Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

Št. 432-1/2008 Ob-2837/08 , Stran 1030
Osnovni podatki o javnem razpisu I. Naročnik: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. II. Namen razpisa: sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez v Občini Brežice za leto 2008, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma na območju Občine Brežice. III. Višina razpoložljivih sredstev: višina sredstev namenjenih za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez v Občini Brežice je 30.000 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Brežice za leto 2008, in sicer na postavki: 9608 – Programi turističnih društev in OTZ. IV. Namen sredstev in upravičenci Namen sofinanciranja programa aktivnosti društev in zvez, ki imajo v ustanovitvenem aktu določeno turistično dejavnost na območju Občine Brežice, so praviloma aktivnosti z naslednjimi vsebinami: – izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena: predstavite na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini ipd., – izdajanje promocijskega materiala: zgibanka, razglednica, brošura ipd., spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma, – akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepšanja okolja, – ohranjanja starih šeg in navad (običajev), urejanje in vzdrževanje poti, razglednih točk, čistilne akcije in podobno, spodbujanje k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih dejavnosti ipd., – organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena, aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino, izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društev: seminarji, predavanja, – delavnice, ekskurzije ipd., – oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja. Predmet sofinanciranja ne bodo: – sredstva za investicije v prostore društev in zvez, – programi oziroma projekti, ki so sofinancirani iz drugih postavk občinskega proračuna. Upravičenci do sredstev so zgoraj navedena društva in zveza, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da so registrirani po Zakonu o društvih, – da imajo sedež na območju Občine Brežice, – da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, – da imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in poslovne obveznosti, – da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti, – da delujejo najmanj eno leto, – da izpolnjujejo druge pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju programov aktivnosti turističnih društev in zvez v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 40/07), – da razpisu predložijo veljavno letno poročilo za preteklo leto. V. Zahtevana dokumentacija Prosilci morajo k vlogi na razpis priložiti: – prijavni obrazec, – pregledno vsebinsko in finančno poročilo o delu društva ali zveze v letu 2007, – pregledna vsebinska in finančna predstavitev programa aktivnosti za leto 2008, ki je potrjen s strani pristojnih organov društva; – obrazec predstavitev prijavljenega programa, – obrazec predstavitev projekta, – izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa, – parafiran vzorec pogodbe. VI. Merila za dodelitev sredstev Merila so določena v razpisu v točkah. Sredstva se razdelijo glede na doseženo število točk in višino razpoložljivih proračunskih sredstev. Razpoložljiva sredstva se delijo v naslednjem razmerju: A) do 60% na podlagi predloženega letnega programa po naslednjih področjih: 1. ohranjanje naravne in kulturne dediščine, 2. organizacija in izvedba čistilnih akcij, 3. organizacija in izvedba prireditev, 4. promocijske aktivnosti, 5. izobraževanje, 6. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje aktivnosti vzpodbujanju razvoja turizma, 7. Oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe. B: do 20% na podlagi projektov, C: do 10% na podlagi članstva, D: do 10% za ostala merila, ki jih določi komisija na podlagi letnih usmeritev na področju razvoja turizma. VII. Višina sofinanciranja Višina sofinanciranja bo odvisna od izpolnjevanja meril, ki obravnavajo programe in projekte društev ter zvez. Pod programi se štejejo redne programske aktivnosti, ki se že izvajajo najmanj 2 leti. Posamezno društvo ali zveza lahko prijavi poleg programa največ 3 projekte. Občina Brežice bo sofinancirala aktivnosti in projekte turističnih društev in zvez največ do največ 50% celotne vrednosti prijavljenih aktivnosti in projektov. VIII. Oseba pooblaščena za posredovanje informacij o razpisni dokumentaciji Vse podrobnejše informacije o razpisu in razpisni dokumentaciji pridobite na Zavodu za podjetništvo in turizem Brežice, CPB 18, Brežice. Kontaktna oseba: Peter Kovačič, tel. 49-90-680, e-pošta: peter.kovacic@zpt-brezice.si in Mojca Lubšina, tel. 49-66-995, e-pošta: mojca.lubsina@zpt-brezice.si. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do konca razpisnega roka, vsak delovni dan med 8. in 14. uro, na Zavodu za podjetništvo in turizem Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice in Mestni hiši Brežice, CPB 22, Brežice ali na spletni strani www.obcina.brezice.si. IX. Rok za prijavo in način dostave Vloge s predpisano dokumentacijo po tem razpisu morajo biti oddane v zaprti kuverti z nazivom vlagatelja ter pripisom »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez v Občini Brežice« osebno na vložišče Občine Brežice v času uradnih ur ali po pošti na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Rok za prijavo: do vključno 8. 4. 2008 (velja poštni žig). Na kuverti mora biti vidno označen naziv pošiljatelja. Rok za dostavo zahtevka z dokumentacijo je do vključno 30. 11. 2008. X. Odpiranje vlog Vloge bo obravnavala tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Brežice. Odpiranje vlog, ki ga vodi strokovna komisija ne bo javno in se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku razpisa. V primeru nepopolnih vlog, bodo prijavitelji pozvani, da v roku 5 dni svojo vlogo ustrezno dopolnijo. Kolikor vloga v zadnjem roku ne bo ustrezno dopolnjena, bo zavržena kot nepopolna. XI. Obvestilo o izidu javnega razpisa: upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po izvedbi vseh aktivnosti javnega razpisa. Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene pogodbe v 10 dneh po pravnomočnosti sklepa o izboru.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti