Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

978. Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov, stran 2441.

Na podlagi četrtega odstavka 115. člena in prvega odstavka 120. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – odl. US) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje in načine računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin in registra prostorskih enot (v nadaljnjem besedilu: geodetski podatki), ki jih vodi Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava), ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati državni organi, notarji in geodetska podjetja, ki imajo dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev, da lahko izdajajo potrdila o podatkih zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot (v nadaljnjem besedilu: potrdila).
2. člen
(način računalniškega dostopa)
(1) Računalniški dostop do geodetskih podatkov in izdajanje potrdil je možno z uporabo elektronskih storitev geodetske uprave (v nadaljnjem besedilu: elektronske storitve).
(2) Elektronske storitve so vpogled v geodetske podatke, prevzemanje geodetskih podatkov in izdajanje potrdil.
(3) Vpogled v geodetske podatke omogoča državnim organom, organom samoupravne lokalne skupnosti, notarjem, geodetskim podjetjem, ki imajo dovoljenja za izvajanje geodetskih storitev ter nosilcem javnih pooblastil in drugim (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) vnos zahteve in prikaz zahtevanih podatkov na zaslonu uporabnikove elektronske naprave na način, ki je uporabniku prijazen in razumljiv.
(4) Prevzemanja geodetskih podatkov omogoča uporabniku ali informacijskemu sistemu uporabnika vnos zahteve in prenos zahtevanih podatkov v informacijski sistem uporabnika.
(5) Izdajanje potrdil omogoča uporabniku vnos zahteve in prikaz potrdila v elektronski obliki, oblikovanega za izpis na tiskalnik.
3. člen
(uporabniki elektronskih storitev)
(1) Elektronske storitve lahko uporabljajo uporabniki v skladu z zakonom, ki ureja evidentiranje nepremičnin.
(2) Vpogled v geodetske podatke in prevzemanje geodetskih podatkov, razen dostopa do osebnih podatkov, lahko uporabljajo tudi druge pravne osebe.
4. člen
(tehnični pogoji)
(1) Tehnični pogoji za uporabo elektronskih storitev so:
– ustrezen oddaljeni dostop do elektronskih storitev,
– računalniška, komunikacijska in programska oprema, ki omogoča varno uporabo elektronskih storitev,
– kvalificirano digitalno potrdilo.
(2) Seznam kvalificiranih digitalnih potrdil, ki omogočajo uporabo posamezne vrste elektronskih storitev, objavi geodetska uprava na svojih spletnih straneh.
(3) Kvalificirano digitalno potrdilo ni potrebno za uporabo elektronskih storitev znotraj varovanega državnega komunikacijskega omrežja.
5. člen
(uporaba elektronskih storitev)
(1) Uporabo elektronskih storitev se omogoči uporabnikom z njihovo registracijo in vpisom oseb ali informacijskih sistemov, ki pri njih uporabljajo elektronske storitve (v nadaljnjem besedilu: končni uporabniki) v varnostno shemo elektronskih storitev.
(2) Varnostna shema elektronskih storitev je sestavni del distribucijskega okolja, v katerem se vodijo podatki o uporabnikih, končnih uporabnikih in pravice uporabnikov do posameznih elektronskih storitev.
(3) Odgovorna oseba uporabnika ima pravico vpogledati v podatke, ki se v varnostni shemi elektronskih storitev vodijo o njem, o njegovih končnih uporabnikih in o njihovih pravicah do posameznih elektronskih storitev.
(4) Registracijo uporabnika in vpis uporabnikov in končnih uporabnikov v varnostno shemo elektronskih storitev izvede Geodetski inštitut Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetski inštitut) najpozneje v 20 dneh po prejemu popolne vloge za registracijo, če so izpolnjeni tehnični pogoji za uporabo elektronskih storitev iz prvega odstavka prejšnjega člena.
6. člen
(vloga za registracijo)
(1) Vlogo za registracijo vloži uporabnik pri geodetskem inštitutu v pisni obliki ali v digitalni obliki, če obstajajo ustrezne tehnične možnosti v skladu s predpisom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis.
(2) Vloga za registracijo mora vsebovati:
1. naziv uporabnika, naslov sedeža, matično številko, številko telefaksa ter ime in priimek, elektronski naslov in telefonsko številko kontaktne osebe pri uporabniku,
2. navedbo geodetskih podatkov in vrsto elektronskih storitev, ki jih želi uporabnik uporabljati,
3. podatke o vseh končnih uporabnikih:
– ime in priimek, naslov elektronske pošte, številko kvalificiranega digitalnega potrdila, če je končni uporabnik fizična oseba, ali
– številko kvalificiranega digitalnega potrdila in IP številko strežnika, iz katerega bo uporabnik uporabljal elektronske storitve, če je končni uporabnik informacijski sistem,
4. izjavo uporabnika o strinjanju s pogoji uporabe geodetskih podatkov in elektronskih storitev.
(3) Za dostop do osebnih podatkov in za uporabo elektronske storitve izdajanja potrdil mora uporabnik navesti pravni temelj pravice do pridobitve osebnih podatkov oziroma do izdajanja potrdil ter dati izjavo, da ima urejene postopke in ukrepe za zavarovanje teh podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
(4) Za uporabo elektronske storitve prevzemanje podatkov mora uporabnik pred registracijo skleniti z geodetsko upravo dogovor ali drug akt, v katerem se opredeli namen uporabe podatkov in morebitne dodatne obveznosti uporabnika.
7. člen
(nadzor nad uporabo elektronskih storitev)
(1) Za spremljanje delovanja elektronskih storitev se evidentira vrsta uporabljene elektronske storitve, podatki o uporabniku in čas uporabe elektronske storitve.
(2) Pri elektronskih storitvah, ki omogočajo dostop do osebnih podatkov, se evidentira dostop do teh podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
(3) Nadzor nad uporabo elektronskih storitev izvaja geodetski inštitut.
8. člen
(izključitev uporabnika)
Geodetski inštitut izključi uporabnika iz elektronskih storitev, če uporabnik to pisno zahteva, če ugotovi, da niso več izpolnjeni vsi pogoji za uporabo elektronskih storitev ali če pristojni organ ugotovi zlorabe in kršitve uporabe podatkov ali elektronskih storitev.
9. člen
(obveščanje)
(1) Geodetski inštitut obvešča uporabnike elektronskih storitev o:
– izvedeni registraciji in vpisu končnih uporabnikov v varnostno shemo elektronskih storitev,
– razpoložljivosti elektronskih storitev,
– predvidenih spremembah, ki lahko vplivajo na delovanje elektronskih storitev.
(2) Uporabnik mora geodetski inštitut obvestiti o spremembah podatkov iz 6. člena tega pravilnika takoj po nastanku sprememb.
10. člen
(tarifa)
(1) Za registracijo plača uporabnik tarifo v višini 75 eurov in davek na dodano vrednost.
(2) Tarifa se poravna geodetskemu inštitutu na podlagi izdanega računa.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je registracija za organe državne uprave in pravosodne organe brezplačna.
11. člen
(vpogled v varnostno shemo elektronskih storitev)
Dokler niso zagotovljeni tehnični pogoji za vpogled v varnostno shemo elektronskih storitev, geodetski inštitut sporoča odgovorni osebi uporabnika na njegovo zahtevo podatke o uporabniku, končnih uporabnikih in o njihovih pravicah do posameznih elektronskih storitev.
12. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot (Uradni list RS, št. 74/02 in 47/06 – ZEN).
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-42/2008
Ljubljana, dne 10. marca 2008
EVA 2007-2511-0161
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti