Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

954. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Mežica, stran 2390.

Na podlagi 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 02/04) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 10. redni seji dne 27. 2. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Mežica
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji, merila in kriteriji za sofinanciranje letnih programov na področju turizma v Občini Mežica. Sredstva za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Mežica se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto. Sredstva za investicije v prostore društev niso predmet tega pravilnika.
2. člen
Predmet sofinanciranja programov turistične dejavnosti po tem pravilniku so praviloma programi za ohranjanje čiste in človeku prijazne okolice, spodbujanje sodelovanja med društvi, pospeševanje društvene dejavnosti povezane s promocijo turizma ter druge aktivnosti na področju turističnih dejavnosti.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
3. člen
Upravičenci do sredstev so izvajalci na področju turizma (društva, združenja in zveze), ki so registrirana za izvajanje dejavnosti, opredeljene v javnem razpisu in morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Mežica;
– so registrirani in delujejo najmanj eno leto;
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon o društvih;
– imajo zagotovljene osnovne pogoje (materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo načrtovanih programov;
– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto;
– da izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika.
4. člen
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov izvajalcev;
– zbiranje predlogov;
– ocenjevanje prispelih predlogov;
– obravnava predlogov;
– obveščanje izvajalcev o odločitvi;
– sklepanje pogodb;
– spremljanje pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna.
5. člen
Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi vsaj v enem lokalnem sredstvu javnega obveščanja in na spletni strani Občine Mežica.
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna. Vrednost sofinanciranja je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje programov turizma v Občini Mežica.
6. člen
Postopek javnega razpisa začne in vodi pristojni delavec Občinske uprave Občine Mežica, vrednotenje programov in projektov izvajalcev v skladu s tem pravilnikom pa opravi strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež);
– predmet javnega razpisa;
– izvajalce, ki se lahko prijavijo na javni razpis;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– merila in kriterije za vrednotenje programov in projektov;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo ter se na njihovo željo seznanijo s pravilnikom;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge;
– način dostave vlog;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa.
Vlagatelji oddajo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ki jo pripravi občinska uprava.
6. člen
Komisija, ki jo imenuje župan, na podlagi objavljenega razpisa in skladno s pogoji in merili iz tega pravilnika pripravi predlog razdelitve razpoložljivih sredstev.
7. člen
V 8 dneh od prejema obvestila o izboru, višini in namenu odobrenih finančnih sredstev lahko izvajalci vložijo pripombe na podan predlog. Utemeljene pripombe se upoštevajo pri končni razdelitvi proračunskih sredstev za dejavnost programov na področju turizma Občine Mežica. Sklep o dodeljenih sredstvih sprejme Odbor za gospodarstvo, premoženje in turizem Občine Mežica. Z izvajalci programov in projektov se sklenejo pogodbe o sofinanciranju programov na področju turizma Občine Mežica.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– podatki o izvajalcu;
– vsebina in obseg programov in projektov;
– čas realizacije programov in projektov;
– višina dodeljenih sredstev, ki jih zagotavlja občina;
– rok in način ter pogoje za nakazila sredstev;
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi obrestmi, ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 15 dni od vročitve pisnega predloga pogodbe. Če izvajalec ne vrne podpisane pogodbe občini v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je odstopil od pogodbe.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR PROGRAMOV
8. člen
Komisija oceni program glede na vsebino posameznih dejavnosti, pestrost programa, množičnost vključevanja, sodelovanje organizacije z okoljem, odmevnost programov, ki jih izvaja v širši okolici.
Sredstva za posamezne programe se razdelijo glede na:
– doseženo število točk;
– višino razpoložljivih proračunskih sredstev.
9. člen
Komisija pri izboru programov in projektov za sofinanciranje upošteva naslednja merila in kriterije:
1. REDNA DEJAVNOST DRUŠTEV:
– za vsako sekcijo, ki aktivno deluje v        10 točk
okviru društva
– za pregledno vsebinsko poročilo o delu v      10 točk
preteklem letu
– za pregledno finančno poročilo o delu v       10 točk
preteklem letu
– za pregledno vsebinsko predstavitev         10 točk
programa v tekočem letu
 2. PROGRAMI DRUŠTEV:
ČISTILNE AKCIJE
Če se čistilne akcije udeleži:
– do 5 članov                     10 točk
– vsak nadaljnji član 1 točka (več kot 50       50 točk
točk ni možno)
ORGANIZACIJA TURISTIČNIH PRIREDITEV:
– manjša prireditev do 50 obiskovalcev        20 točk
– prireditev od 51 do 200 obiskovalcev        30 točk
– večja prireditev nad 200 obiskovalcev        70 točk
IZOBRAŽEVANJE:
– organizacija strokovne ekskurzije         100 točk
– organizacija delavnic, tečajev           80 točk
– udeležba na seminarju, delavnici drugih       10 točk
izvajalcev (za enega udeleženca)
– organizacija ali pomoč pri strokovnih        30 točk
izobraževanjih
PROMOCIJSKI MATERIAL:
– izdaja prospekta                  120 točk
– izdaja razglednice                 80 točk
– izdaja časopisa                   30 točk
JUBILEJI:
– za 5 let (delovanja, obstoja …)           30 točk
– za 10 let (delovanja, obstoja …)          60 točk
– za 20 let (delovanja, obstoja …)          80 točk
– za 30 let in več (delovanja, obstoja …)      100 točk
PROJEKTI:
– postavitev informacijskih oznak         do 300 točk
– spletna stran (postavitev in zagon)        300 točk
– spletna stran (vzdrževanje)             30 točk
OSTALO:
– vzdrževanje, obnova turističnih objektov,     200 točk
oznak in drugih objektov, povezanih s
turizmom
– organizacija ocenjevalnih akcij (npr. za      50 točk
najlepše urejeno hišo …)
– doseganje rezultatov pri razpisih          80 točk
Turistične zveze Slovenije
– ohranjanje kulturne dediščine in šeg        100 točk
– organizacija vodenih izletov po kraju        50 točk
(šteje se najmanj 5 vodenih izletov)
– državno in mednarodno povezovanje (z        50 točk
organizacijami, združenji, ki delujejo na
področju turizma)
– sodelovanje na sejmih turizma           100 točk.
Programi in projekti se ocenijo v skladu z merili in kriteriji tega pravilnika. Vrednost posameznih programov in projektov je izražena v točkah. Vrednost točke se določi za vsako leto posebej, ko so ovrednoteni programi posameznih društev, v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa in projekta je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
10. člen
Izvajalci programov so dolžni izvajati programe in projekte v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi, ter o izvedbi redno sprotno poročati.
Občina Mežica lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih programov.
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika izvaja Nadzorni odbor občine.
11. člen
Upravičenec je dolžan delno ali v celoti povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencev do dneva vračila sredstev v primeru, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko uporabljena;
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
– druge nepravilnosti pri porabi sredstev.
V. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot sam pravilnik.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za sofinanciranje turističnih programov društev.
Št. 320-1/2008
Mežica, dne 27. februarja 2008
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti