Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

Št. 478-129/2007/43 Ob-2843/08 , Stran 1050
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmetov prodaje Premičnine, ki se nahajajo na deponiji ob mejnem prehodu Obrežje, in sicer: – 21 kontejnerjev dimenzij 6 m x 2,5 m x 2,6 m, – 5 kontejnerjev dimenzij 3 m x 2,5 m x 2,6 m, – 14 kontejnerjev dimenzij 1,5 m x 2,5 m x 2,6 m, – 1 dizel agregat moči 60 kVA, – 1 dizel agregat moči 41 kW. Kontejnerji se prodajajo skupaj, agregata pa posamezno. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javne dražbe. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: – za kontejnerje, ki so predmet prodaje, je izklicna cena 8.600,00 EUR, najnižji znesek višanja je 100,00 EUR; – za 60 kVA dizel agregat, ki je predmet prodaje, je izklicna cena 2.000,00 EUR, najnižji znesek višanja pa 100,00 EUR; – za 41 kW dizel agregat, ki je predmet prodaje, je izklicna cena 3.000,00 EUR, najnižji znesek višanja pa 100,00 EUR. Davek na dodano vrednost po stopnji 20% ni vključen v ceno in ga kupec plača poleg kupnine. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Ministrstvu za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v IV. nadstropju, in sicer v četrtek, 10. 4. 2008 z začetkom ob 10. uri. 7. Višina varščine Varščina za: – kontejnerje, ki so predmet prodaje, je 860,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic 18 31119-7221002-7554-2008, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – kontejnerji Obrežje; – 60 kVA dizel agregat, ki je predmet prodaje, je 200,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic 18 31119-7221002-7554-2008, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – veliki agregat; – 41 kW dizel agregat, ki je predmet prodaje, je 300,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic 18 31119-7221002-7554-2008, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – mali agregat. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Opozorilo: dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe Ogled predmetov javne dražbe bo potekal po predhodni najavi dne 3. 4. 2008 od 11. do 12. ure. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom in podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Biserko Gorišek, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, tel. 01/478-16-37, e-pošta: biserka.gorisek@gov.si. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/. 9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. 10. Pogoji javne dražbe Dražitelji morajo najkasneje do torka, 8. 4. 2008, v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj, javna dražba – obrežje«, na naslov Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, priporočeno po pošti ali osebno na vložišče oddati: – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik; – dokazilo o plačani varščini za predmete, ki jih dražijo. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Premičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti