Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

Št. 01100-0003-2008/4 Ob-2954/08 , Stran 1047
1. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarne dejavnosti. 2. Vsebina sofinanciranja Vsebina javnega razpisa je dodeljevanje finančnih sredstev za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanom, društvom interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez (v nadaljevanju: izvajalcev). Predmet javnega razpisa je delitev finančnih sredstev, ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog izvajalcem zagotavlja Občina Vojnik iz sredstev proračuna. Predmet tega razpisa niso sredstva, ki so namenjena za sofinanciranje: – programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne programe (zakonska ali pogodbena obveznost), – investicij v prostore društev. 3. Pogoji za prijavo na razpis Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Vojnik ali izvajajo dejavnost na območju Občine Vojnik oziroma ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Vojnik; – da imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti; – da imajo urejeno evidenco o članstvu; – da vsako leto Odboru za družbene dejavnosti Občine Vojnik redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto. 4. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost razpisa je 5.650,00 €. 5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter za dodelitev sredstev Osnovni kriterij za sofinanciranje programov je natančen opis programa, poročilo o porabljenih sredstvih za leto 2008 in število občanov Občine Vojnik, vključenih v programe. Poleg tega bo komisija pri izboru programov in projektov za sofinanciranje upoštevala naslednje kriterije: – program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin občanov, ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov oziroma drugih uporabnikov, izvajanje programa pa je v interesu Občine Vojnik; – program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z okoljem (za primere, ko telesna okvara ali invalidnost onemogoča posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno vključeval v vsakdanje življenje); – reference izvajalca – program se izvaja že daljše časovno obdobje oziroma izvajalec predlaganega programa že več let uspešno deluje na območju Občine Vojnik; – realnost programa – metode dela, strokovna ravnanja in druge aktivnosti v programu zagotavljajo dosego zastavljenega cilja; – program je namenjen pomoči družinam in posameznikom izven organizacije; – program vsebuje organizacije predavanj, delavnic in druga izobraževanja za člane ali širšo okolico; – program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov oziroma vsebuje elemente javnih služb s področja socialnega varstva; – sodelovanje prostovoljcev v izvajanju programa (možnost vključevanja prostovoljcev in njihovega usposabljanja). Za izpolnjevanje posameznega pogoja se dodeli programu do 10 točk. Posebej se dodelijo točke glede na število članov oziroma predvideno udeležbo: a) do 20 članov – 5 točk, b) od 20 do 40 članov – 10 točk, c) več kot 40 članov – 15 točk. Upoštevajo se člani oziroma udeleženci, ki so občani Občine Vojnik. Posamezni program, katerega izvedba je v posebnem interesu občine, se lahko dodatno točkuje v višini do 80% doseženih točk. 6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti porabljena v letu 2007. 7. Razpisni rok: rok za oddajo prijav je do vključno 26. 3. 2008. Predlagatelji morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali jih oddati osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v tajništvu Občine Vojnik. 8. Vsebina vlog in način pošiljanja Vloga mora vsebovati: – izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa interesenti dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, ali na spletni strani www.vojnik.si, – dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem razpisu, – natančen opis programov, – poročilo porabe sredstev za leto 2007 in – plan dela za leto 2008. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – javni razpis socialno-humanitarne dejavnosti 2008«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. 9. Izid razpisa Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem prijav začel v roku osmih dni po roku za oddajo prijav, v prostorih Občine Vojnik. Odpiranje ne bo javno. Če se zaradi števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor za družbene dejavnosti ne bo obravnaval. O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni najkasneje v 30 dneh po končanem zbiranju prijav. Občina Vojnik bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju programov socialno-humanitarnih dejavnosti po potrditvi predloga na seji Odbora za družbene dejavnosti. 10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje informacij v zvezi z razpisom: zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom v času uradnih ur pri referentki za družbene dejavnosti Valeriji Svetel, tel. 780-06-23 in 780-06-20, e-mail: druzbene.dejavnosti@vojnik.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti