoj za uvrstitev v izbor je doseženi seštevek vsaj 32 točk ali več na posameznem projektu. Skupna ocena projektov bo opisna po naslednji opisni vrednostni lestvici: kakovostno (50–61 točk), ustrezno (32–49 točk), nezadovoljivo (do 31 točk). 8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev: okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki je na voljo za sofinanciranje projektov v okviru projektnega razpisa JPR22-KOP-2008, znaša predvidoma 480.000 EUR. 9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008. 10. Razpisni rok: razpis se prične 14. 3. 2008 in se zaključi 14. 4. 2008. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – izjave predlagatelja projekta o izpolnjevanju splošnih pogojev za sodelovanje na razpisu, – prijavne obrazce z navodili in navedbo obveznih prilog, – vzorec ocenjevalnega lista. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva ves poslovni čas ministrstva. Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.gov.si/mk. Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati po pošti. 12. Oddaja in dostava vlog 12.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v besedilu tega razpisa in v razpisni dokumentaciji. 12.2 Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, do 14. 4. 2008, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na ciljni projektni razpis 2008 z obvezno navedbo razpisnega področja (knjižnična dejavnost) in oznako JPR22-KOP-2008. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). 12.3 Če prijavitelj prijavi dva ali več projektov, naj vsak projekt pošlje v ločeni kuverti in za vsak projekt priloži popolno razpisno dokumentacijo. 12.4 Predlagatelj lahko za vsako enoto knjižnice prijavi samo po en projekt za vsakega od možnih predmetov sofinanciranja nakupa IKT. 12.5 Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse pogoje in kriterije razpisa. 13. Izločitev vlog 13.1 Ministrstvo bo iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo vse vloge predlagateljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba; – ki so prepozne ali prepozno dopolnjene; – ki so nepopolne. 13.2 Za vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba, se šteje vloga predlagatelja, ki ne izpolnjuje pogojev iz četrtega odstavka 3. točke besedila tega javnega razpisa. 13.3 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 14. 4. 2008 oziroma do tega dne ni bila predložena v vložišču ministrstva. 13.4 Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti je možno le v razpisnem roku (do 14. 4. 2008) z nujno oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. 13.5 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. 14. Pristojni uslužbenki: za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom sta pristojni: mag. Tatjana Likar, tel. 01/369-59-65, tatjana.likar@gov.si, in mag. Jelka Gazvoda, tel. 01/369-59-46, jelka.gazvoda@gov.si. 15. Uradne ure: uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. 16. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresiranim osebam je omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova ulica 10, Ljubljana), kot je navedeno v točki 11. 17. Odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje: odpiranje vlog se bo pričelo 17. 4. 2008. Strokovno presojo in ocenjevanje bo strokovna komisija izvedla v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti