Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

960. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici, stran 2400.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00, 127/06), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB) in 14., 47. in 78. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 14. seji dne 21. februarja 2008 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se Občina Šempeter - Vrtojba, Cesta Goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici (ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva in vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici (zavod).
S tem odlokom se ureja status zavoda, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, delovanja in financiranja zavoda.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Ime zavoda: Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici.
Sedež zavoda: Andreja Gabrščka 1, 5290 Šempeter pri Gorici.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Šempeter pri Gorici.
V sestavo zavoda sodijo:
– matična Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici, Andreja Gabrščka 1, 5290 Šempeter pri Gorici,
– Podružnična šola Vogrsko, Vogrsko 99, 5293 Volčja Draga,
– Podružnična šola Vrtojba, Ulica 9. septembra 132/a, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici,
– Vrtec Šempeter: enota Žarek, Andreja Gabrščka 1/a, 5290 Šempeter pri Gorici,
– Vrtec Šempeter: enota Mavrica, Ulica Padlih borcev 13/b, 5290 Šempeter pri Gorici,
– Vrtec Šempeter: enota Sonček, Ulica 9. septembra 137/a, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici,
– Vrtec Šempeter: enota Zvezdica, Vogrsko 99, 5293 Volčja Draga,
– Oddelek šole in oddelek vrtca na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Šempeter pri Gorici.
Zavod lahko ob predhodnem soglasju ustanovitelja organizira delo v novi podružnični šoli ali enoti vrtca, ali ukine obstoječo, če so za to izpolnjeni pogoji določeni z zakonom.
Zavod opravlja dejavnost tudi v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica, in sicer v kombiniranem oddelku osnovne šole za vse razrede in oddelku vrtca.
3. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
Podružnični šoli in enote vrtca v pravnem prometu nimajo pooblastil.
4. člen
Zavod je pravni naslednik javnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, na registrskem vložku št. 1-96-00 in prevzema vse pravice in obveznosti novega zavoda.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo in predšolsko vzgojo.
2. Šolski okoliš
5. člen
Zavod je ustanovljen za potrebe osnovnošolskega izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok na območju Občine Šempeter - Vrtojba.
Zavod ima šolski okoliš na območju naslednjih prostorskih enot iz Registra Geodetske uprave Slovenije (prostorski okoliš):
1. vsi prostorski okoliši Šempetra pri Gorici,
2. vsi prostorski okoliši Vrtojbe,
3. vsi prostorski okoliši Krajevne skupnosti Vogrsko.
Vrtec Šempeter: enoti Mavrica in Žarek – zadovoljujeta potrebe po vzgoji in varstvu predšolskih otrok do vstopa v osnovno šolo na območju prostorskega okoliša Šempeter.
Vrtec Šempeter: enota Sonček – zadovoljuje potrebe po vzgoji in varstvu predšolskih otrok do vstopa v osnovno šolo na območju prostorskega okoliša Vrtojba.
Vrtec Šempeter: enota Zvezdica – zadovoljuje potrebe po vzgoji in varstvu predšolskih otrok do vstopa v osnovno šolo na območju Krajevne skupnosti Vogrsko.
Matična šola je Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici, kjer je sedež zavoda. V matični šoli se vpisuje otroke v osnovno šolo za celoten zavod. Ravnatelj lahko določi za vpis tudi Podružnično šolo Vogrsko in Podružnično šolo Vrtojba.
Starši lahko prepišejo otroka v šolo zunaj svojega šolskega okoliša, če šola v katero so vpisani in šola, v katero željo starši prepisati otroka, s tem soglaša.
III. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
Dejavnosti zavoda so:
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.101 – dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje,
– M/80.103 – dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z motnjami v razvoju,
– H/55.510 – dejavnost menz,
– H/55.520 – priprava in dostava hrane (catering),
– I/60.230 – drug kopenski potniški promet,
– K/70.200 – dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– O/92.511 – dejavnost knjižnic,
– O/92.623 – druge športne dejavnosti.
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
7. člen
Zavod opravlja javno veljavni vzgojno izobraževalni program in program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
8. člen
Zavod izvaja javno veljavni program devetletne osnovne šole in opravlja vzgojno izobraževalno dejavnost od prvega do devetega razreda obvezne osnovne šole.
9. člen
V Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici se izvaja program za osnovno šolo od prvega do devetega razreda devetletne osnovne šole.
V Podružnični šoli Vrtojba se izvaja program za osnovno šolo od prvega do petega razreda.
V Podružnični šoli Vogrsko se izvaja program za osnovno šolo od prvega do petega razreda.
Enote vrtca izvajajo program za predšolske otroke od prvega leta starosti do vstopa v osnovno šolo.
10. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva ter zdravja pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti se štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu s katerimi dopolnjuje in izboljšuje ponudbo vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega dela ali s katerim prispeva k popolnejšem izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
11. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
12. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– svet staršev,
– strokovni organi.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanje določi s pravili.
1. Svet zavoda
13. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba skladno s svojimi akti.
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, določenim z internim pravilnikom zavoda.
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev določenim z internim pravilnikom zavoda.
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta, in to največ dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je vezan na status njihovih otrok v zavodu, učenca v šoli oziroma otroka v vrtcu.
Svet zavoda odloča na sejah z večino glasov svojih članov.
2. Ravnatelj
14. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda in je odgovoren je za zakonitost dela zavoda.
15. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje z zakonom določene pogoje.
Mandat ravnatelja traja pet let.
16. člen
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po predhodni pridobitvi soglasja ministra, pristojnega za šolstvo in šport.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora, mnenje ustanovitelja in mnenje sveta staršev.
Učiteljski in vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasujeta tajno.
Če učiteljski in vzgojiteljski zbor ali ustanovitelj ne dajo mnenja v roku 20 dni od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda imenuje ravnatelja brez mnenja učiteljskega zbora ali vzgojiteljskega zbora ali ustanovitelja.
Postopek imenovanja in razrešitve ravnatelja se določi v poslovniku sveta zavoda.
17. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma, če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister, pristojen za šolstvo in šport.
V primeru, da minister imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja mora svet zavoda takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
a) Pomočnik ravnatelja
18. člen
Zavod ima, v skladu z veljavnimi predpisi za področje vzgoje in izobraževanja, enega ali več pomočnikov, ki pomagajo ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti vzgojiteljski in učiteljski zbor.
b) Vodja podružnične šole
19. člen
Podružnična šola ima vodjo.
Za vodjo podružnične šole je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo učitelja.
Vodjo podružnične šole imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev podružnične šole.
Vodja podružnične šole opravlja delo učitelja, organizacijske naloge v podružnični šoli in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.
c) Vodja enot vrtca
20. člen
Enote vrtca imajo vodjo.
Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo vzgojitelja.
Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev vrtca.
Pedagoški vodja vrtca je ravnatelj.
č) Javni razpis
21. člen
Ravnatelj in pomočnik ravnatelja se imenujeta na podlagi javnega razpisa po postopku, določenim z zakonom.
Javni razpis za pomočnika ravnatelja ni potreben, če ravnatelj predlaga pomočnika ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda.
d) Razrešitev
22. člen
Ravnatelj in pomočnik ravnatelja se razrešita na način in po postopku, ki ga določa zakona za direktorja javnega zavoda, razen, če veljavni predpisi s področja vzgoje in izobraževanja, ne določajo drugače.
3. Svet staršev
23. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev. V zavodu delujeta svet staršev za šolo in svet staršev za vrtec (v nadaljevanju: svet staršev).
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic seje sveta staršev zavoda opravi ravnatelj.
4. Strokovni organi
24. člen
Strokovni organi v zavodu so:
– učiteljski zbor,
– vzgojiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktivi učiteljev in
– strokovni aktivi vzgojiteljev.
25. člen
Učiteljski in vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
26. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno izobraževalno delo v posameznem oddelku.
27. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
28. člen
Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
Strokovni aktiv v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktiv v vrtcu obravnava vzgojno delo, daje vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnava pripombe staršev ter opravlja druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu.
5. Svetovalna služba
29. člen
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje učencem, otrokom in staršem ter sodeluje z učitelji, vzgojitelji in vodstvom zavoda pri načrtovanju razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega dela in poklicno svetuje.
Svetovalna služba sodeluje pri pripravi in izvedbi individualnih programov za otroke s posebnimi potrebami.
Delo svetovalne službe lahko opravljajo svetovalni delavci, ki so psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in defektologi.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje.
6. Knjižnica in učbeniški sklad
30. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.
V knjižnici se ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister za šolstvo.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačevati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.
V. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN FINANCIRANJE
31. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
Zavod lahko najema kredite samo s soglasjem ustanovitelja.
Zavod je dolžan upravljati premoženje s katerim razpolaga s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
32. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, plačil staršev za storitve v predšolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Zavod je dolžan uporabljati sredstva v skladu z namenom, za katerega so mu bila dodeljena.
Z odlokom o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba se določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda.
Zavod, ki opravlja javno veljavne programe, po katerih se pridobi javno veljavna izobrazba, se ne sme financirati iz sredstev političnih strank.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda, krije država oziroma ustanovitelj.
33. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, oddelka ali starostne skupine vrtca, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka ali vzgoje in varstva in podobno.
Šolski sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov.
Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
Za delovanje šolskega sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU
34. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Zavod je dolžan poročati ustanovitelju vsaj enkrat letno o svojem poslovanju in poslovnih rezultatih ter mu zagotavljati podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VII. NADZOR
35. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija, razen določb, ki se nanašajo na zaposlitev strokovnih delavcev, ki ga izvaja inšpektor, pristojen za delo.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedene v prvem odstavku tega člena, izvajajo pristojne institucije, določene z zakonom.
36. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzorujejo Računsko sodišče Republike Slovenije, ustanovitelj in notranji revizor.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
VIII. JAVNOST DELA
37. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda zagotavlja ravnatelj ali od njega pooblaščen delavec zavoda.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnemu delu zavoda, razen v primeru, ko je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali če tako odločita ravnatelj oziroma svet zavoda in njuna določitev ni v nasprotju z zakonom ali drugimi predpisi.
38. člen
Ravnatelj mora pred odločitvami, ki jih določata zakon in kolektivna pogodba pridobiti mnenje reprezentativnega sindikata v zavodu.
O delu zavoda, ki se nanaša na delavce zavoda, obvešča delavce ravnatelj zavoda ali od njega pooblaščena oseba.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
39. člen
Zavod lahko zadeve, ki jih ne ureja ta odlok, ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno urediti z internimi akti, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili zavoda. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in drugi splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
40. člen
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali ravnatelj, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
X. OPRAVLJANJE SKUPNIH ZADEV ZA ZAVOD
41. člen
Zavod se lahko za opravljanje skupnih zadev povezuje z ostalimi zavodi na območju upravne enote.
Za ustanavljanje ali združevanje v skupnosti vzgojno-izobraževalnih in vzgojno-varstvenih zavodov si mora zavod pridobiti soglasje ustanovitelja.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter, ki ga je sprejel Svet Mestne občine Nova Gorica, dne 26. novembra 1996, ki se vodi pod številko 022-14/96-6, Objavljeno v Uradnem glasilu.
43. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
44. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan.
45. člen
Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata v nespremenjeni sestavi.
46. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-2/2008-7
Šempeter pri Gorici, dne 22. februarja 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti