Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

935. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2008, stran 2372.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSDPO) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 15. redni seji dne 27. 2. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Grosuplje za leto 2008 (Uradni list RS, št. 28/07 in 93/07) – v nadaljevanju odlok, se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2008 določa v naslednjih zneskih:
+--------+----------------------------------+------------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |       v EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov     |   Rebalans 2008|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI        |    15.809.436|
|    |(70+71+72+73+74)         |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |    12.881.478|
+--------+----------------------------------+------------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI          |    10.573.750|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček  |     8.071.670|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |703 Davki na premoženje      |     1.435.080|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |704 Domači davki na blago in   |     1.067.000|
|    |storitve             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI         |     2.307.728|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki|     1.250.200|
|    |od premoženja           |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |711 Takse in pristojbine     |      40.500|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |712 Denarne kazni         |       3.600|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in |      50.688|
|    |storitev             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki    |      962.740|
+--------+----------------------------------+------------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI        |     1.987.000|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih |      740.000|
|    |sredstev             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč |     1.247.000|
|    |in nematerialnega premoženja   |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|73   |PREJETE DONACIJE         |      15.540|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih  |      15.540|
|    |virov               |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI        |      925.418|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih |      625.418|
|    |javnofinančnih institucij     |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |741 Prejeta sred. iz državnega  |      300.000|
|    |proračuna iz sredstev proračuna EU|         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |    17.385.466|
+--------+----------------------------------+------------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI          |     3.333.737|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki    |      764.364|
|    |zaposlenim            |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za   |      110.266|
|    |socialno varnost         |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve |     2.161.061|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |403 Plačila domačih obresti    |      147.700|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |409 Rezerve            |      150.346|
+--------+----------------------------------+------------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI         |     5.210.154|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |410 Subvencije          |      74.885|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |411 Transferi posameznikom in   |     2.970.469|
|    |gospodinjstvom          |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |412 Transferi neprofitnim     |      929.595|
|    |organizacijam in ustanovam    |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi |     1.235.205|
+--------+----------------------------------+------------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI       |     6.716.093|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih   |     6.716.093|
|    |sredstev             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|43   |INVESICIJSKI TRANSFERI      |     2.125.482|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |431 Investicijski transferi    |     1.765.463|
|    |pravnim              |         |
|    |in fizičnim osebam, ki niso    |         |
|    |proračunski uporabniki      |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |432 Investicijski transferi    |      360.019|
|    |proračunskim uporabnikom     |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK       |    –1.576.030|
|    |ali PRIMANJKLJAJ (I. -II.)    |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV     |       v EUR|
|    |IN NALOŽB             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POS.    |      77.500|
|    |IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV    |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POS.    |      77.500|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil |      74.000|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev  |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |752 Kupnine iz naslova      |       3.500|
|    |privatizacije           |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |         0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV        |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |         0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV        |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |440 Dana posojila         |         0|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev |         0|
|    | in naložb            |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz   |         0|
|    |naslova privatizacije       |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSO.     |      77.500|
|    |IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ.    |         |
|    |(IV.-V.)             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA        |       v EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE           |         0|
+--------+----------------------------------+------------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE           |         0|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |500 Domače zadolževanje      |         0|
+--------+----------------------------------+------------------+
|VIII.  | ODPLAČILA DOLGA         |      326.300|
+--------+----------------------------------+------------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA          |      326.300|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga   |      326.300|
+--------+----------------------------------+------------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)      |    –1.824.830|
|    |SREDSTEV NA RAČUNIH        |         |
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |     –326.300|
+--------+----------------------------------+------------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE         |     1.576.030|
|    |(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)    |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.|         |
|    |12. 2007             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |(9009 Splošni sklad za drugo)   |     1.824.830|
+--------+----------------------------------+------------------+
                                «
V 2. členu odloka se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Načrt razvojnih programov sestavljajo izdatki za investicije in državne pomoči (skupine kontov 42, 43 in podskupina kontov 410).«
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
2. člen
V 4. členu odloka se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Poleg prejemkov iz 43. člena ZJF so namenski prejemki tudi:
– vsi lastni prejemki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za financiranje proračunskih postavk, označenih s kratico »LS«,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se uporabi za določene investicij s področja odvajanja odpadnih voda,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabi za določene investicije s področja odlaganja odpadkov.
Neporabljeni namenski prejemki se prenesejo v proračun tekočega leta, razen prihodkov iz naslova lastne dejavnosti neposrednih proračunskih uporabnikov.«
Dosedanja prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
3. člen
V drugem odstavku 5. člena odloka se spremeni zadnji stavek, tako da se glasi:
»Pri tem prerazporeditve ne smejo presegati 20% obsega proračunske postavke.«
4. člen
Spremenita se drugi in tretji odstavek 6. člena odloka, tako da se glasita:
»Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2008 prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v prihodnjih letih v višini, ki ne sme presegati 90% pravic porabe v okviru posameznega glavnega programa sprejetega finančnega načrta neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2009 do višine 80% navedenih pravic porabe,
– v ostalih prihodnjih letih pa 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg obveznosti neposrednega uporabnika za blago in storitve in za tekoče transfere, prevzetih v letu 2008, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati 30% obsega pravic porabe v okviru posameznega glavnega programa sprejetega finančnega načrta neposrednega uporabnika.«
5. člen
Spremeni se prvi odstavek 8. člena odloka tako, da se glasi:
»Predstojnik neposrednega uporabnika (župan, oziroma v primeru krajevnih skupnosti predsednik sveta) lahko spreminja vrednosti projektov v načrtu razvojnih programov v skladu s sprejetim občinskim proračunom oziroma največ do 20% vrednosti posameznega projekta. V primeru, da se vrednost projekta spremeni za več kot 20%, pa je potrebno spremeniti investicijsko dokumentacijo, ki jo mora potrditi občinski svet, ki hkrati potrdi tudi spremembo vrednosti projekta v načrtu razvojnih programov.«
6. člen
Spremeni se drugi odstavek 9. člena odloka, tako da se glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 8.346 EUR.«
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-2/2006
Grosuplje, dne 27. februarja 2008
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti