Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

Št. 430-12/2008/3-0082320 Ob-2917/08 , Stran 1019
1. Naziv in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Langusova 4, 1535 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je izbor pooblaščenih centrov za izvajanje pridobivanja temeljnih kvalifikacij in rednega usposabljanja voznikov motornih vozil v cestnem prometu. Izbrani ponudnik bo izvajal pridobivanje temeljnih kvalifikacij in redno usposabljanje v skladu s 37. do 39. členom ZPCP-2, ki vključuje izvajanje preizkusov znanj (praktični in teoretični del), organiziranje tečaja in izdajo spričeval iz točke a) in b) sedmega odstavka 37. člena ZPCP-2. 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki izvajajo nacionalne poklicne kvalifikacije, poklicne šole za voznike, ali vsake druge organizacije, ki izvajajo drug program izobraževanja oziroma usposabljanja. 4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis Ponudnik mora izkazati, da ima: – ustrezen program kvalifikacij in usposabljanja; – ustrezne inštruktorje s potrebnimi kvalifikacijami; – razpolaga s prostori za usposabljanje, učnimi pripomočki in gradivom ter voznim parkom za praktično delo. Prijava na javni razpis mora biti pripravljena skladno z razpisno dokumentacijo in mora vsebovati: – izpolnjeno, podpisano in ožigosano izjavo o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti, – izpolnjeno, podpisano in ožigosano izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije, – izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec ponudbe z vsemi prilogami tega obrazca, – izpolnjeno, podpisano in ožigosano izjavo o možnosti ogleda prostorov, objektov in opreme, – izpolnjeno, podpisano in ožigosano izjavo o zagotavljanju izplačila stroškov izpitni komisiji. 5. Merila za izbiro ponudbe za izdajo pooblastila so: – vsebina programa za pridobivanje temeljnih kvalifikacij in rednega usposabljanja, kot je opredeljen v prilogi 1 Pravilnika o vsebini, načinu in postopku pridobitve temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 26/07), s katerim izvajalec določi učne vsebine, izvedbeni načrt in učne metode, – ustrezno usposobljeni kadri, z najmanj visoko strokovno izobrazbo smeri promet, strojništvo ali pravo. Iz navedbe usposobljenosti oziroma referenc le-teh mora biti razvidno, da bodo pri usposabljanju pokrita vsa tematska področja iz priloge 1 pravilnika, – najmanj en učitelj vožnje z veljavnim dovoljenjem ustrezne kategorije, ki izvaja praktične preizkuse znanja in usposabljanje, pozna predpise s področij, navedenih v prilogi 1 Pravilnika, izkazuje poznavanje pedagoških in didaktičnih metod ter ima praktične izkušnje iz vožnje motornih vozil zadevne kategorije, za katero opravlja praktični preizkus znanja, – motorna vozila kategorij C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E, oziroma vozila tiste kategorije, za katere bomo izvajali program za pridobivanje temeljnih kvalifikacij in redno usposabljanje za praktični del preizkusa znanja oziroma individualne vožnje. Vozila izpolnjujejo zahteve za testna vozila, določene z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2006/126/ES z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih (UL L št. 403 z dne 30. 12. 2006, str. 18), – učilnica, ki omogoča izvajanje teoretičnega preizkusa znanja oziroma tečajev vsaj 30 kandidatov hkrati, pri čemer ima posamezen kandidat na razpolago najmanj 1,5 m2 delovne površine in predavatelj oziroma člani izpitne komisije vsaj 3,0 m2 delovne površine, – učni pripomočki za izvajanje teoretičnega preizkusa znanja, tečajev in rednih usposabljanj (računalnik in projektor v učilnici, šolska tabla ali tabla z listi, originalni ali pomanjšani modeli sklopov vozila (npr. menjalnik, motor ipd.) strokovno literaturo s področja cestnega prometa), – površina, ki omogoča izvedbo praktičnega preizkusa znanja iz druge alineje tretjega odstavka 7. člena Pravilnika in usposabljanja v velikosti najmanj 1500 m2, ki je utrjena ter preplastena z obstojno prevleko betona oziroma asfalta. 6. Prevzem razpisne dokumentacije: ponudniki lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo v poslovnem času organa, od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb v Oddelku za upravno poslovanje (vložišče) Ministrstva za promet, Langusova 4, 1535 Ljubljana (I. nadstropje) ali na spletni strani Ministrstva za promet. 7. Rok, do katerega morajo biti predložene ponudbe, način predložitve ponudb ter opremljenost ponudb: rok za predložitev ponudb je do 9. 4. 2008 do 12. ure. Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za promet, Langusova 4, 1535 Ljubljana. Ponudnik predloži ponudbo v zaprti ovojnici, naslovljeni skladno s priloženim obrazcem oziroma etiketo, ki je priloga 6 razpisne dokumentacije. 8. Odpiranje ponudb: odpiranje, pregled in ocenjevanje ponudb izvede strokovna komisija, ki jo je imenoval minister za promet, in sicer brez prisotnosti javnosti. 9. Dodatne informacije: vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Ministrstvu za promet, Langusova 4, 1535 Ljubljana, pri Velji Peternelj na tel. 478-81-94 ali mag. Nataši Žnidaršič po tel. 478-82-28, vsak delavnik od 9. do 12. ure ali na e-naslovu: velja.peternelj@gov.si oziroma natasa.znidarsic@gov.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti