Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

977. Pravilnik o vsebini in postopku vodenja registra delodajalcev, ki izvajajo praktično izobraževanje študentov v višjem strokovnem izobraževanju, stran 2438.

Na podlagi petega odstavka 50. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o vsebini in postopku vodenja registra delodajalcev, ki izvajajo praktično izobraževanje študentov v višjem strokovnem izobraževanju
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa vsebino in postopek vodenja registra delodajalcev, ki izvajajo praktično izobraževanje študentov v višjem strokovnem izobraževanju (v nadaljevanju: register) v gospodarski družbi, pri samostojnem podjetniku posamezniku in zavodu (v nadaljevanju: delodajalec) ter postopek izbrisa iz registra.
2. člen
(vpis v register)
(1) Delodajalca vpiše v register pristojna zbornica, potem ko mu izda potrdilo o izpolnjevanju pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja študentov v višjem strokovnem izobraževanju.
(2) Podatke, potrebne za vpis v register, ki jih pristojna zbornica ne more pridobiti sama iz uradnih evidenc, pridobi od delodajalca.
3. člen
(vsebina registra)
V register pri pristojni zbornici se vpišejo naslednji podatki:
– firma in sedež delodajalca,
– ime in priimek odgovorne osebe,
– datum vpisa v sodni oziroma poslovni register,
– matična in davčna številka delodajalca,
– glavna dejavnost delodajalca,
– datum izdaje potrdila pristojne zbornice o izpolnjevanju pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja študentov v višjem strokovnem izobraževanju,
– največje dovoljeno število učnih mest,
– strokovni naziv, za katerega delodajalec izvaja praktično izobraževanje,
– datum in številka potrdila o izbrisu iz registra ter datum izbrisa iz registra.
4. člen
(podatki v registru)
(1) V registru mora biti za vsak podatek, ki je vpisan, shranjen in dostopen datum vpisa in številka listine, na podlagi katere je bil izvršen ter kopija te listine.
(2) V primeru sprememb podatkov morajo biti v registru dostopni tako novi kot predhodno vpisani podatki. Delodajalec spremembe podatkov najkasneje v 8. dneh po njihovem nastanku posreduje pristojni zbornici na obrazcu, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika (obrazec 1).
(3) Listine, na podlagi katerih je bil delodajalec vpisan v register, se hranijo v skladu s predpisi pri pristojni zbornici.
5. člen
(baze podatkov)
(1) Register je deljen na aktivno in arhivsko bazo.
(2) V aktivni bazi so vpisani vsi delodajalci, ki imajo potrdilo iz 2. člena tega pravilnika in število učnih mest za posamezen strokovni naziv in naziv poklica z opredelitvijo delodajalca, ki ima verificirana ta delovna mesta.
(3) V arhivsko bazo se prenesejo podatki in dokumentacija, če je bilo delodajalcu izdano potrdilo o izbrisu iz registra.
6. člen
(zbirka listin)
Pristojna zbornica vodi tudi zbirko listin, in sicer ločeno za vsak subjekt vpisa, označeno s številko vpisa v register. V zbirko listin se vnesejo vse vloge, dokumentacija in listine, ki so bile priložene vlogi ter vse izdane sklepe in odločbe.
7. člen
(vpogled v register)
(1) Vpogled v register se zagotovi z računalniškim izpisom vpisanih podatkov, ki se nanašajo na posamezen subjekt vpisa (v nadaljevanju: izpisek iz registra).
(2) Izpisek iz registra izda pristojna zbornica na zahtevo vsakega zainteresiranega subjekta (šole oziroma delodajalca).
8. člen
(varovanje podatkov)
Za varovanje osebnih podatkov pri vodenju in uporabi registra se poleg določb tega pravilnika uporabljajo tudi določbe predpisov s področja varstva osebnih podatkov.
9. člen
(izbris iz registra)
(1) Pristojna zbornica delodajalca izbriše iz registra:
– če ugotovi, da delodajalec ne izpolnjuje več predpisanih kadrovskih, materialnih in drugih pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja študentov v višjem strokovnem izobraževanju in
– če delodajalec poda vlogo za izbris iz registra.
(2) Delodajalec poda vlogo za izbris iz registra na obrazcu, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika (priloga 2). Vlogo mora podati najmanj 30 dni pred predvidenim dnem izbrisa.
(3) O izbrisu iz registra pristojna zbornica izda sklep o izbrisu iz registra, po dokončnosti le-tega se delodajalec izbriše iz registra.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
(vzpostavitev registra)
Pristojne zbornice vzpostavijo register delodajalcev za praktično izobraževanje študentov v višjem strokovnem izobraževanju v 6. mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-72/2007-5
Ljubljana, dne 11. februarja 2008
EVA 2007-2111-0142
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti