Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

967. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-stanovanjsko naselje Čeplje, stran 2411.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99, 38/02) je Občinski svet Občine Vransko na 10. redni seji dne 25. 2. 2008 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-stanovanjsko naselje Čeplje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev Prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 21/90) in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko (Uradni list RS, št. 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 66/99 in 21/00 in 19/02) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za poslovno-stanovanjsko naselje Čeplje (v nadaljevanju OPPN).
2. člen
Določbe tega odloka dopolnjujejo:
A) Tekstualni del:
1. Strokovne podlage;
2. Izvleček iz planskega akta;
3. Analiza ustvarjenih razmer;
4. Opis prostorske ureditve;
5. Urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje objektov in ureditev;
6. Rešitve prometne in komunalne infrastrukture;
7. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin;
8. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
9. Nova parcelacija;
10. Etapnost izvajanja prostorske ureditve;
11. Drugi pogoji in zahteve za izvajanje načrta;
12. Smernice nosilcev urejanja prostora;
13. Seznam sprejetih aktov in predpisov, ki so bili pri pripravi izvedbenega prostorska akta upoštevani.
B) Grafični del:
1. Ureditveno območje na digitalnem načrtu parcel  M 1 : 500
2. Ureditveno območje na geodetskem načrtu      M 1 : 500
3. Prikaz namenske rabe iz planskega akta      M 1 : 5000
4. Prikaz prostorske ureditve            M 1 : 500
5. Rešitve prometne in komunalne infrastrukture   M 1 : 500
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami     M 1 : 500
7. Načrt parcelacije                 M 1: 500
8. Geodetsko zazidalna situacija           M 1 : 500
9. Situacija NN elektro priključka
in priključka na lokalno čistilno
napravo na načrtu parcele             M 1 : 1000.
II. OBMOČJE OPPN
3. člen
(1) Meja območja OPPN meji na severovzhodni strani na obstoječ odprt odvodnik – potok Poltav, oziroma na regionalno cesto RII – 447/0290 Šentrupert–Ločica in na vzhodu na lokalno cesto LC 490191 Čeplje–Pondor. Na južni strani je pozidava naselja, na zahodni strani pa so kmetijske površine. Velikost območja je cca 0.56 ha.
(2) OPPN se pripravi za območje, ki sega na parcele oziroma del parcel, k.o. Prekopa: 507/1d, 507/3d in 2636/1d (d-pomeni delno).
(3) Izven območja OPPN poteka izvedba priključitve območja na vodovodno, kanalizacijsko, telekomunikacijsko, elektroenergetsko in prometno omrežje. Območje priključevanja, dograjevanja in zamenjave obstoječega omrežja poteka po parcelah, k.o. Prekopa št.:
– prometno omrežje: 479/12, 1602/1, parceli ceste RI-447/0290, 2636/1, 2636/2, 2636/3,
– kanalizacijsko omrežje: 479/12, 1602/1, 2632, 2636/1,
– vodovodno omrežje: 479/12, 1602/1, 151, 152, 725/1, 725/2, 729/1, 2636/1, parceli ceste RI-447/0290,
– elektroenergetsko omrežje: 504/1, 504/2, 504/3, 502, 497/13, 496/14, 497/15, 497/16, 497/18, 2632,
– telekomunikacijsko omrežje: parceli ceste RI-447/0290,
– komunikacijsko kabelsko razdelilno omrežje: 1602/1, parceli ceste RI-447/0290.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA TER ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
4. člen
(dopustne dejavnosti)
Na območju OPPN so dovoljene naslednje dejavnosti:
– stanovanja,
– spremljajoče dejavnosti za potrebe stanovanjskih območij, ki so: trgovina, gostinstvo in storitvene dejavnosti, ki ne motijo okolice, poslovni prostori, vse pod pogojem, da je zagotovljeno potrebno št. parkirnih mest.
5. člen
(vrste gradenj)
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gradenj, oziroma drugih del:
– gradnja novega objekta,
– redna investicijska in vzdrževalna dela,
– spremembe namembnosti,
– rušitve, odstranitve in nadomestne gradnje,
– dozidave in nadzidave objektov,
– rekonstrukcija objektov.
6. člen
(vrste gradenj glede na namen)
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gradenj glede na namen:
– večstanovanjski objekti, z možnostjo poslovnih prostorov,
– enostavni objekti,
– zelene površine.
7. člen
(pogoji za urbanistično oblikovanje)
(1) Predvidena poslovno-stanovanjska pozidava bo predvidoma obsegala:
– kletno etažo s parkirnimi prostori, servisnimi in infrastrukturnimi prostori,
– štiri večstanovanjske objekte z možnostjo poslovnih prostorov v pritličju.
(2) Lega objektov predvidena po geodetski zazidalni situaciji.
(3) Horizontalni gabariti so okvirni gabariti po geodetsko zazidalni situaciji oziroma tloris osnovnega volumna objekta, ki je lahko podolgovate oziroma kvadratne oblike. Možna so odstopanja od horizontalnih gabaritov določenih v grafičnih prilogah pod pogojem, da se ne spreminja razmerje pozidanosti parcel, da je zagotovljena požarna varnost objektov in ustrezno število parkirnih mest:
– zahodni objekt: 10,50 x 43,50 m,
– severni objekt: 10,50 x 36,00 m,
– južni objekt: 18,00 x 18,00 m,
– vzhodni objekt: 11,25 x 30,00 m (v pritličju 6,00 x 30,00 m).
(4) Vertikalni gabarit oziroma etažnost večstanovanjskih objektov predvidoma pada proti obstoječi pozidavi proti vzhodu.
– zahodni objekt: K+P+3,
– severni objekt: K+P+2,
– južni objekt: K+P+2,
– vzhodni objekt: K+P+1+M.
Etažnost posameznih predvidenih objektov lahko tudi odstopa od določene. Klet mora biti v celoti vkopana. Mansarda je lahko normalna etaža. Maksimalna višina posameznega objekta se določi z določeno maksimalno svetlo višino etaže, ki znaša 2,80 m in minimalno, ki znaša 2,50 m ter tehnološko pravilno izvedbo strehe in strešne konstrukcije. Maksimalno višino objektov lahko presegajo prostori za dostop na streho, zunanja stopnišča ter tehnološke rešitve dvigal. Kletna etaža je minimalne svetle višine 2,20 m.
8. člen
(pogoji za arhitekturno oblikovanje)
(1) Dovoljena je kombinacija monolitne, betonske, jeklene in klasično zidane konstrukcije.
(2) Strehe so predvidoma ravne ali enokapnice z možnostjo kombinacije ostalih oblik streh. Na posameznih predvidenih objektih je dovoljena izvedba različnih oblik streh.
(3) Fasada je lahko klasična ometana ali v izvedbi novejše tehnologije v kombinaciji z lesenimi elementi ali intenzivno barvnimi elementi novejše tehnologije.
(4) Oblikovanje odprtin ni določeno.
(5) Predvideno število stanovanjskih enot za posamezni objekt je:
– zahodni objekt:       28 stanovanjskih enot,
– severni objekt:       18 stanovanjskih enot,
– južni objekt:        8 stanovanjskih enot,
– vzhodni objekt:       5 stanovanjskih enot,
----------------------------------------------------
               59 stanovanjskih enot
Število stanovanjskih enot se lahko pri posameznem objektu spreminja pod pogojem, da je zagotovljeno potrebno število parkirnih mest.
Možno je horizontalno in vertikalno povezovanje stanovanjskih enot, pod pogojem, da je omogočena funkcionalna komunikacija.
(6) Gabariti stanovanjskih enot v najvišji etaži posameznega objekta so lahko odmaknjeni od osnovnega gabarita v notranjost, tako nastale površine se lahko izvedejo kot pohodne terase.
9. člen
(pogoji za krajinsko oblikovanje)
(1) Varuje se zeleni obvodni pas ob vodotoku Poltav.
(2) Celotno območje urejanja je prepleteno z vzdolžnimi, prečnimi tlakovanimi pešpotmi, ki povezujejo objekte in manipulativne površine med seboj. Vmes se uredijo zelene površine z zasaditvijo avtohtonega rastlinja. Ob potoku Poltav, kjer se delno uredi brežina izven varovanega območja potoka, se izvede sprehajalna pot. Predvideni so tudi leseni platoji ob potoku namenjeni sprostitvi in otroški igri. Možna je postavitev ograjenega otroškega igrišča.
10. člen
(gradnja enostavnih objektov)
(1) Enostavni objekti so lahko:
– pomožni objekti: ograje in pomožni infrastrukturni objekti ter
– urbana oprema.
(2) Pomožni infrastrukturni objekti obsegajo vse objekte in naprave vezane na prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko infrastrukturo (parkirišča, ekološki otoki, reklamne table in podobno) ter postavitev cestne in ostale urbane opreme (ograje, prometna signalizacija, svetilke in podobno).
(3) Oblikovanje enostavnih objektov je svobodno, če s tem občinskim podrobnim prostorskim načrtom ni določeno drugače:
– ekološki otok se postavi na betonsko podlogo, ogradi z leseno, netransparentno ograjo višine 2,00 m ter ozeleni z visokim in nizkim grmičevjem,
– ograja je lesena ali v obliki žive meje, višine max. 2,00 m zasajena oziroma postavljena na parcelno mejo razen ob javni cesti, kjer ograja ne sme posegati v polje preglednosti in je za njo potrebno predhodno pridobiti soglasje upravljavca ceste in ob potoku Poltav, kjer ograja ne sme posegati v varovani pas vodotoka.
11. člen
(odstranitev objektov)
Predvidena je odstranitev objektov:
– stanovanjske stavbe na parceli 507/3, k.o. Prekopa,
– stanovanjske stavbe na parceli 507/1, k.o. Prekopa,
– treh gospodarskih stavb na parceli 507/1, k.o. Prekopa,
– funkcionalnega objekta na parceli 507/1, k.o. Prekopa.
12. člen
(parcelacija)
(1) Nova parcelacija je določena v grafični prilogi št. 7 Načrt parcelacije.
(2) Odmik objekta od mej zemljiških parcel znaša min. 4,00 m. Za manjši odmik oziroma za objekt, ki je oddaljen 4,00 m in več, ima pa vpliv na sosednja zemljišča in objekte, je potrebno pridobiti soglasje sosedov.
(3) Parcela je lahko pozidana do 40% površine, kar vključuje glavni objekt in enostavne objekte, nepozidane površine je 60%. Pri določanju razmerja se upošteva bruto etažna površina pritličja.
(4) Obodna parcelacija OPPN v naravi ni zamejičena in je prenesena iz grafičnih prilog katastrskega načrta v merilu 1 : 2880, zato lahko pride do odstopanj v izmeri in legi novih parcel.
IV. MERILA IN POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE OBMOČJA
13. člen
(skupne določbe)
(1) Zaradi predvidene gradnje se zgradijo, prestavijo, zamenjajo oziroma zaščitijo komunalni, energetski in telekomunikacijski vodi ter objekti. Projektiranje in gradnja prometnega, komunalnega, energetskega in telekomunikacijskega omrežja, naprav in objektov potekajo v skladu s pogoji posameznih upravljavcev navedenih v obvezni prilogi OPPN Smernice nosilcev urejanja prostora.
(2) V primeru večjega števila upravljavcev komunalne infrastrukture se teži k enotnem usklajenem koridorju komunalne infrastrukture za vse nivoje omrežij (primarno, sekundarno in distribucijsko). Komunalni vodi so predvidoma speljani pod stropom garaže kletne etaže, s tem, da ne posegajo v min. svetlo višino garaže.
(3) V skladu s smernicami Ministrstva za promet, Direkcije RS za ceste, Območje Celje, se morajo morebitna prečkanja komunalnih vodov regionalne ceste izvesti s prevrtanjem pravokotno (±15°) na os regionalne ceste izven območja križišča (min. odmik 5,00 m) v minimalni globini 1,20 m (teme zaščitne cevi), zaščitna cev pa mora segati min. 5,00 m od roba asfalta regionalne ceste.
14. člen
(prometno omrežje)
(1) Na območju urejanja OPPN in vplivnem območju veljajo za ureditev prometnega omrežja naslednji pogoji:
– izvede se dostopna dvosmerna cesta na zahodu območja urejanja preko ceste za Poslovno obrtno območje Čeplje in novo predvidenega krožišča na regionalni cesti RI-447/0290 v km 8+040, katere trasa se predvidi v sklopu urejanja celotnega območja,
– na območju urejanja se izvede interna dovozna/izvozna cesta za dvosmerni promet s širino vozišča min. 5,00 m ter primerno dimenzioniranimi obračališči,
– uvoz in izvoz v/iz garaže v kleti se predvidi v južnem objektu oziroma v njegovi bližini,
– ohranja se obstoječi most čez potok Poltav,
– izvede se rekonstrukcija lokalne ceste LC 490191 Čeplje–Pondor s širino vozišča 5,20 m in možno izvedbo enostranskega pločnika,
– izvede se rekonstrukcija obstoječega križišča na regionalni cesti RI-447/0290 v km 7.700, z izvedbo levega zavijalnega pasu min. dolžine 20,00 m,
– vsi posegi v območju OPPN bodo oddaljeni več kot 8,00 m od asfalta regionalne ceste RII-447 / 0290 Šentrupert–Ločica oziroma bodoče razširjene ceste.
(2) Za potrebe večstanovanjskih objektov se v kleti uredi 78 parkirnih mest ter zunaj 41 parkirnih mest, skupaj torej 119 PM / 59 stanovanjskih enot oziroma investitor mora zagotoviti minimalno 2 PM na stanovanjsko enoto na parceli. Za funkcionalno ovirane osebe mora biti zagotovljeno 5% parkirnih mest.
(3) Meteorne in druge odpadne vode z območja ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa.
(4) Pešpoti povezujejo posamezne objekte med seboj in pripadajočimi parkirnimi površinami. Predvidoma so umaknjene od manipulacijskih površin in dovozne ceste.
(5) Prometne površine na obravnavanem območju morajo biti opremljene s predpisano talno in vertikalno prometno signalizacijo.
15. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Na območju OPPN veljajo za ureditev kanalizacijskega omrežja naslednji pogoji:
– na obravnavanem območju se izvede ločen kanalizacijski sistem,
– za predvidene objekte na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta se za odvajanje odpadnih vod izvede priključek na javno fekalno kanalizacijsko omrežje priključeno na predvideno lokalno čistilno napravo za naselje Čeplje, skladno s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02, 50/04) ter Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05).
(2) Za meteorne vode se izvede meteorna kanalizacija glede na predvidene prispevne površine obravnavanega območja:
– čiste meteorne vode: se preko peskolovov kontrolirano odvajajo preko cevnega zadrževalnika in zunanjega zadrževalnika v površinski odvodnik – potok Poltav;
– onesnažene meteorne vode: se pred odvajanjem očistijo preko lovilcev olj in maščob;
– zaledne in podtalne vode: zaradi dotekajočih podtalnih vod se predvidi možna kesonska izvedba vkopanega dela objektov ter izčrpavanje dotekajočih podtalnih vod iz neposredne okolice objektov (drenaža od kote temeljenja objektov do kote terena s črpalnim jaškom).
16. člen
(vodovodno omrežje)
Na območju OPPN veljajo za ureditev vodovodnega omrežja naslednji pogoji:
– za oskrbo pitne in požarne vode se za obravnavano območje izvede novo vodovodno omrežje od obstoječega vodovoda PE Ø 90 mm, ki se konča na severovzhodnem delu parcele št. 725/1, k.o. Prekopa. Od tu dalje poteka obstoječi vodovod v izvedbi SAL Ø 80 mm in SAL Ø 50 mm, katerega je potrebno obnoviti z vodovodom iz NL Ø 100 mm do parcele št. 92, k.o. Prekopa,
– na predvidenem vodovodu na območju urejanja se izvedejo štirje nadzemni hidranti,
– od novega vodovoda se izvedejo odcepi do posameznih objektov z vodomernimi jaški, ki se izvedejo v zidnih nišah v hodniku.
17. člen
(elektroenergetsko omrežje)
Na območju OPPN veljajo za ureditev električnega omrežja naslednji pogoji:
– od obstoječe transformatorske postaje TP Čeplje se izvedejo primarni NN priključni zemeljski kablovodi 1 kV, s trasnim potekom ob lokalni cesti vse do NN prosto stoječe omarice RG/DES, ki se postavi ob južni meji znotraj območja urejanja. Kjer kablovodi potekajo po travnikih oziroma nevoznih površinah, se položijo prosto v zemljo. Na mestu križanj s cesto in ostalimi komunalnimi vodi se položijo v kabelsko kanalizacijo.
– od NN prosto stoječe omarice RG/DES se do posameznih objektov izvedejo sekundarni kabli do tipskih elektro omaric, ki se vgradijo v fasade objektov,
– na območju urejanja se demontira NN zračno omrežje,
– na območju urejanja se predvidi javna razsvetljava. Predvidene so svetilke tipa AXIAL KF z vgrajenimi varčnimi fluoroscetnimi sijalkami, moči 36 W in pritrjene na pocinkane kandelabre nadzemne višine 4,00 m (lahko tudi drugi tipi z enako kvaliteto in močjo sijalke).
18. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Na območju OPPN veljajo za ureditev telefonskega omrežja naslednji pogoji:
– za območje urejanja se izvede TK kabelska kanalizacija s priključkom na obstoječe telefonsko omrežje K4 Vransko, ki poteka izven območja OPPN ob severnem robu regionalne ceste,
– izvede se TK kabelska kanalizacija s PVC cevmi in ustreznimi TK jaški s tipskimi pokrovi Telekom,
– obstoječe TK omrežje, ki poteka ob severnem robu območja urejanja se dodatno zaščiti.
19. člen
(komunikacijski kabelsko razdelilni sistem)
(1) Na področju Čepelj je zgrajen primarni in sekundarni razvod KRS, zato se pri načrtovanju objektov in ostale infrastrukture upošteva obstoječ KRS.
(2) Primarno in sekundarno omrežje je zasnovano v podzemni izvedbi (globina izkopa min. 0,8 m). Predvidoma se v zemljo položi kabelska kanalizacija v katero se uvlečejo kabli, pod asfaltiranimi površinami je predvidena kabelska kanalizacija s kabelskimi jaški za zaščito in servisiranje uvlečenih kablov, prav tako pod stropom garaže v kletni etaži.
(3) Na fasadi objektov se za potrebe KRS predvidi podometna razdelilna omarica, ki naj bo locirana na javno dostopnem mestu v izvedbi, ki zagotavlja zapiranje s ključavnico. V razdelilni omarici se zagotovi priključek na električno omrežje 220 V za priključitev potrebnega hišnega ojačevalnika.
(4) Kabli za KRS in TK se predvidoma položijo v isti jašek, vendar v različnih kanalizacijskih ceveh.
20. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Območje OPPN se delno nahaja v nadzorovanem pasu obstoječega prenosnega plinovoda M2, MMRP Rogatec–RMRP Vodice (premer 400 mm, tlak 50 bar, stacionaža 62390 m, odmik meje območja je cca 80 m od plinovoda, obč. Vransko), ki je v upravljanju Geoplin plinovodi d.o.o., kot sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina.
(2) Izvedba TK kabelske kanalizacije za potrebe območja urejanja se približa prenosnem plinovodu na cca 50,00 m.
(3) Trajno grajeni objekti na območju OPPN se prenosnemu plinovodu približajo na cca 80,00 m.
(4) V varnostnem pasu vseh plinovodov se dela lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom pooblaščenega operaterja.
(5) Za poseganja v nadzorovani pas plinovoda nad 16 bar se upošteva Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar (Uradni list RS, št. 60/01 in 54/02).
21. člen
(ogrevanje)
(1) Za potrebe ogrevanja se znotraj parcele predvidi možnost kotlarne na bio maso za predvideno kapaciteto gradnje.
(2) Dovoljena je postavitev kotlarne in pripadajočih prostorov v objektih oziroma v kletni etaži, če to dovoljujejo tehnične zahteve posamezne tehnologije.
(3) Možni so tudi drugi načini ogrevanja kolikor se pokaže potreba in smiselnost.
22. člen
(zbiranje in odvoz odpadkov)
(1) Ravnanje s komunalnimi odpadki je določeno z občinskim odlokom o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki, veljavnim na območju Občine Vransko.
(2) Za komunalne odpadke se izvede ekološki otok za ločeno zbiranje odpadkov na parceli. Zbirno in prevzemno mesto je ustrezno urejen prostor, na katerem koristnik odvoza komunalnih odpadkov redno odlaga odpadke v tipizirane vsebnike za odpadke, izvajalec pa jih redno odvaža. Tip in velikost vsebnikov določi upravljavec odvoza odpadkov. Dostop do prevzemnega mesta mora biti vedno dostopen s specialnim vozilom za odvoz odpadkov. Odpadki se odvažajo na odlagališče komunalnih odpadkov s strani pooblaščene osebe.
(3) Pri načrtovanju odjemnega mesta je potrebno upoštevati Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarski javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 136/04, 25/06, 32/07).
V. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
23. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Glede na dejansko in namensko rabo prostora se obravnavano območje, skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05), uvršča v območje s III. stopnjo varstva pred hrupom.
(2) S predvidenim posegom ne smejo biti presežene kritične vrednosti kazalcev hrupa L(dvn) za III. stopnjo varstva pred hrupom.
(3) Omilitveni in zaščitni ukrepi v času gradnje se nanašajo predvsem na izbiro in vzdrževanje strojev in mehanizacije.
(4) V smislu monitoringa hrupa je potrebno:
– meritve hrupa je potrebno izvesti v času intenzivnih gradbenih del na območju najbližjega stanovanjskega objekta. Če bi meritve pokazale preseganje dovoljenih ravni hrupa, je potrebno zagotoviti ustrezno dodatno zaščito.
24. člen
(varstvo zraka)
(1) Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati mejnih količin, določenih z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zrak (Uradni list RS, št. 73/94, 52/02, 8/03, 41/04 – ZVO-1) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94, 51/98, 83/98,105/00).
(2) Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da zagotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča, torej ne smejo presegati maksimalne dovoljene emisije določene v navedeni uredbi.
(3) V času gradnje je potrebno vlažiti sipke materiale in nezaščitene površine, preprečiti raznos materialov z gradbišča in prekrivati sipke tovore pri transportu po javnih prometnih površinah. Upoštevati je potrebno predpise, ki urejajo emisije za gradbeno mehanizacijo in transportna sredstva.
25. člen
(varstvo voda)
(1) Odvajanje odpadnih voda iz območja OPPN mora biti urejeno v skladu s pogoji določenimi v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05) in Pravilniku o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02, 50/04).
(2) Izboljšanje okolja oziroma varstvo voda se doseže z:
– odvajanjem odpadnih vod v javno kanalizacijsko omrežje in predvideno lokalno čistilno napravo,
– izgradnjo kanalizacijskega sistema območja,
– rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema.
(3) Onesnažene meteorne vode z manipulativnih utrjenih površin se vodijo preko lovilca olj in goriv v obstoječi vodotok.
26. člen
(ohranjanje narave)
(1) Na območju obravnavanega občinskega podrobnega prostorskega načrta ni vsebin ohranjanja narave (zavarovanih območij, posebnih varstvenih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij, območij pomembnih za biotsko raznovrstnost in območij Natura 2000) kot to določa Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04, v nadaljevanju ZON-UPB2).
(2) Zaradi zmanjšanja negativnih učinkov svetlobnega onesnaževanja in s tem možnosti poslabšanja ugodnega stanja živalskih vrst, naj se načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih površin, uporabljajo naj se žarnice s čim manjšim deležem ultravijolične svetlobe, načrtuje naj se sistem osvetljevanja tako, da v drugem delu noči ostane prižgano minimalno luči.
27. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Načrtovana gradnja OPPN naj se čim bolj prilagaja gručasti in ruralni podobi vasi z oblikovano gručo novogradenj, ki se po zasnovi kot tudi po zunanji podobi obcestne vasi skladno vključuje v obstoječe okolje, hkrati pa povezuje možnost novih vsebin proti zahodu.
(2) Na celotnem območju OPPN pri vseh posegih v zemeljske plasti obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (58. člen Zakona o VKD št. 7/99-287), ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. Stroške arheoloških raziskav je dolžan kriti investitor v okviru infrastrukturnega opremljanja zemljišča (Uradni list RS, št. 7/99, 59. člen).
28. člen
(upravljanje voda)
Urejanje voda:
(1) Ob severovzhodnem obodu občinskega podrobnega prostorskega načrta je vodotok 2. reda Poltav.
(2) Vsi načrtovani posegi, objekti s pripadajočo komunalno in zunanjo ureditvijo, vključno z pešpotmi, lesenimi podesti, ograjami, naj se načrtujejo izven priobalnega pasu potoka Poltav. Zunanja ureditev območja urejanja se vodotoku v najbližji točki približa na 5,00 m.
Poplavna varnost:
(3) Območje urejanja posega na območje potoka Poltav, ki je lahko ob visokih vodah poplavljeno.
(4) Po 84. in 86. členu Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02), so na poplavnem območju prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem vode.
Ukrepi za zmanjševanje odtoka padavinskih vod z urbanih površin:
(5) Pri načrtovanih aktivnostih – posegih v prostor je potrebno upoštevati meje priobalnih zemljišči, 5,00 m od meje vodnega zemljišča na vodotokih 2. reda, razen v posebnih primerih, ki jih določa 37. člen Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02).
(6) Kot dodaten ukrep za zmanjševanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin se izvede cevni zadrževalnik ter zunanji zadrževalnik padavinskih voda.
(7) Za izpust padavinskih voda v vode morajo biti izpustne glave načrtovane pod naklonom brežine vodotoka in ne smejo segati v svetli profil vodotoka. Na območju iztoka mora biti načrtovano ustrezno zavarovanje struge vodotoka pod vodno erozijo.
(8) Vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja (150., 151., 152. in 153. členi Zakona o vodah, Uradni list RS, št. 67/02).
29. člen
(geološka sestava tal in potrebni ukrepi)
(1) Geološko geomehanske razmere z oceno gradbenih pogojev na območju podrobnega prostorskega načrta so zajete v geomehanski študiji, ki ga je izdelal Geosvet Celje d.o.o., pod arh. številko 1-5/07doo v maju 2007 in je sestavni del OPPN.
(2) Predvidi naj se možno izčrpavanje dotekajočih podtalnih vod iz neposredne okolice objektov (drenaža od kote temeljenja objektov do kote terena s črpalnim jaškom) oziroma kesonska izvedba vkopanih delov objektov.
(3) Zemeljska dela in temeljenje naj se izvaja v sušnem obdobju, odpret brežine je treba zavarovati pred erozijo.
(4) Interno dovozno cesto in manipulacijske površine s parkirnimi površinami je potrebno opremiti z muldami, jaški, propusti.
30. člen
(deponiranje materiala)
(1) Viške materiala, ki bodo nastali med gradnjo, je potrebno ustrezno odpeljati in deponirati na predvidenem odlagališču.
(2) Začasno deponiranje materiala je dovoljeno le na za to predvidenem območju.
(3) Rodovitna prst se skrbno odrine in deponira ter porabi za kasnejšo rekultivacijo.
31. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
Požar:
(1) Za zagotovitev požarne varnosti se zgradi hidrantno omrežje.
(2) Zaščita pred širjenjem požara med objekti, kjer ni možno zagotoviti požarnovarnostnega odmika oziroma med prostori različne namembnosti, se izvede s protipožarnimi zidovi – zid brez odprtin, v primeru eventualnih odprtin morajo le-te biti izdelane iz ognjeodpornega materiala.
(3) Dostop gasilskim vozilom v primeru eventualnega požara mora biti omogočen neposredno do objektov.
Potres:
(4) Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila Odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list SRS, št. 18/63) za območje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice EMS.
(5) Vsi posegi v območju OPPN morajo biti dimenzionirani, projektirani in izvedeni z upoštevanjem geološko-geomehanskega poročila o pogojih temeljenja objektov, izdelovalca Geosvet d.o.o., izvedena maja 2007 pod arh. št. 1-5/07 doo.
(6) V nobenem primeru se ne sme spuščati meteorne in drenažne vode nekontrolirano po terenu.
Poplave:
(7) Območje urejanja je izvzeto iz 5,00 m priobalnega pasu potoka 2. reda Poltav.
Obramba in zaščita:
(8) Glede na odločbo Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) ni potrebno predvideti zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred vojnimi udejstvovanji.
Arhitektonske ovire:
(9) Upoštevati je potrebno Pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir (Uradni list RS, št. 92/99).
(10) Na vseh javnih komunikacijah in dostopih do objektov in v objekte je potrebno izvesti rampo za dostop in funkcionalno oviranje ljudi naklona 1 :15.
VI. ETAPE IZVAJANJA
32. člen
(1) Načrtovani posegi se izvajajo v več funkcionalno zaključenih celotah, ki se bodo izvajale po etapah:
I. etapa
– izgradnja prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture za potrebe načrtovanih objektov v območju urejanja.
II. etapa
– gradnja objektov,
– zunanja ureditev ter hortikulturna ureditev parcele.
(2) Izgradnja prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture za potrebe načrtovanih objektov v ureditvenem območju se lahko izvajajo v več etapah.
(3) Gradnja posameznih objektov se lahko izvaja v več etapah.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
33. člen
(1) Pri izvajanju posegov v prostor na obravnavanem območju je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih objektov in zemljišč v času gradnje, v času obratovanja, racionalno urediti gradbišča in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.
(2) Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor:
– ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno deponirati,
– po končani gradnji odstraniti začasne objekte, odvečni gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču,
– pred pričetkom odstranitvenih in gradbenih del na obravnavanem območju, je potrebno postaviti trajno ograjo okrog predvidenih objektov na jugu obravnavanega območja ter naknadno vzpostaviti zeleni pas proti sosednjim objektom,
– dovozno cesto do obravnavanega območja je potrebno zgraditi pred pričetkom gradbenih del,
– pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce objektov, naprav in vodov gospodarske javne infrastrukture, ki so tangirani pri predmetni gradnji.
(3) Med izvajanjem del mora investitor zagotoviti spremljanje in nadzor stanja na gradbišču.
VIII. TOLERANCE
34. člen
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem preučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
(2) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih spadajo ta odstopanja.
(4) Na območju OPPN so dovoljene naslednje tolerance:
– za lego objektov: načrtovani objekti se lahko gradijo v sklopu parcele z večjim odmikom kot je določeno v grafičnih prilogah, pod pogojem da se upošteva dovoljen odmik od sosednjih zemljišč in varovalni pas vodotoka,
– za horizontalni gabarit: novi objekti se lahko gradijo večjega tlorisnega gabarita, kot je določeno v grafičnih prilogah, pod pogojem, da se ne poveča razmerje pozidanosti parcele. Zmanjšanje tlorisnega gabarita ni omejeno,
– za kote etaž objektov in manipulativnih površin so tolerance ± 100 cm, vendar kota objektov in manipulativnih površin ne sme biti pod določeno poplavno varno koto,
– dovoljena so odstopanja od določenih vhodov v objekt,
– dovoljena je delitev parcel,
– pri prometni, komunalni, energetski in komunikacijski infrastrukturi so možna odstopanja potekov predvidenih vodov, kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali ustrezne projektne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri in ekonomičnejša investicijska vlaganja ob pogoju, da prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN.
IX KONČNE DOLOČBE
35. člen
OPPN je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora v Občini Vransko.
36. člen
Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v občini.
37. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505/2008
Vransko, dne 25. februarja 2008
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti