Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

937. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Kancijana v Škocjanu pri Turjaku za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 2377.

Na podlagi 5., 6., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1, 126/03 – ZVPOPKD in 63/07 – Odl. US), 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Ljubljana, Občinski svet Občine Grosuplje na 15. seji dne 27. 2. 2008 sprejel
O D L O K
o razglasitvi cerkve sv. Kancijana v Škocjanu pri Turjaku za kulturni spomenik lokalnega pomena
1.
Za kulturni spomenik se razglasi enoto dediščine:
EŠD 2514 Škocjan pri Turjaku – Cerkev sv. Kancijana.
Enota ima zaradi kulturnih, zgodovinskih in umetnostno-arhitekturnih lastnosti poseben pomen za Občino Grosuplje. Zato jo razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi zgodovinskega in umetnostno–arhitekturnega spomenika.
2.
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Srednjeveška cerkev, prvič omenjena kot župnija leta 1260 in barokizirana sredi 18. stoletja, je današnjo podobo dobila s temeljitimi prezidavami in dozidavami leta 1907, izvedenimi v času župnika Janeza Jereba na osnovi načrtov Alojza Mucka iz leta 1891. Od prvotne sakralne arhitekture se je poleg spolij vzidanih v cerkveno fasado in gotskih elementov v prezbiteriju, ohranila križnorebrasto obokana kapela iz leta 1487, v kateri je bil leta 1508 krščen Primož Trubar. Cerkvena oprema je v celoti iz časa predelav v začetku 20. stoletja.
3.
Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Velike Lipljene, na parceli št. 2050/5.
Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnike načrtov, ki so sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
4.
Za spomenik velja enoten varstveni režim, ki določa:
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture cerkve ter njene premične in nepremične notranje opreme po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in barvne podobe,
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo, prizidavo in dodajanjem posameznih prvin.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani njegov sakralni pomen in raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih,
– vzpodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
5.
Za vsako spremembo funkcije spomenika ali njegovega dela in vplivnega območja spomenika ter za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče in vplivno območje, so potrebni predhodni kulturno varstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturno varstveno soglasje zavoda.
6.
Pristojni organ mora v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastnikom spomenikov odločbo o varstvu na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1, 126/03 – ZVPOPKD in 63/07 – Odl. US).
Odločbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenikov, dostopnost spomenikov za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito varstvo spomenikov.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenikov.
7.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za kulturno dediščino.
8.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 622-0001/2007
Grosuplje, dne 27. februarja 2008
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti