Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

917. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti, stran 2321.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti
1. člen
V Pravilniku o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/03) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(pomen izrazov)
(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. dokumenti so vsi napisani, narisani, natisnjeni, razmnoženi, fotografirani, fotokopirani, fonografirani ali magnetno, optično oziroma kako drugače zapisani zaupni podatki;
2. stranka je fizična ali pravna oseba, ki z detektivom sklene pogodbo o opravljanju detektivskih storitev v pisni obliki;
3. poslovna tajnost so informacije in podatki iz 9. in 10. člena zakona, ki jih je detektiv zbral za svojo stranko in se ne smejo posredovati tretjim osebam. Detektiv jih je dolžan varovati tudi po opravljeni detektivski storitvi za stranko.
(2) Drugi izrazi, ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov, imajo v tem pravilniku enak pomen kot ga določa veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).«.
2. člen
V 3. členu se črta tretji odstavek.
3. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(zbiranje podatkov)
(1) Detektiv kot upravljalec zbirk podatkov iz 26. člena zakona za vsako zbirko podatkov (evidenco) vzpostavi katalog zbirke osebnih podatkov, ki vsebuje podatke, določene v prvem odstavku 26. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
(2) Detektiv posreduje podatke iz 1., 2., 4., 5., 6., 9., 10., 11., 12., in 13. točke kataloga zbirke osebnih podatkov Državnemu nadzornemu organu za varstvo osebnih podatkov, najmanj 15 dni pred vzpostavitvijo zbirk podatkov (evidenc) iz 26. člena zakona.
(3) Detektiv posreduje Državnemu nadzornemu organu za varstvo osebnih podatkov tudi spremembe podatkov iz prejšnjega odstavka, najkasneje v osmih dneh od dneva spremembe.«.
4. člen
V 10. členu se v četrtem odstavku črta besedilo »(11. člen zakona o varstvu osebnih podatkov)«.
5. člen
V 11. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Po preteku rokov hranjenja podatkov v evidencah iz prve in tretje alineje 26.c člena zakona detektiv podatke arhivira.«.
6. člen
V 12. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Detektiv po izpolnitvi pogodbe o opravljanju detektivske storitve podatke v evidenci iz druge alineje 26.c člena zakona briše oziroma uniči.«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-322/2007 (14-04)
Ljubljana, dne 28. februarja 2008
EVA 2008-1711-0023
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti