Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

Št. 096/2008 Ob-2906/08 , Stran 1059
za prodajo komunalno neopremljenega stavbnega zemljišča s parcelno številko 1112/4-ekstenzivni sadovnjak-521 m2 in stanovanjska stavba-36 m2, ki je vpisana pri vl.št. 133, k.o. Iška vas. 1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel. 01/280-23-00, faks 01/280-23-22, e mail: obcina-ig@siol.net. 2. Opis predmeta prodaje: komunalno neopremljeno stavbno nepozidano zemljišče v izmeri 521 m2 in 36 m2 na območju poselitve VS 15/2 z namensko rabo za stanovanja in spremljajoče objekte. Zemljišče je že dlje časa v dejanski posesti Kranjc Franca, Gornji Ig 15, Ig. Na zemljišču se nahaja stanovanjski objekt v izmeri 36 m2, ki je brez upravnih dovoljenj in je predmet legalizacije. Investitor navedenega objekta je bil Kranjc Franc. Navedeni stanovanjski objekt zato ni predmet prodaje. 3. Izklicna cena znaša 29.844,06 EUR + 20% DDV v znesku 5.968,81 EUR, skupaj tako 35.812,87 EUR. 4. Ponudbo za nakup, ki mora biti pisna, lahko odda domača ali tuja pravna ali fizična oseba. Priložena morajo biti dokazila o identiteti: izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši kot tri mesece za pravno osebo, overjena kopija osebnega dokumenta ter izjava, da ima kupec zagotovljena sredstva za nakup nepremičnine ter dokazilo o plačani varščini. V ponudbi mora biti zapisana pogodbena cena, ki jo kupec ponuja za nakup nepremičnin. Pred odločanjem o izboru ponudnika se lahko prodajalec s posameznim ponudnikom sestane ter zahteva dodatna dokazila o zagotovljenih sredstvih za plačilo ponujene pogodbene cene. 5. Poleg višine kupnine mora kupec prodajalcu ponuditi tudi rok in način plačila kupnine, kupoprodajno pogodbo pa skleniti v roku 30 dni po prejemu obvestila o izboru. Rok za plačilo kupnine je največ 8 dni od sklenitve pogodbe in je bistvene sestavina kupoprodajne pogodbe. 6. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – za razpisno komisijo – nepremičnina parcela št. 1112/4, k.o. Iška vas« na naslov prodajalca v razpisnem roku, to je v roku 15 dni po objavi te ponudbe v Uradnem listu RS. Na ovojnici morajo biti podatki ponudnika, ki se izpišejo v levem zgornjem kotu. 7. Ponudniki in zainteresirane osebe se lahko v razpisnem roku seznanijo s predmetom prodaje na sedežu prodajalca, med uradnimi urami, po predhodnem dogovoru je mogoč tudi ogled na kraju samem. 8. Prenos lastništva na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu kupnine ter drugih obveznosti in overovitvi pogodbe. DDV, stroške overovitve pogodb ter druge stroške v zvezi z nakupom ter prenosom lastništva plača kupec. Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno. 9. Ponudnik mora pred zaključenim rokom za oddajo ponudb položiti varščino v višini 10%, to je znesek 3.581,28 EUR na račun prodajalca št. 01237-0100000320 pri Banki Slovenije, s pripisom »varščina za javno zbiranje ponudb za nepremičnino št. 1112/4, k.o. Iška vas«. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa brez obresti vrnjena v treh dneh po izbiri ponudnika. 10. Odpiranje ponudb bo na sedežu Občine Ig dne 1. 4. 2008 ob 14. uri. 11. O tem, kdo je najugodnejši ponudnik, bodo ponudniki, ki na odpiranju ponudb ne bodo prisotni, pisno obveščeni v roku 15 dni po odpiranju. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno, pri enaki ponudbeni ceni pa tisti, ki ponudi najkrajši rok plačila. 12. Župan ali komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla. 13. Kontaktna oseba pri prodajalcu Občini Ig je Janez Miklič na tel. 01/280-23-04.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti