Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

Št. 9000-2/2008 Ob-2885/08 , Stran 1019
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev. Predmet razpisa so krediti Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju: sklad) za okoljske naložbe na območju Republike Slovenije. Razpisani znesek znaša 14 milijonov EUR. Do kreditov so upravičene občine, gospodarske družbe in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, v skladu s 4. členom Splošnih pogojev in točko 3 c) tega razpisa. S kreditom je mogoče financirati naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb (v nadaljevanju: naložbe) za: A) Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za naslednje namene: 1. postavitev oziroma rekonstrukcijo sistemov in naprav za proizvodnjo toplote za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode, ki kot primarni energent uporabljajo lesno biomaso, sončno ali geotermalno energijo, toploto podtalnice ali površinske vode (toplotne črpalke po sistemu voda – voda), zemlje oziroma kamnitih masivov (toplotne črpalke po sistemu zemlja – voda) vključno z morebitnim sistemom daljinskega ogrevanja, t.j. razdelilnim omrežjem, priključki pri odjemalcih, krmilnimi sistemi ipd., 2. postavitev oziroma rekonstrukcijo objektov in naprav za proizvodnjo električne energije ali soproizvodnjo toplote in električne energije iz obnovljivih virov energije, ki bodo pridobile ali ohranile status kvalificiranega proizvajalca električne energije skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi, 3. postavitev oziroma rekonstrukcijo objektov in naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije iz fosilnih goriv, ki bodo pridobile ali ohranile status kvalificiranega proizvajalca električne energije skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi, 4. nakup vozil na električni ali hibridni pogon (kombinacija motorja z notranjim izgorevanjem in enega ali več elektromotorjev) v cestnem prometu (ne velja za nakup vozil za cestni prevoz tovora s strani podjetij, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo), 5. ukrepe učinkovite rabe energije v proizvodnih, poslovnih in javnih objektih, pri čemer priznani stroški obsegajo: i) celoten obseg naložbe pri rekonstrukciji oziroma zamenjavi razsvetljave, hidravličnih in pnevmatskih agregatov, elektromotornih pogonov in njihovih krmilnih sistemov, ogrevalnih in hladilnih sistemov, s katero se doseže vsaj 25% prihranek energije, ii) 50% stroškov naložbe v zamenjavo tehnoloških linij, strojev in naprav, kjer prihranek energije ni edini cilj naložbe, in s katero se doseže vsaj 25% prihranek energije na enoto proizvoda pri enakem obsegu proizvodnje, 6. obnovo obstoječe javne razsvetljave, ki vključuje regulacijo osvetljevanja in zamenjavo svetilk, s katero se doseže vsaj 30% prihranek električne energije, 7. celovito obnovo obstoječih objektov, pri katerih koeficient specifičnih transmisijskih izgub po obnovi ne bo presegal 0,45 W/m2K, z izvedbo naslednjih ukrepov: i) toplotna zaščita zunanje lupine objektov, ii) vgradnja energijsko varčnega zunanjega stavbnega pohištva, iii) vgradnja sodobnih sistemov ogrevanja (kondenzacijski kotli, modulirani kotli z izkoristkom najmanj 94%, kotli na lesno biomaso z izkoristkom najmanj 90%, solarni sistemi, toplotne črpalke po sistemu voda – voda oziroma po sistemu zemlja – voda, priklop na sistem daljinskega ogrevanja), vgradnja sistemov za centralno prezračevanje, toplozračno ogrevanje in klimatizacijo z rekuperacijo toplote, iv) optimizacija ogrevalnih sistemov (termostatski ventili, regulacija in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov). Do kredita so upravičene naložbe, ki bodo izvedene na podlagi projekta, izdelanega s strani pooblaščenih oseb, ki vključuje vse zgoraj navedene ukrepe. Izjema so naložbe v objektih, ki so že priključeni na omrežje daljinskega ogrevanja. V tem primeru zadošča, da projekt oziroma naložba vključuje ukrepe iz točk i), ii) in iv). 8) naložbe v gradnjo novih nizkoenergijskih objektov, pri katerih koeficient specifičnih transmisijskih izgub objekta ne presega 0,25 W/m2K oziroma pri proizvodnih objektih 0,45 W/m2K; priznani stroški naložbe obsegajo stroške vgradnje: i) toplotne zaščite zunanje lupine objekta, ii) energijsko varčnega zunanjega stavbnega pohištva, iii) sodobnih sistemov ogrevanja (kondenzacijski kotli, kotli na lesno biomaso z izkoristkom najmanj 90%, solarni sistemi, toplotne črpalke po sistemu voda-voda oziroma po sistemu zemlja-voda, priklop na sistem daljinskega ogrevanja), sistemov za centralno prezračevanje, toplozračno ogrevanje in klimatizacijo z rekuperacijo toplote. Objekti, ki so obnovljeni ali novozgrajeni s kreditom sklada, ne smejo biti namenjeni za prodajo na trgu. Najvišji delež kredita je 90% priznanih stroškov naložbe. B) Zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov) za naslednje namene: 1) tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje zraka v tehnološkem procesu, 2) gradnjo oziroma rekonstrukcijo naprav za čiščenje dimnih plinov in odpadnega zraka. Najvišji delež kredita je 80% priznanih stroškov naložbe. C) Gospodarjenje z odpadki za naslednje namene: 1) postavitev oziroma rekonstrukcijo sistemov in naprav za ločeno zbiranje, obdelavo in energijsko izrabo komunalnih odpadkov, ki lahko vključujejo tudi nakup vozil za prevoz odpadkov z motorjem EURO 5, 2) postavitev oziroma rekonstrukcijo sistemov in naprav za ločeno zbiranje, obdelavo, predelavo in ponovno uporabo odpadkov v tehnoloških procesih, 3) zamenjavo strešnih kritin, ki vsebujejo azbestna vlakna (npr. salonit), na objektih za izvajanje vzgoje, izobraževanja, varstva otrok in mladostnikov ter socialnega in zdravstvenega varstva, pod pogojem, da se izvede tudi toplotna izolacija podstrešja, pri čemer mora debelina izolacijskega materiala, s toplotno prevodnostjo lambda <= 0,045 W/mK, znašati najmanj 20 cm. Najvišji delež kredita je 80% priznanih stroškov naložbe. D) Varstvo voda za naslednje namene: 1. gradnjo oziroma rekonstrukcijo čistilnih naprav za komunalne odpadne vode z nazivno (konstrukcijsko) zmogljivostjo do 15.000 PE, 2. gradnjo oziroma rekonstrukcijo čistilnih naprav za tehnološke odpadne vode, 3. tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje voda v tehnološkem procesu, 4. tehnologije, naprave in ukrepe, ki v tehnološkem procesu omogočajo prihranek pitne vode, 5. predpripravo in naprave za čiščenje oporečnih virov pitne vode. Najvišji delež kredita je 80% priznanih stroškov naložbe. E) Odvajanje odpadnih vod ali oskrbo s pitno vodo za: 1. gradnjo oziroma rekonstrukcijo javnih in zasebnih kanalizacijskih omrežij za komunalne in/ali padavinske odpadne vode, ki se priključujejo na obstoječe čistilne naprave oziroma se čistilna naprava gradi istočasno, 2. nakup vozil za prevoz grezničnih odplak in/ali čiščenje kanalov pod pogojem, da gre za nakup vozila z motorjem EURO 5, 3. tehnologije, naprave in investicijske ukrepe, ki zagotavljajo prihranek pitne vode pri izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Najvišji delež kredita je 50% priznanih stroškov naložbe. 2. Kreditni pogoji a) Obrestna mera Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem razpisu, je trimesečni Euribor + 0,3%. b) Odplačilna doba Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila naložbe, ki je izkazana v vlogi za kredit. V nobenem primeru ne more presegati 15 let z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto. V primeru časovno omejenega izvajanja dejavnosti s področja varstva okolja na podlagi pogodbe, dovoljenja pristojnega organa, podeljene koncesije ipd., je odplačilna doba s pogojem vezana na veljavnost takšnega akta. Kredit se lahko odobri tudi za daljše obdobje, vendar mora v tem primeru kreditojemalec ob vsakokratnem poteku veljavnosti predložiti dokazilo, ki je podlaga za nadaljnje opravljanje dejavnosti. Predmet naložbe mora ostati v lasti kreditojemalca do konca odplačila kredita. Izjemoma in v utemeljenih primerih je odsvojitev dopustna po poprejšnjem pisnem soglasju sklada. c) Višina kredita Višina posameznega kredita je omejena na 2 mio EUR. Kredit se odobri v deležu (v %) od vrednosti priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita za posamezno skupino namenov je opredeljen v točki 1 tega razpisa. Na osnovi vrednotenja po okoljskih merilih se ta najvišji delež kredita lahko zniža še za največ 20%. Višina odobrenega kredita se lahko zniža tudi glede na kreditno sposobnost vlagatelja in kakovost zavarovanja kredita, nanj pa lahko vplivajo tudi omejitve pomoči po načelu »de minimis«. Elementi presoje kreditne sposobnosti vlagatelja in ustreznosti zavarovanja so sestavni del razpisne dokumentacije. 3. Pogoji dodeljevanja kreditov a) Splošni pogoji Naložbe, za katere bodo dodeljeni krediti po tem razpisu, morajo biti pričete po 1. 1. 2005. Noben dokument, povezan z naložbo (projektna dokumentacija, upravno dovoljenje) ne sme biti starejši od tega datuma. Noben plačilni dokument (potrdilo o plačilu računa oziroma situacijskega obračuna itd.), ki se nanaša na fizično izvedbo dela naložbe, ki predstavlja priznane stroške po tem razpisu oziroma osnovo za izračun odobrenega kredita, pa ne sme biti starejši od 1. 7. 2007, kar mora vlagatelj zagotoviti s posebno izjavo, ki je del razpisne dokumentacije. Priznani stroški naložbe obsegajo vse stroške v zvezi z izvedbo naložbe, med drugim stroške nakupa zemljišč, objektov in opreme, stroške gradnje objektov in namestitve opreme, stroške projektiranja, svetovanja, tehničnega nadzora, dovoljenj in vse druge stroške, ki so nedvoumno in v celoti ali v natančno določljivem deležu povezani z naložbo, ki je predmet dodelitve kredita. Med priznane stroške ne sodijo stroški davka na dodano vrednost, razen v primeru, ko vlagatelj nima pravice do odbitka vstopnega DDV, in stroški, ki bremenijo vlagatelja neodvisno od izvedbe naložbe, npr. stroški, povezani z inšpekcijskimi pregledi in obratovalnim monitoringom, stroški taks in drugih dajatev ipd. Druge omejitve priznanih stroškov naložbe so za posamezne skupine namenov opredeljene v točki 1 tega razpisa. Do kredita so upravičene le naložbe oziroma faze naložb, ki s strani sklada še niso bile kreditirane. Skupna zadolženost kreditojemalca pri skladu ne sme preseči 8 milijonov EUR. Krediti se praviloma odplačujejo v četrtletnih obrokih. b) Okoljska merila Zahteve za pridobitev kredita se po okoljskih merilih vrednotijo glede na pričakovane okoljske učinke naložbe, in sicer na podlagi podatkov o pričakovanih merljivih okoljskih učinkih naložbe in o stanju in vplivih na okolje pred izvedbo naložbe. Ugotavlja se izpolnjevanje naslednjih kriterijev: – splošni okoljski kriteriji (največ 40 točk) (načela trajnostnega razvoja, prednostni okoljski cilji in učinkovitost ravnanja z okoljem), – ustreznost tehnološke rešitve (največ 20 točk), – stopnja ogroženosti okolja (največ 40 točk) (zavarovana območja, občutljivejša in manj občutljiva območja, zmanjšanje emisij v okolje, zmanjšanje porabe naravnih virov in energije ter sanacija okolja). Največje možno število točk, doseženih v postopku okoljskega vrednotenja, je 100. Okoljska merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. c) Omejitve glede pomoči po pravilu »de minimis« V skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč »de minimis« (Uradni list EU L 379, 28. 12. 2006) za kredit po tem razpisu lahko zaprosijo upravičenci, razen podjetij iz sektorjev ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000, premogovništva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1407/2002, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, ter podjetij v težavah, kot jih opredeljujejo Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. Skupna višina pomoči »de minimis«, ki jih prejme upravičenec, ki ga ti predpisi zavezujejo, ne sme preseči 200.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju. Podatke o spodbudah po tem pravilu, ki so že bile dodeljene upravičencu, sklad pred dodelitvijo preveri pri pristojni službi na Ministrstvu za finance. Dejanska višina spodbude, ki jo z ugodnim kreditom dodeli sklad, bo izračunana na dan prvega nakazila kredita, o čemer bodo kreditojemalci pisno obveščeni. Zgornje omejitve ne veljajo za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo infrastrukturnih objektov in naprav za izvajanje obveznih državnih in lokalnih javnih služb varstva okolja. d) Zavarovanje kredita Dodeljeni kredit je potrebno ustrezno zavarovati s štirimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev in z enim ali z več od naslednjih zavarovalnih instrumentov: 1. prvovrstnim zavarovanjem, opredeljenim z vsakokrat veljavnimi predpisi Banke Slovenije, 2. poroštvom občine, 3. zavarovalno polico zavarovalnice, ki je pridobila dovoljenje pristojnega organa za opravljanje kreditnih zavarovalnih poslov, 4. hipoteko na tržno zanimivi nepremičnini, 5. zastavo tržno zanimivih premičnin, 6. zastavo vrednostnih papirjev, ki po predpisih iz prve točke tega odstavka niso opredeljeni kot prvovrstno zavarovanje, 7. drugimi, po posebnem predhodnem dogovoru za sklad sprejemljivimi zavarovanji, ki nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev dolžnikovih obveznosti. Kadar je kreditojemalec občina, za zavarovanje vračila kredita zadoščajo štiri bianco menice s pooblastilom za izpolnitev. Skladno s Tarifnim pravilnikom o nadomestilih za opravljanje storitev Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS, št. 12/08; v nadaljevanju: Tarifni pravilnik) kreditojemalec nosi stroške v zvezi z zavarovanjem terjatev sklada. 4. Vsebina vloge Vloga za dodelitev kredita mora vsebovati: a) obrazec vloge za dodelitev kredita s podatki o vlagatelju in naložbi in dokazili, zahtevanimi v razpisni dokumentaciji, b) dokazila o usposobljenosti, opredeljena v razpisni dokumentaciji, c) pozitivno mnenje resornega ministrstva za zadolžitev, ki ga priložijo le pravne osebe javnega sektorja iz 87. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 – ZJF), d) izjavo vlagatelja o že prejetih sredstvih državne pomoči za nameravano naložbo iz drugih javnih virov, e) izjavo vlagatelja o skupnem znesku odobrenih pomoči po načelu »de minimis« v zadnjih treh proračunskih letih, f) upravno dovoljenje za kreditirano naložbo (opredeljeno v razpisni dokumentaciji), oziroma če gre za naložbo, za katero takšno dovoljenje ni potrebno, izjavo/dokazilo proizvajalca opreme o skladnosti z okoljskimi predpisi, g) projektno dokumentacijo in poročilo ali strokovno oceno o vplivih naložbe na okolje, okoljevarstveno dovoljenje oziroma soglasje, skladno z opredelitvijo v razpisni dokumentaciji, h) dokumentacijo, opredeljeno v razpisni dokumentaciji, na podlagi katere se presoja kreditna sposobnost vlagatelja in ustreznost ponujenega zavarovanja kredita. 5. Postopek obravnave vlog Pri odločanju o dodelitvi sredstev vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 in 126/07). Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na sklad. Popolna vloga je zahteva za pridobitev kredita, ki vsebuje vse zahtevane elemente in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Na osnovi popolne vloge bo sklad vlagatelju dodelil pravico do kredita z izdano odločbo. Zoper odločbo ima vlagatelj pravico pritožbe v zakonsko določenem roku. 6. Kreditna pogodba Pred sklenitvijo kreditne pogodbe mora vlagatelj poravnati vse zapadle obveznosti do sklada in plačati nadomestilo za sklenitev kreditne pogodbe skladno z vsakokrat veljavnim Tarifnim pravilnikom ter predložiti sklep ustreznega organa o najemu kredita in menice, v primeru, da je kreditojemalec pravna oseba javnega sektorja iz 87. člena ZJF, pa še soglasje Ministrstva za finance k pogodbi o zadolžitvi. Rok za sklenitev kreditne pogodbe je 6 mesecev od datuma izdaje odločbe o dodelitvi kredita, razen za občine, pri katerih je rok za sklenitev kreditne pogodbe 9 mesecev od datuma izdaje odločbe o dodelitvi kredita. Pred prvim nakazilom sredstev morajo vsi kreditojemalci predložiti ustrezne zavarovalne instrumente, tisti, ki so zavezani k izvajanju naložb skladno z zakonom o javnem naročanju, pa tudi sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika. Strošek vodenja kredita, odobrenega na tem razpisu, znaša 5,40 EUR mesečno. Obračuna se trimesečno, za preteklo trimesečje. V primeru odstopa od kreditne pogodbe oziroma v primerih spremembe zavarovanja nosi kreditojemalec stroške skladno z vsakokrat veljavnim Tarifnim pravilnikom. 7. Poraba odobrenega kredita: odobreni kredit lahko kreditojemalec porablja na podlagi sklenjene kreditne pogodbe. Poraba kredita je dokumentarna. Pred vsakim nakazilom sredstev mora kreditojemalec poravnati vse zapadle obveznosti do sklada. Ustrezni deleži sredstev bodo kreditojemalcem oziroma izvajalcem nakazovani po predložitvi ustreznih dokumentov (pogodbe, računi, predračuni, mesečne situacije dotlej opravljenih del). Naložbe po tem razpisu morajo biti zaključene najkasneje v 2 letih od datuma izdaje odločbe o dodelitvi kredita, zadnje nakazilo sredstev pa izvesti najkasneje 3 mesece po navedenem roku. 8. Informiranje kandidatov: dodatne informacije lahko kandidati pridobijo na Ekološkem skladu Republike Slovenije, javnem skladu, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, tel. 01/241-48-20, telefaks 01/241-48-60 in na spletni strani www.ekosklad.si. 9. Rok in način prijave Razpis je odprt do porabe razpisanih sredstev oziroma najkasneje do 19. 12. 2008. Obravnavane bodo vloge, ki bodo prispele na sklad v času od objave v Uradnem listu RS do zaključka razpisa. Kandidati se lahko dogovorijo za pošiljanje razpisne dokumentacije na njihov naslov vsak delovni dan od objave razpisa dalje na Eko skladu, j.s., Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, tel. 01/241-48-20. Pred pošiljanjem razpisne dokumentacije morajo kandidati skladu predložiti dokazilo o plačilu stroškov tiskovin v višini 60,00 EUR ter navesti naslov, telefon/telefaks z navedbo kontaktne osebe kandidata, naziva naložbe in okvirne višine zaprošenih sredstev. Vloge na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami je treba oddati za vsako naložbo posebej.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti