Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

Št. 47801-18/2008 Ob-2929/08 , Stran 1046
I. Predmet prodaje: – gostinski lokal z neto koristno površino v izmeri 251,91 m2 v objektu Podjetniški inkubator Perspektiva v obrtni coni Veliki Otok, ležečem na parc. št. 1449/18 k.o. Zagon, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 698, k.o. Zagon, izklicna cena: 136.000,00 EUR. Nepremičnina je opredeljena kot samostojna enota z lastnim in servisnim vhodom ter z možnostjo zunanje terase. 1. Območje, kjer se predmetna nepremičnina nahaja, je urejeno z Občinskim lokacijskim načrtom Veliki Otok (Uradni list RS, št. 89/04) in je namenjeno za poslovno obrtno dejavnost. 2. Etažna lastnina še ni urejena, predmetni poslovni prostor ni vpisan v zemljiški knjigi. 3. Objekt, v katerem se nahaja lokal, je bil leta 2007 adaptiran. Gostinski lokal je urejen v podaljšani tretji gradbeni fazi. Lokal ima priključke za vodovodno, telefonsko in električno napeljavo ter priključke za ogrevanje in prezračevanje. II. Prodajni pogoji: 1. Nepremičnina se bo prodajala za najmanj izklicno ceno. V izklicni ceni je zajeta tudi vrednost zemljišča cest, ki pripadajo kompleksu, in je razdeljena na posamezne objekte v razmerju površin zemljišča. Izračun je razviden iz razpisne dokumentacije. 2. Izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 3. Osnovni kriterij in merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je cena. 4. Nepremičnina se bo prodajala za namen opravljanja gostinske dejavnosti, ki obsega pripravo in strežbo jedi in pijač za potrebe poslovno-obrtne cone ter ostalih. Nudenje navedenih storitev (hrane in pijače) je pogoj za izbiro ponudnika in sklenitev kupoprodajne pogodbe. 5. Kupec bo moral dokončati izvedbo preostalih del, potrebnih za obratovanje lokala, ki jih ni izvedel prodajalec. Rok za izvedbo del ter pridobitev obratovalnega dovoljenja je devet mesecev po podpisu prodajne pogodbe. Za zavarovanje izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka bo moral izbrani ponudnik ob podpisu prodajne pogodbe predložiti bančno garancijo za zavarovanje izpolnitve obveznosti izvedbe del v višini 5.000,00 EUR z veljavnostjo devetih mesecev od podpisa prodajne pogodbe. 6. Kupnino je kupec dolžan plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži. 7. Prodajalec izda kupcu zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na predmetni nepremičnini po plačilu celotne kupnine ter drugih dajatev. 8. Izbrani ponudnik plača še davek na promet nepremičnin, stroške notarja ter vpis v zemljiško knjigo. 9. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 10. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki imajo pravico pridobivati nepremičnine v Republiki Sloveniji skladno z veljavno zakonodajo, in so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti v skladu z veljavno zakonodajo. 11. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene nepremičnine na račun Občine Postojna št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88. Izbranemu ponudniku bo varščina brez obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. III. Vsebina ponudbe Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati naslednje: – podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba, – firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba, – matično in davčno številko ponudnika, – fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe in s.p., – ponujeno ceno, – dokazilo o vplačilu varščine, – pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje, – številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine, – pisno izjavo ponudnika (pravne osebe in s.p.), da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne in druge prisilne odločbe ter da ima poravnane poslovne obveznosti, – dokazilo, da je ponudnik registriran za opravljanje gostinske dejavnosti. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine (sprejemno-informacijska pisarna, soba št. 3/2) ali na spletni strani www.postojna.si med aktualnimi razpisi. Podrobni podatki glede nepremičnin in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/72-80-722. IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup lokala v Podjetniškem inkubatorju Perspektiva« naj ponudniki oddajo v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. 2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do 31. 3. 2008 do 10. ure. 3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba tudi v roku, določenem za dopolnitev, ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. 4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 2. točke, bodo zapečatene vrnjene ponudniku. 5. Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 60 dni od oddaje ponudbe. 6. Javno odpiranje ponudb, ki bo dne 31. 3. 2008 ob 11. uri na Občini Postojna, pisarna št. 27, Ljubljanska c. 4, Postojna, in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Postojna. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi pogajanja. Po zaključku postopka komisija predlaga županu končno odločitev. 7. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija za resnost ponudbe (varščina) ne vrne. 8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe ustavi.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti